นายมณฑล สุดประเสริฐ อธิบดีกรมโยธาธิการและผังเมือง กล่าวถึง การฟื้นฟู บ้านเรือนและสถานที่ราชการต่างๆ จากอิทธิพลพายุโซนร้อน "โพดุล" และอิทธิพลพายุโซนร้อน "คาจิกิ"  ประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้พัดปกคลุมทะเลอันดามัน ภาคใต้ และอ่าวไทยมีกําลังแรง ตั้งแต่วันที่ 29 ส.ค. - ปัจจุบัน ทําให้เกิดน้ำท่วม ฉับพลัน น้ำป่าไหลหลาก ดินสไลด์ และวาตภัย ในพื้นที่ 32 จังหวัดนั้น นายทรงศักดิ์  ทองศรี รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย ได้สั่งการให้กรมโยธาธิการและผังเมืองในฐานะหน่วยงานด้านช่างดำเนินการในการฟื้นฟูและช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วม กรมฯได้มีมาตรการเร่งด่วน โดยได้กำหนดแนวทางการดำเนินการฟื้นฟูและช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วม ดังนี้

 

 

 

กรมโยธาฯจัดทำคู่มือและให้คำปรึษาซ่อมแซมบ้านเรือนหลังน้ำลด

 


          1. สั่งการให้โยธาธิการและผังเมืองจังหวัดในพื้นที่ 32 จังหวัดที่ได้รับผลกระทบเข้าสำรวจสิ่งก่อสร้าง สาธารณูปโภค ระบบโครงสร้างพื้นฐาน  เพื่อใช้เป็นข้อมูลประกอบการพิจารณาประเมินความเสียหาย และสนับสนุนการจัดทำแบบแปลนรายละเอียดการซ่อมแซม พร้อมประมาณราคาอาคารและสิ่งปลูกสร้าง  ในกรณีที่ยังไม่มีผู้รับผิดชอบดำเนินการหรือหน่วยงานที่รับผิดชอบเดิมไม่มีความพร้อม ส่งให้กรมฯ ภายในวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๒ และสั่งการให้โยธาธิการและผังเมืองจังหวัดที่ไม่ได้รับผลกระทบ เข้าช่วยสำรวจและดำเนินการ


          2. จัดตั้งศูนย์ฟื้นฟูหลังน้ำลด ที่สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดอุบลราชธานี โดยเป็นการดำเนินการร่วมกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

 

กรมโยธาฯจัดทำคู่มือและให้คำปรึษาซ่อมแซมบ้านเรือนหลังน้ำลด

 


          3. จัดทำ “คู่มือตรวจสอบและซ่อมแซมบ้านหลังน้ำลด” และแจกจ่ายให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อใช้เป็นแนวทางในการตรวจสอบ ซ่อมแซมบูรณะ บ้านเรือนประชาชนที่ได้รับความเสียหาย นอกจากนี้ประชาชนหรือผู้สนใจทั่วไปสามารถขอรับได้ที่ สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัด หรือสามารถดาวน์โหลด ได้ที่เว็บไซต์ของ กรมโยธาธิการ และผังเมือง www.dpt.go.th หรือสามารถดาวน์โหลดได้ที่ Qr code ด้านล่างได้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป ทั้งนี้การจัดทำคู่มือนี้ก็เพื่อเป็นการบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนในเบื้องต้นได้อีกทาง


          4. ให้คำปรึกษาเกี่ยวกับการตรวจสอบ ซ่อมแซมบูรณะ บ้านเรือน โดยสามารถขอรับการปรึกษา ได้ที่สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองในพื้นที่ประสบอุทกภัย