นายกีรพัฒน์ เจียมเศรษฐ์ ผู้ว่าการการไฟฟ้านครหลวง หรือ MEA ในฐานะประธานในพิธี พร้อมด้วยฝ่ายบริหารระดับสูง และประธานสหภาพแรงงานรัฐวิสาหกิจ MEA ร่วมเปิดงาน “การแข่งขันทักษะช่างสายอากาศ ช่างสายใต้ดิน และงาน MEA SAFETY DAY ประจำปี 2562” เพื่อกระตุ้นจิตสำนึกด้านความปลอดภัยในการปฏิบัติงาน สร้างมาตรฐานด้านงานบริการเพื่อประชาชน ณ ศูนย์ฝึกอบรมและทดสอบทักษะด้านช่าง การไฟฟ้านครหลวง อ.บางพลี จ.สมุทรปราการ

 

 

 

MEA จัดแข่งขันทักษะช่างสายอากาศ ช่างสายใต้ดิน

 

 

MEA จัดแข่งขันทักษะช่างสายอากาศ ช่างสายใต้ดิน

 

 

         ผู้ว่าการ MEA เปิดเผยว่า MEA ให้ความสำคัญเรื่องความปลอดภัยในการปฏิบัติงานตลอดมา จึงได้กำหนดนโยบายด้านความปลอดภัยเป็นมาตรฐานในการปฏิบัติงาน และจัดฝึกอบรม ฝึกปฏิบัติ เพื่อฝึกฝนและพัฒนาให้พนักงานภาคสนามมีความรู้ ความสามารถในการปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพและปลอดภัย เสริมสร้างความสามัคคี การทำงานร่วมกันเป็นทีม มีความพร้อมในการให้บริการมีมาตรฐาน เพื่อสร้างความพึงพอใจของประชาชน MEA จึงได้กำหนดจัดงาน “การแข่งขันทักษะช่างสายอากาศ ช่างสายใต้ดิน และงาน MEA SAFETY DAY” เป็นประจำทุกปี เพื่อเป็นการกระตุ้นจิตสำนึกด้านความปลอดภัย ทำให้พนักงานสนามได้ตระหนักถึงความปลอดภัย และเป็นอีกช่องทางหนึ่งที่พนักงานสนามจะได้ทบทวนขั้นตอนการปฏิบัติงาน มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ทักษะและประสบการณ์ของการปฏิบัติงานระหว่างหน่วยงาน รวมทั้งเป็นการเสริมสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างพนักงานสนามด้วยกัน
 

 

 

 

MEA จัดแข่งขันทักษะช่างสายอากาศ ช่างสายใต้ดิน

 

 

MEA จัดแข่งขันทักษะช่างสายอากาศ ช่างสายใต้ดิน

 


 

         สำหรับการแข่งขันทักษะด้านช่างในปีนี้ มีพนักงานสนามจากการไฟฟ้านครหลวงเขตทั้ง 18 เขต ฝ่ายก่อสร้าง และฝ่ายบำรุงรักษาระบบไฟฟ้าเข้าร่วมการแข่งขัน ซึ่งกำหนดหัวข้อการแข่งขัน ได้แก่ การแข่งขันงานฮอทไลน์โดยไม่ดับไฟฟ้า การแข่งขันตรวจสอบหม้อแปลงไฟฟ้า การแข่งขันตรวจสอบสายเคเบิลไฟฟ้าใต้ดิน การแข่งขันติดตั้งเครื่องวัดหน่วยไฟฟ้า การแข่งขันทักษะการปีนเสาไฟฟ้า และการแข่งขันทักษะการส่งของหนักด้วยรอกเชือก โดยผู้ชนะเลิศในแต่ละประเภทแต่ละระดับจะได้รับรางวัลและเชิดชูเกียรติ เพื่อเสริมสร้างความภาคภูมิใจ และเป็นแบบอย่างที่ดีให้แก่พนักงานคนอื่น ๆ ได้นำไปปรับปรุงกระบวนการทำงานของตนเองต่อไป

 

 

 

MEA จัดแข่งขันทักษะช่างสายอากาศ ช่างสายใต้ดิน

 

 

MEA จัดแข่งขันทักษะช่างสายอากาศ ช่างสายใต้ดิน

 

 

MEA จัดแข่งขันทักษะช่างสายอากาศ ช่างสายใต้ดิน