ประเทศไทย โดยกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กระทรวงมหาดไทย ร่วมกับสำนักงานเพื่อการประสานงานด้านมนุษยธรรมแห่งสหประชาชาติ สำนักงานภูมิภาคเอเชีย - แปซิฟิก (UNOCHA-ROAP) กระทรวงการต่างประเทศ และจังหวัดเชียงใหม่ พร้อมจัดการฝึกซ้อมแผนเผชิญเหตุระดับภูมิภาคเอเชีย - แปซิฟิก พ.ศ.2562 ตามมาตรฐานการค้นหาและกู้ภัยระหว่างประเทศ (INSARAG Asia – Pacific Regional Earthquake Response Exercise : ERE 2019) โดยมีทีมค้นหาและกู้ภัยในเมือง (USAR Team) ทีมปฏิบัติการฉุกเฉินทางการแพทย์และสาธารณสุขในภาวะภัยพิบัติ และหน่วยงานด้านการจัดการภัยพิบัติในประเทศไทย และกว่า 16 ประเทศสมาชิกภูมิภาคเอเชีย - แปซิฟิก รวมกว่า 400 คน เข้าร่วมการฝึกฯ ระหว่างวันที่ 15 - 17 ธันวาคม 2562 ณ ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ พระชนมพรรษา จังหวัดเชียงใหม่

 

มท.พร้อมจัดการฝึกซ้อมแผนเผชิญเหตุระดับภูมิภาคเอเชีย-แปซิฟิก

 

 

มท.พร้อมจัดการฝึกซ้อมแผนเผชิญเหตุระดับภูมิภาคเอเชีย-แปซิฟิก

 

 

          การฝึกซ้อมแผนฯ ดังกล่าว จะจำลองเหตุการณ์แผ่นดินไหวในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ เป็นสาธารณภัยร้ายแรงอย่างยิ่ง (ระดับ 4) จำเป็นต้องร้องขอความช่วยเหลือ การสนับสนุนผู้เชี่ยวชาญ เครื่องมือ และอุปกรณ์จากต่างประเทศ โดยดำเนินการฝึกซ้อมแผนตามบทบาทหน้าที่ (Functional Exercise) ตามมาตรฐาน INSARAG เพื่อทดสอบการตอบโต้เหตุการณ์ฉุกเฉินระดับชาติของประเทศไทยในด้านประสานการรับความช่วยเหลือด้านมนุษยธรรมจากต่างประเทศ

 

 

 

มท.พร้อมจัดการฝึกซ้อมแผนเผชิญเหตุระดับภูมิภาคเอเชีย-แปซิฟิก

 


          การเป็นเจ้าภาพจัดการฝึกซ้อมแผนเผชิญเหตุระดับภูมิภาคเอเชีย - แปซิฟิก พ.ศ.2562 ของประเทศไทยในครั้งนี้ ถือเป็นการแสดงเจตนารมณ์และความมุ่งมั่นในการขับเคลื่อนการพัฒนาศักยภาพของทีมค้นหาและกู้ภัยในเขตเมือง (USAR Team) ของประเทศไทยให้มีความเข้าใจระบบการให้และรับความช่วยเหลือด้านมนุษยธรรมจากนานาชาติในกรณีที่เกิดภัยพิบัติขนาดใหญ่ เพื่อให้มีความพร้อมในการเข้ารับการประเมินศักยภาพเป็นทีมขนาดกลาง (Medium USAR Team) ตามมาตรฐาน INSARAG ในปี พ.ศ.2564 ซึ่งจะทำให้ประเทศไทยมีหน่วยปฏิบัติการด้านการค้นหาและกู้ภัยแห่งชาติ (TEAM THAILAND)  ที่มีขีดความสามารถในการรองรับสาธารณภัยขนาดใหญ่ทั้งในประเทศและระหว่างประเทศ รวมถึงได้รับการรับรองการปฏิบัติงานตามมาตรฐานสากล

 

 

มท.พร้อมจัดการฝึกซ้อมแผนเผชิญเหตุระดับภูมิภาคเอเชีย-แปซิฟิก

 

 

มท.พร้อมจัดการฝึกซ้อมแผนเผชิญเหตุระดับภูมิภาคเอเชีย-แปซิฟิก