วันที่ 26 ส.ค.2562- คณะกรรมการส่งเสริมและรักษามรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรม  ที่มี นายอิทธิพล  คุณปลื้ม  รัฐมนตรีว่ากระทรวงวัฒนธรรม  เป็นประธานโดยตำแหน่ง  ตามพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษามรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรม พ.ศ. ๒๕๕๙ ได้ประกาศยกย่องเชิดชูเกียรติกลุ่มบุคคล ชุมชนหรือหน่วยงานที่มีการดำเนินงานในการส่งเสริม รักษา สืบสาน ถ่ายทอด ฟื้นฟู พัฒนามรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมที่มีความโดดเด่นสามารถเป็นแบบอย่างที่ดีให้แก่ชุมชนอื่นได้  

 

โดยมีหลักเกณฑ์ในการพิจารณาคือ เป็นโครงการที่สอดคล้องกับความหมายของมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรม และเป็นรายการที่ขึ้นบัญชีมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมแล้ว,  มีกระบวนการจัดการมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมสอดคล้องกับวิถีชีวิตวัฒนธรรมและพึ่งตนเองได้, การมีส่วนร่วมของชุมชน กลุ่มคนและปัจเจกชน, มีผลการปฏิบัติงานละวิธีดำเนินการที่แสดงถึงความสำเร็จและความยั่งยืนของโครงการ

 

รวมถึงต้องมีการส่งเสริม รักษา สืบสาน ถ่ายทอด ฟื้นฟู พัฒนามรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมอย่างเป็นรูปธรรม และต่อเนื่อง

 


 

 

 

คณะกรรมการส่งเสริมและรักษามรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรม ได้พิจารณาแล้วมีมติเห็นชอบให้ประกาศยกย่องเชิดชูเกียรติโครงการดีเด่นในการส่งเสริมและรักษามรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรม พุทธศักราช ๒๕๖๒ จำนวน ๑๐ โครงการ ได้แก่ ๑. โครงการการจัดการองค์ความรู้มรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมการเล่นสะบ้าบ่อน โดยชุมชนมอญพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ 

 

๒. โครงการการพัฒนาเรือนพ่อคง เรือนโคราชให้เป็นแหล่งเรียนรู้ภูมิปัญญาสถาปัตยกรรมพื้นถิ่นของชาติพันธุ์ไทโคราช โดยสำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา  ๓. โครงการคชศาสตร์ชาวกวย หรือคชศาสตร์กวยอาเจียง โดยวัดป่าอาเจียง จังหวัดสุรินทร์ 

 

๔. โครงการงานประเพณีแข่งโพน-ลากพระ โดยเทศบาลเมืองพัทลุง จังหวัดพัทลุง
๕. โครงการงานประเพณีแห่พระแข่งเรือขึ้นโขนชิงธง มรดกวัฒนธรรมแห่งลุ่มน้ำหลังสวน โดยชุมชนลุ่มน้ำหลังสวน จังหวัดชุมพร

 

 

 

๖. โครงการปักเครื่องโขนละคร โดยบ้านนราศิลป์ เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพมหานคร  
๗. โครงการเพาะต้นกล้าวัฒนธรรม โดยศูนย์การเรียนรู้ศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่นพิพิธภัณฑ์หุ่นบ้านยิ้ม เขตจอมทอง กรุงเทพมหานคร 

 

 


๘. โครงการศิลปะการต่อสู้ป้องกันตัว (คมศาสตราสร้างชาติ ศิลปะศาสตร์สร้างคน) โดยศูนย์การเรียนรู้ศิลปะศาสตร์การต่อสู้ประจำชาติไทย (ค่ายพระยาตาก) เขตหนองแขม กรุงเทพมหานคร

 

๙. โครงการสืบสานวิถีวัฒนธรรมลีซูและการพัฒนาที่ยั่งยืน โดยศูนย์เรียนรู้ศิลปะดนตรีวัฒนธรรมลีซู บ้านขุนแจ๋ จังหวัดเชียงใหม่  ๑๐. โครงการหนังใหญ่วัดบ้านดอน โดยคณะกรรมการอนุรักษ์หนังใหญ่วัดบ้านดอน จังหวัดระยอง  

 

ทั้งนี้ กรมส่งเสริมวัฒนธรรมจะจัดพิธีมอบรางวัลโครงการดีเด่นในการส่งเสริมและรักษามรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรม พุทธศักราช ๒๕๖๒ ในวันที่ ๒๘ สิงหาคม ๒๕๖๒  ณ  ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย
กรมส่งเสริมวัฒนธรรม   www.culture.go.th