6 ม.ค.2563  เวลา 10.00 น. นายทรงศักดิ์ ทองศรี รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย (มท.3) เดินทางมาตรวจเยี่ยมกรมโยธาธิการและผังเมือง เพื่อรับทราบภารกิจ ผลการดำเนินงาน รวมทั้งปัญหาอุปสรรคในการดำเนินงาน และมอบนโยบายในการปฎิบัติงาน พร้อมเร่งผลักดันภารกิจเพื่อบำบัดทุกข์ บำรุงสุข ให้กับประชาชน ณ ห้องประชุมนริศรานุสรณ์ อาคาร 11 ชั้น กรมโยธาธิการและผังเมือง ถนนพระรามที่ 6 โดยมี  นายชยพล ธิติศักดิ์ อธิบดีกรมโยธาธิการและผังเมือง พร้อมด้วยผู้บริหารให้การต้อนรับ

 

 

มท.3เร่งผลักดันภารกิจ4ด้านกรมโยธาธิการและผังเมือง

 

 

          นายทรงศักดิ์ ทองศรี รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย กล่าวว่า ในช่วงระยะเวลาที่ผ่านมา กระทรวงมหาดไทย โดยกรมโยธาธิการและผังเมือง มีหน้าที่บำบัดทุกข์บำรุงสุขให้กับประชาชน จึงได้ดำเนินการขับเคลื่อนโครงการฯ ต่างๆ  ให้บรรลุวัตถุประสงค์ตามนโยบายรัฐบาลให้บังเกิดผลในทางปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม โดยได้นำเอานโยบายแปลงไปสู่การปฏิบัติงานตามภารกิจ 4 ด้าน  ได้แก่ ภารกิจด้านการผังเมือง ด้านการพัฒนาเมือง ด้านการอาคาร และด้านการให้บริการด้านช่าง 

 

 

มท.3เร่งผลักดันภารกิจ4ด้านกรมโยธาธิการและผังเมือง

 


          ทั้งนี้ ได้กำชับและเร่งให้กรมฯ ทำการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนเข้าใจ รับทราบ ปฏิบัติตามพระราชบัญญัติการผังเมือง พ.ศ.2562 และได้เร่งรัดให้ดำเนินการจัดทำผังเมืองรวม ผังเมืองรวมชุมชน และผังเมือง EEC ให้เป็นไปตามแผนที่กำหนดไว้ เพื่อส่งเสริมและพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม การสาธารณูปโภค สาธารณูปการ การคมนาคมและการขนส่ง ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม พร้อมผลักดันโครงการการป้องกันและบรรเทาอุทกภัย ต้องเร่งดำเนินการโครงการจัดทำระบบป้องกันน้ำท่วมพื้นที่ชุมชน ระบบระบายน้ำ การป้องกันความเสียหายจากตลิ่งพัง และได้กำชับการควบคุมและตรวจสอบอาคารทั่วประเทศ ให้มีความมั่นคง ปลอดภัย มีอัตลักษณ์ ประหยัดพลังงาน และลดภาวะโลกร้อน ตรวจสอบระบบและพัฒนามาตรฐานความปลอดภัยในอาคาร ภายใต้การออกกฎหมายควบคุมอาคาร และยังมีกฎกระทรวงกำหนดการรับน้ำหนักความต้านทาน ความคงทนของอาคารและพื้นดินที่รองรับอาคารในการต้านทานแรงสั่นสะเทือนของแผ่นดินไหว พ.ศ. 2550 เพื่อให้อาคารที่อยู่ในพื้นที่เสี่ยงภัยแผ่นดินไหวสามารถต้านทานการสั่นสะเทือนของแผ่นดินไหว นอกจากนี้ การกำจัดผักตบชวาถือเป็นวาระแห่งชาติ ต้องบูรณาการ ทุกหน่วยมาร่วมกันเพื่อแก้ไขปัญหาผักตบชวา ทั้งนี้ กระทรวงมหาดไทย โดยกรมโยธาธิการและผังเมือง มีความมุ่งหวัง ให้เกิดการพัฒนาเมืองที่สัมฤทธิ์ผลตามวัตถุประสงค์ของการผังเมืองอย่างแท้จริง อันจะนำไปสู่คุณภาพชีวิตที่ดีของประชาชนอย่างยั่งยืน 


         

 

มท.3เร่งผลักดันภารกิจ4ด้านกรมโยธาธิการและผังเมือง

 

 

          ภายหลังรับฟังการบรรยายสรุป รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย กล่าวมอบนโยบายและแนวทางการปฎิบัติราชการพร้อมแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและตอบข้อซักถาม