นายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์ รองนายกรัฐมนตรี เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการส่งเสริมความเท่าเทียมระหว่างเพศ (คณะกรรมการ สทพ.) ครั้งที่ 2/2562 โดยมี นายจุติ ไกรฤกษ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ เป็นรองประธานกรรมการ นายปรเมธี วิมลศิริ ปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ เป็นกรรมการ และ นางสาวอุษณี กังวารจิตต์ อธิบดีกรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว เป็นกรรมการและเลขานุการ และคณะกรรมการ ประกอบด้วย ผู้แทนจากหน่วยงานภาครัฐ และกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ เข้าร่วมการประชุม 

 

 

 

          การประชุมในครั้งนี้ มีวาระการประชุมที่สำคัญใน 4 ประเด็น ดังนี้
          1) การรายงานความก้าวหน้าของการจัดทำระเบียบคณะกรรมการ สทพ. ว่าด้วยบัตรประจำตัวกรรมการและอนุกรรมการวินิจฉัยการเลือกปฏิบัติโดยไม่เป็นธรรมระหว่างเพศ พ.ศ. 2562 ซึ่งได้รับการประกาศในราชกิจจานุเบกษา เมื่อวันที่ 9 ตุลาคม 2562


          2) การพิจารณาและให้ความเห็นชอบแผนปฏิบัติการและการใช้จ่ายงบประมาณของกองทุนส่งเสริมความเท่าเทียมระหว่างเพศ ประจำปีงบประมาณ 2563 ซึ่งจะใช้สำหรับกิจกรรมหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกับการส่งเสริมความเท่าเทียมระหว่างเพศ  เพื่อช่วยเหลือ ชดเชยและเยียวยาหรือบรรเทาทุกข์แก่บุคคลซึ่งตกเป็นผู้เสียหายจากการเลือกปฏิบัติโดยไม่เป็นธรรมระหว่างเพศ  เพื่อส่งเสริมการศึกษา การวิจัยและการเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับการป้องกันมิให้มีการเลือกปฏิบัติโดยไม่เป็นธรรมระหว่างเพศ เป็นต้น


          3) การรายงานผลการตรวจสอบรายงานการเงินของกองทุนส่งเสริมความเท่าเทียมระหว่างเพศจากสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน 


          4) การรายงานผลการแต่งตั้งคณะกรรมการวินิจฉัยการเลือกปฏิบัติโดยไม่เป็นธรรมระหว่างเพศ (คณะกรรมการ วลพ.)  ซึ่งการแต่งตั้งคณะกรรมการ วลพ. ได้รับการประกาศในราชกิจจานุเบกษา เมื่อวันที่ 10 ตุลาคม 2562 ซึ่งคณะกรรมการชุดดังกล่าว มีอำนาจหน้าที่สำคัญคือ วินิจฉัยปัญหาที่มีการยื่นคำร้องว่ามีการเลือกปฏิบัติโดยไม่เป็นธรรมระหว่างเพศ