นางธนาภรณ์ พรมสุวรรณ อธิบดีกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ เข้าร่วมรับรางวัลหน่วยงานที่มีความมุ่งมั่นในการพัฒนาระบบราชการเพื่อประชาชน พร้อมแสดงความยินดีกับผลงาน “รถเข็นอาบน้ำเด็กพิการซ้ำซ้อนที่มีภาวะเหยียดเกร็ง” ของสถานคุ้มครองและพัฒนาคนพิการบ้านราชาวดี (ชาย) ได้รับรางวัลบริการภาครัฐระดับชมเชย ประเภทนวัตกรรมการบริการ และผลงาน “ล้างรถเสริมพลัง สร้างงานคนพิการ” ของศูนย์พัฒนาศักยภาพและอาชีพคนพิการจังหวัดหนองคาย ได้รับรางวัลบริการภาครัฐระดับชมเชย ประเภทพัฒนาการบริการ ซึ่งทั้ง 2 หน่วยงาน อยู่ภายใต้สังกัดกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ (พก.) กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (พม.) ภายหลังการประชุมเชิงปฏิบัติการมอบนโยบายและขับเคลื่อนภารกิจกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ประจำปี 2563 โดยมี นายปรเมธี วิมลศิริ ปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ให้เกียรติมอบรางวัลแก่หน่วยงานที่ได้รับรางวัลเลิศรัฐ ประจำปี 2562

 

 

พก. คว้าเพิ่ม 2 รางวัลเลิศรัฐ ประจำปี 2562 ด้านคนพิการ

 

          นางธนาภรณ์ กล่าวว่า สืบเนื่องจากพระราชบัญญัติส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ พ.ศ. 2550 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2556 มาตรา 20 ได้กำหนดให้คนพิการมีสิทธิเข้าถึงและใช้ประโยชน์ได้จากสิ่งอำนวยความสะดวกอันเป็นสาธารณะ ตลอดจนสวัสดิการและความช่วยเหลืออื่นใด ทั้งในด้านการแพทย์ การศึกษา การส่งเสริมอาชีพ การมีส่วนร่วมทางสังคม ประกอบกับแผนพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการแห่งชาติฉบับที่ 5 พ.ศ. 2560 - 2564 ได้กำหนดวิสัยทัศน์ให้คนพิการเข้าถึงสิทธิ ภายใต้ยุทธศาสตร์แห่งความเท่าเทียม (EQUAL) ซึ่งสอดคล้องกับภารกิจหลักของสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (ก.พ.ร.) ในการขับเคลื่อนการพัฒนาระบบราชการให้ยึดหลักธรรมาภิบาล เพื่อประโยชน์สุขของประชาชนและการให้บริการประชาชนทุกกลุ่มเป้าหมายได้อย่างมีคุณภาพและประสิทธิภาพ รวมถึงผลักดันให้มีการนำนวัตกรรมและแนวคิดริเริ่มใหม่ๆ พร้อมให้ความสำคัญกับการพัฒนาประสิทธิภาพการปฏิบัติราชการในหน่วยงานภาครัฐ 

 

 

พก. คว้าเพิ่ม 2 รางวัลเลิศรัฐ ประจำปี 2562 ด้านคนพิการ

 


          นางธนาภรณ์ กล่าวต่อไปว่า โดยก่อนหน้านี้ (13 ก.ย. 62) พก. ได้รับรางวัลบริการภาครัฐระดับดีเด่น ประเภทนวัตกรรมการบริการ ในพิธีมอบรางวัลเลิศรัฐ ประจำปี 2562 จากผลงาน “เก้าอี้ลังกระดาษ” (Cardboard chair) ช่วยเด็กพิการซ้ำซ้อน ของสถานคุ้มครองและพัฒนาคนพิการบ้านเฟื่องฟ้า จังหวัดนนทบุรี ซึ่งเป็นหน่วยงานในสังกัด พก. กระทรวง พม. เช่นเดียวกัน ทั้งนี้ สำนักงาน ก.พ.ร. ได้พิจารณาจากผลงานที่ส่งเข้าประกวดทั้งหมด 1,045 ผลงาน ซึ่งหน่วยงานของ พก. สามารถผ่านเกณฑ์ได้รับเพิ่มเติมอีกจำนวน 2 ผลงานในระดับชมเชย ได้แก่ 1) ผลงาน “รถเข็นอาบน้ำเด็กพิการซ้ำซ้อนที่มีภาวะเหยียดเกร็ง” ของสถานคุ้มครองและพัฒนาคนพิการบ้านราชาวดี (ชาย) ได้รับรางวัลบริการภาครัฐระดับชมเชย ประเภทนวัตกรรมการบริการ และ 2) ผลงาน “ล้างรถเสริมพลัง สร้างงานคนพิการ” ของศูนย์พัฒนาศักยภาพและอาชีพคนพิการจังหวัดหนองคาย ได้รับรางวัลบริการภาครัฐระดับชมเชย ประเภทพัฒนาการบริการ พร้อมมอบเกียรติบัตรให้กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร พก. นับเป็นรางวัลที่มอบให้หน่วยงานที่ได้มุ่งมั่นปฏิบัติราชการจนประสบความสำเร็จมีความเป็นเลิศแห่งหน่วยงานรัฐ และยกระดับการพัฒนาคุณภาพการให้บริการของหน่วยงานของรัฐ ทั้งนี้ จากรางวัลที่ พก. ได้รับ ถือเป็นขวัญกำลังใจสำคัญให้ไม่หยุดเดินหน้าพัฒนาคุณภาพการให้บริการและระบบการบริหารงาน และใช้เป็นแนวทางพัฒนาระบบงานของหน่วยงานให้ดียิ่งขึ้นเพื่อประโยชน์แก่คนพิการต่อไป

 

 

พก. คว้าเพิ่ม 2 รางวัลเลิศรัฐ ประจำปี 2562 ด้านคนพิการ

           สำหรับผลงาน รถเข็นอาบน้ำเด็กพิการซ้ำซ้อนที่มีภาวะเหยียดเกร็ง ของสถานคุ้มครองและพัฒนาคนพิการบ้านราชาวดี (ชาย) จังหวัดนนทบุรี เป็นหน่วยงานในสังกัด พก. ให้การอุปการะเด็กพิการทางสมองและปัญญา เพศชาย อายุแรกรับระหว่าง 7 – 18 ปี จากทั่วประเทศ ปัจจุบันมีเด็กพิการอยู่ในความอุปการะ จำนวนกว่า 600 คน ในจำนวนนี้เป็นเด็กพิการซ้ำซ้อนที่มีความบกพร่องทางร่างกายและการเคลื่อนไหว ไม่สามารถช่วยเหลือตัวเองได้ จึงต้องได้รับส่งเสริม ป้องกัน รักษา และฟื้นฟูสมรรถภาพ การจัดหากายอุปกรณ์ เพื่อให้เด็กกลุ่มดังกล่าวมีพัฒนาการทางร่างกายที่ดีขึ้น จนสามารถช่วยเหลือตนเองได้ตามสภาพความพิการ ทั้งนี้ นวัตกรรมดังกล่าวจะช่วยเหลือเจ้าหน้าที่และพี่เลี้ยงเด็ก ในการเคลื่อนย้ายกลุ่มเด็กพิการซ้ำซ้อนที่มีภาวะเหยียดเกร็ง จำนวน 60 คน โดยนักกายภาพบำบัดได้การนำแนวคิดรถเข็นสแตนเลสนั่งอาบน้ำ มาปรับเป็นรถเข็นสแตนเลสอาบน้ำแบบนอน ซึ่งได้มีการสำรวจจากหน่วยงานต่างๆ ทั้งภาครัฐและภาคเอกชน ที่ดูแลคนไข้ติดเตียง พบว่าไม่มีหน่วยงานใดทำมาก่อน จึงได้ออกแบบและสั่งทำ พร้อมกับทดลองใช้จริงกับเด็กพิการซ้ำซ้อนที่มีภาวะเหยียดเกร็ง ส่งผลให้อาการเจ็บปวดลดลง หรือไม่มีอาการเจ็บปวดกล้ามเนื้อและข้อต่อส่วนต่างๆ ของร่างกาย ใช้เวลาน้อย สะดวก รวดเร็ว ปลอดภัย รับน้ำหนักได้มาก สามารถเคลื่อนย้ายคนเดียวได้สะดวกและมีประสิทธิภาพเพิ่มมากขึ้น  

 

 

พก. คว้าเพิ่ม 2 รางวัลเลิศรัฐ ประจำปี 2562 ด้านคนพิการ

 


          ด้านผลงาน ล้างรถเสริมพลัง สร้างงานคนพิการ ของศูนย์พัฒนาศักยภาพและอาชีพคนพิการจังหวัดหนองคาย เป็นหลักสูตรกลางที่คนพิการในเขตพื้นที่จังหวัดหนองคาย และคนพิการในจังหวัดใกล้เคียง สามารถเข้ามาอบรมเรียนรู้ได้ เป็นการสร้างกลไกให้คนพิการมีอาชีพแตกต่างจากรูปแบบเดิมๆ โดยคนพิการที่ผ่านหลักสูตรดังกล่าวสามารถได้งานทำทุกคน ซึ่งมีหลักสูตร 2 เดือน โดยผู้เรียนจะได้รับความรู้เบื้องต้นในการทำธุรกิจคาร์แคร์ การจัดเตรียมสถานที่ และวัสดุอุปกรณ์ วิธีการล้างรถให้สะอาด วิธีการดูดฝุ่น การขจัดคราบยางไม้และยางมะตอย การเคลือบสีรถและการเคลือบแก้ว การเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่อง พร้อมฝึกปฏิบัติในสถานที่จริง รวมถึงเรียนรู้ช่องทางการดำเนินธุรกิจ ช่องทางการตลาด และเทคนิคการให้บริการที่ดี ทั้งนี้ คนพิการได้รับการพัฒนาศักยภาพ มีงานทำ มีรายได้ ดูแลตัวเอง ดูแลครอบครัวอย่างยั่งยืน 

 

 

พก. คว้าเพิ่ม 2 รางวัลเลิศรัฐ ประจำปี 2562 ด้านคนพิการ

 

 

พก. คว้าเพิ่ม 2 รางวัลเลิศรัฐ ประจำปี 2562 ด้านคนพิการ