การประปาส่วนภูมิภาค (กปภ.) เป็นรัฐวิสาหกิจในสังกัดกระทรวงมหาดไทย มีวัตถุประสงค์ในการประกอบและส่งเสริมธุรกิจการประปา โดยผลิต จัดส่งและจำหน่ายน้ำประปา เพื่อประโยชน์ของรัฐและสุขภาพอนามัยของประชาชน มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อรับการคัดเลือกเข้าดำรงตำแหน่งผู้ว่าการ กปภ. ตามประกาศคณะกรรมการสรรหาผู้ว่าการ กปภ. ฉบับลงวันที่ 29 พฤศจิกายน 2562 โดยกำหนดคุณสมบัติบุคคลผู้เข้ารับการคัดเลือก ดังนี้  
 

 

             1. สัญชาติไทย อายุไม่เกิน 58 ปีบริบูรณ์ ในวันที่ยื่นใบสมัคร โดยมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตาม พ.ร.บ.คุณสมบัติมาตรฐานสำหรับกรรมการและพนักงานรัฐวิสาหกิจ พ.ศ.2518 และแก้ไขเพิ่มเติม และ พ.ร.บ. กปภ. พ.ศ.2522

 

             2. คุณวุฒิการศึกษาไม่ต่ำกว่าปริญญาตรีหรือเทียบเท่าจากสถาบันการศึกษาที่ ก.พ. รับรอง

 

             3. มีความรอบรู้และประสบการณ์ในการบริหารองค์กรขนาดใหญ่ ดังนี้

            3.1 กรณีที่เป็นหรือเคยเป็นข้าราชการ จะต้องดำรงตำแหน่งไม่ต่ำกว่าระดับรองหัวหน้าส่วนราชการระดับกรมหรือเทียบเท่ามาแล้วไม่น้อยกว่า 1 ปี

             3.2 กรณีที่เป็นหรือเคยเป็นผู้บริหารรัฐวิสาหกิจหรือองค์กรอื่นของรัฐ ต้องดำรงตำแหน่งไม่ต่ำกว่าระดับรองผู้บริหารสูงสุดของรัฐวิสาหกิจหรือองค์กรอื่นของรัฐนั้นมาแล้วไม่น้อยกว่า 1 ปี

              3.3 กรณีที่เป็นหรือเคยเป็นผู้บริหารของภาคเอกชน จะต้องเป็นผู้ปฏิบัติงานให้กับองค์กรเต็มเวลาและดำรงตำแหน่ง ไม่ต่ำกว่าระดับรองผู้บริหารสูงสุดขององค์กรนั้นมาแล้วไม่น้อยกว่า 1 ปีซึ่งต้องเป็นองค์กรเดียวที่มีรายได้ไม่น้อยกว่า 5,000 ล้านบาทต่อปี

 

 

การประปาส่วนภูมิภาค รับสมัครผู้ว่าการฯ

               กำหนดรับสมัครระหว่าง วันที่ 11 ธันวาคม 2562 ถึงวันที่ 10 มกราคม 2563 ในวันและเวลาทำการ (08.30-16.30น.)

               สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่กองทรัพยากรบุคคล โทรศัพท์ 0 2551 8905-6 โทรสาร 0 2552 7643

             ทั้งนี้สามารถดูรายละเอียดประกาศรับสมัครฯ ฉบับสมบูรณ์ได้ทาง www.pwa.co.th