ผู้แทนกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (พม.) เข้าร่วมการประชุมระดับรัฐมนตรีว่าด้วยการพัฒนาสังคม ครั้งที่ 1 ขององค์การความร่วมมืออิสลาม (The 1st Ministerial Conference on Social Development) ณ นครอิสตันบูล ประเทศตุรกี

 

 

พม.เข้าร่วมประชุมการพัฒนาสังคม ครั้งที่ 1 

 

          นายจุติ ไกรฤกษ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ มอบหมายให้ นาวาตรี สุธรรม ระหงส์ เลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ เป็นหัวหน้าคณะ เข้าร่วมการประชุมระดับรัฐมนตรีว่าด้วยการพัฒนาสังคม ครั้งที่ 1 

 

 

 

พม.เข้าร่วมประชุมการพัฒนาสังคม ครั้งที่ 1 

 

          โดยมี นายบุญยอด สุขถิ่นไทย ทีมงานรัฐมนตรี  และ น.ส.กฤษฎี บุญสวยขวัญ นักพัฒนาสังคมชำนาญการ ข้าราชการกรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัวเข้าร่วมประชุมดังกล่าวหัวข้อหลัก (Theme) ของการประชุม คือ ความเสมอภาคทางสังคมและสวัสดิการสำหรับทุกคนในประเทศสมาชิก : โอกาสและความท้าทาย (Social Equality and Welfare for All in the Member States: Opportunities and Challenges) โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเกิดการหารือและแลกเปลี่ยนในประเด็นและความท้ายทายต่างๆ ที่เกี่ยวกับการส่งเสริมสถาบันครอบครัวและสถาบันสมรส การขับเคลื่อนเรื่องสวัสดิการและความมั่นคงทางสังคมแก่เยาวชน ความเป็นอยู่ของผู้สูงอายุ และบุคคลที่ต้องการความช่วยเหลือเป็นพิเศษ 

 

 

 

พม.เข้าร่วมประชุมการพัฒนาสังคม ครั้งที่ 1 

 


          การประชุมดังกล่าว มีผู้เข้าร่วมประชุมจาก 57 ประเทศ โดยประเทศไทยเข้าร่วมเป็นผู้สังเกตการณ์ (Observer) ของ OIC ซึ่งที่ผ่านมาประเทศไทยมีนโยบายเสริมสร้างปฏิสัมพันธ์และส่งเสริมความร่วมมือกับประเทศสมาชิกและองค์กร OIC ในทุกด้านที่เป็นประโยชน์ร่วมกัน และส่งผู้แทนเข้าร่วมการประชุมระดับต่าง ๆ ในกรอบ OIC สม่ำเสมอ ตั้งแต่ปี 2541

 

 

 

พม.เข้าร่วมประชุมการพัฒนาสังคม ครั้งที่ 1