พม. ผนึกกำลัง กท.แรงงาน และ กท.ดิจิทัลฯ ภายหลัง MOU เดินหน้าจัดทำแผน 3 ปี ขับเคลื่อนร่วมกันนำร่อง “โครงการ Thailand e-Commerce Sustainability” มุ่งเน้นนำเทคโนโลยีมาช่วยสร้างรายได้ และพัฒนาหลักสูตรออนไลน์ เพื่อพัฒนาชุมชนต้นแบบ e-Commerce และยกระดับสินค้าชุมชนเพื่อขายออนไลน์

 

 

 

 

          นางสาวอุษณีย์ กังวารจิตต์ อธิบดีกรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว มอบหมายให้นางสาววิจิตา รชตะนันทิกุล รองอธิบดีกรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว เป็นประธานการประชุมความร่วมมือระหว่างหน่วยงานเพื่อการพัฒนาอาชีพแก่กลุ่มเป้าหมาย ร่วมกับผู้แทนจากกรมการจัดหางาน กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน สำนักงานคณะกรรมการดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ และสำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ พร้อมด้วยผู้บริหาร ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่ สค. เข้าร่วมประชุม เพื่อวางแผน และกำหนดแนวทางขับเคลื่อนตามกรอบบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU)  มุ่งส่งเสริมให้กลุ่มเป้าหมายมีคุณภาพชีวิต มีรายได้ สามารถเลี้ยงดูตนเองได้อย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น 

 

 

3กระทรวงจับมือนำร่องอีคอมเมิร์ซ-ยกระดับสินค้าชุมชนขายออนไลน์

 

3กระทรวงจับมือนำร่องอีคอมเมิร์ซ-ยกระดับสินค้าชุมชนขายออนไลน์

 

 

          นางสาววิจิตา เปิดเผยภายหลังการประชุมว่า ที่ประชุมมีมติเดินหน้าขับเคลื่อนแผนการดำเนินงานร่วมกันภายหลัง MOU โดยโครงการแรกที่จะดำเนินการนำร่องคือ “โครงการ Thailand e-Commerce Sustainability” โดยร่วมกับกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ และเป็นโครงการที่สอดคล้องกับนโยบาย นายจุติ ไกรฤกษ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ที่มุ่งเน้นการนำเทคโนโลยี มาส่งเสริมการสร้างรายได้ และการพัฒนาหลักสูตรออนไลน์ การใช้ e-Commerce เป็นเครื่องมือในการ “พัฒนาชุมชน” ผ่านกิจกรรมพัฒนาชุมชนต้นแบบ e-Commerce ไม่น้อยกว่า 10 ชุมชน และยกระดับสินค้าชุมชนเพื่อขายออนไลน์ อย่างน้อย 10 สินค้า เพื่อลดความเหลื่อมล้ำทางเศรษฐกิจ กระจายรายได้ลงสู่ชุมชน โดยจะคัดเลือกพื้นที่ของศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัว จำนวน 2 แห่ง ที่มีความพร้อมเป็นต้นแบบในการบูรณาการการดำเนินงานร่วมกัน โดยมีแผนขับเคลื่อนในระยะเวลา 6 เดือน และติดตามความก้าวหน้าทุก 3 เดือน 

 

 

 

3กระทรวงจับมือนำร่องอีคอมเมิร์ซ-ยกระดับสินค้าชุมชนขายออนไลน์

 

 

 

3กระทรวงจับมือนำร่องอีคอมเมิร์ซ-ยกระดับสินค้าชุมชนขายออนไลน์

 


          สำหรับการลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือการพัฒนาและยกระดับการฝึกอาชีพให้แก่กลุ่มเป้าหมาย ระหว่างกระทรวงการพัฒนาสังคมฯ โดยกรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว กับกระทรวงแรงงาน โดยกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน กรมการจัดหางาน และกระทรวงดิจิทัลฯ โดยสำนักงานคณะกรรมการดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ สำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ จัดขึ้นเมื่อวันศุกร์ที่ 29 พฤศจิกายน 2562 ณ กระทรวงการพัฒนาสังคมฯ โดยมี นายจุติ ไกรฤกษ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมฯ หม่อมราชวงค์จัตุมงคล โสณกุล รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน และนายพุทธิพงษ์ ปุณกันต์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลฯ ร่วมเป็นสักขีพยานในการลงนามดังกล่าว นางสาววิจิตา กล่าว

 

 

3กระทรวงจับมือนำร่องอีคอมเมิร์ซ-ยกระดับสินค้าชุมชนขายออนไลน์

 

3กระทรวงจับมือนำร่องอีคอมเมิร์ซ-ยกระดับสินค้าชุมชนขายออนไลน์