พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เป็นประธานในงานมอบรางวัลรัฐวิสาหกิจดีเด่น (SOE Award) ประจำปี 2562 จัดขึ้นโดย สำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ (สคร.) สำหรับการจัดงานในปีนี้ จัดขึ้นภายใต้แนวคิด “พลังรัฐวิสาหกิจไทย สู่มิติใหม่ด้วยดิจิทัล – HONOR THROUGH DIGITAL TRANSFORMATION”

 

 

          นายกีรพัฒน์ เจียมเศรษฐ์ ผู้ว่าการการไฟฟ้านครหลวง หรือ MEA พร้อมด้วยคณะผู้บริหารและพนักงาน เป็นผู้แทนหน่วยงาน รับรางวัลรัฐวิสาหกิจดีเด่น ประจำปี 2562 ซึ่งในปีนี้ MEA ได้รับ 3 รางวัล ได้แก่ รางวัลบริหารจัดการองค์กรดีเด่น รางวัลความร่วมมือเพื่อการพัฒนาดีเด่น ด้านการยกระดับการบริหารจัดการองค์กร โดย MEA เป็นองค์กรพี่เลี้ยง “องค์การตลาด” และรางวัลชมเชย รางวัลการดำเนินงานเพื่อสังคมและสิ่งแวดล้อมดีเด่น จากการดำเนินโครงการ Smart Metro Poles for Thailand’s Coast Protection : กฟน. ป้องกันชายฝั่งทะเลไทย ณ ห้องบางกอกคอนเวนชันเซ็นเตอร์ โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์และบางกอกคอนเวนชันเซ็นเตอร์ เซ็นทรัลเวิลด์

 

 

MEA คว้า 3 รางวัลรัฐวิสาหกิจดีเด่นประจำปี 2562 

 

MEA คว้า 3 รางวัลรัฐวิสาหกิจดีเด่นประจำปี 2562 

 

MEA คว้า 3 รางวัลรัฐวิสาหกิจดีเด่นประจำปี 2562 

 

 


          ผู้ว่าการ MEA เปิดเผยว่า MEA ในฐานะหน่วยงานรัฐวิสาหกิจสังกัดกระทรวงมหาดไทย ที่มีประวัติการก่อตั้งที่ยาวนานกว่า 61 ปี รู้สึกยินดีอย่างยิ่งที่ได้รับรางวัลรัฐวิสาหกิจดีเด่น ประจำปี 2562 จำนวน 3 รางวัล คือ รางวัลบริหารจัดการองค์กรดีเด่น ที่สะท้อนให้เห็นถึงการบริหารงานองค์กรและการดำเนินโครงการต่าง ๆ ของ MEA ที่มีประสิทธิภาพ ได้แก่ ด้านการตรวจสอบภายใน การควบคุมภายใน การบริหารความเสี่ยง การบริหารทรัพยากรมนุษย์ และด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ตลอดจนการยกระดับผลการประเมิน Doing Business 2020 จากธนาคารโลก ด้านความสะดวกในการขอใช้ไฟฟ้าของ MEA อยู่อันดับที่ 6 ของโลก อันเป็นปัจจัยสำคัญในการยกอันดับคะแนนภาพรวมความยาก-ง่ายในการประกอบธุรกิจในประเทศไทย โดยขยับขึ้นจากอันดับที่ 27 เมื่อปี 2019 มาสู่อันดับที่ 21 ในผลการประเมินครั้งนี้ นอกจากนี้ MEA ยังได้รางวัลความร่วมมือเพื่อการพัฒนาดีเด่น ด้านการยกระดับการบริหารจัดการองค์กร โดย MEA เป็นองค์กรพี่เลี้ยง “องค์การตลาด” เพื่อยกระดับศักยภาพของรัฐวิสาหกิจให้เป็นไปอย่างมั่นคงและยั่งยืน และได้รับรางวัลชมเชย รางวัลการดำเนินงานเพื่อสังคมและสิ่งแวดล้อมดีเด่น จากการดำเนินโครงการ Smart Metro Poles for Thailand’s Coast Protection : กฟน. ป้องกันชายฝั่งทะเลไทย ซึ่งเป็นโครงการที่ กฟน. นำเสาไฟฟ้าที่รื้อถอนและไม่ใช้งานแล้วจากโครงการเปลี่ยนระบบสายไฟฟ้าอากาศเป็นสายไฟฟ้าใต้ดินในโครงการต่างๆ นำมาปักเพื่อป้องกันและแก้ปัญหาคลื่นกัดเซาะชายฝั่งทะเลบางขุนเทียน ทั้งหมดนี้ แสดงให้เห็นถึงความมุ่งมั่นตั้งใจของ MEA ในฐานะองค์กรที่ไม่หยุดนิ่งในการพัฒนาและช่วยตอกย้ำการเป็นองค์กรชั้นนำยกระดับวิถีชีวิตเมืองมหานครอย่างแท้จริง

 

 

 

MEA คว้า 3 รางวัลรัฐวิสาหกิจดีเด่นประจำปี 2562 

 

MEA คว้า 3 รางวัลรัฐวิสาหกิจดีเด่นประจำปี 2562 

 

MEA คว้า 3 รางวัลรัฐวิสาหกิจดีเด่นประจำปี 2562 

 


          สำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ (สคร.) ได้จัดงานมอบรางวัลรัฐวิสาหกิจดีเด่น (SOE Award) เป็นประจำทุกปี ตั้งแต่ปี 2548 เป็นต้นมา ตามนโยบายของรัฐบาล โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเผยแพร่และประกาศให้สาธารณชนและสังคมได้รับทราบถึงผลการดำเนินงานของรัฐวิสาหกิจที่ดีเด่นในด้านต่าง ๆ อันจะเป็นการสร้างความภาคภูมิใจ สร้างขวัญและกำลังใจให้รัฐวิสาหกิจในการปฏิบัติงาน รวมทั้งช่วยส่งเสริมให้รัฐวิสาหกิจมีความมุ่งมั่นในการดำเนินงานเพื่อพัฒนาองค์กรให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้นและนำองค์กรสู่ความเป็นเลิศ