คมชัดลึกออนไลน์ 4 เมษายน 2563
คมชัดลึกออนไลน์
ข่าวสารหน่วยงานราชการไทย

อธิบดี พก. ย้ำคนพิการต้องเข้าถึงสิทธิอย่างเท่าเทียม

20 สิงหาคม 2562 - 13:13 น.
ธนาภรณ์ พรมสุวรรณ,กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์,พม,คนพิการ,กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ
ข่าวสารหน่วยงานราชการไทย

Shares :
เปิดอ่าน 1,796 ครั้ง

อธิบดี พก. ร่วมเสวนากับภาคประชาสังคม ย้ำคนพิการต้องเข้าถึงสิทธิ อย่างเท่าเทียม พร้อมขอความร่วมมือภาคีทุกภาคส่วน เป็นพลังขับเคลื่อนงานด้านคนพิการ


 

 

          วันนี้ (19 ส.ค. 62) เวลา 09.00 น. กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (พม.) โดยกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ (พก.) จัดงาน “ประชุมสมัชชาเครือข่ายคนพิการระดับชาติ ประจำปี 2562” โดย นางธนาภรณ์ พรมสุวรรณ อธิบดีกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ  เข้าร่วมกิจกรรมเวทีเสวนา เรื่อง We “DID” it โดยมีคุณมณเฑียร บุญตัน สมาชิกวุฒิสภา ดร.รัฐศาสตร์ กรสูต รองผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล คุณภรณี ภู่ประเสริฐ ผู้อำนวยการสำนักงานสนับสนุนสุขภาวะประชากรกลุ่มเฉพาะ (สสส.) และคุณนภ พรชำนิ ผู้แทนวิสาหกิจเพื่อสังคม เข้าร่วมการเสวนา ณ โรงแรมปริ๊นซ์พาเลซ มหานาค กรุงเทพมหานคร

 

 

 


ติดตามข่าวสาร "คมชัดลีก" ผ่าน Line official
เพิ่มเพื่อน

 


          นางธนาภรณ์ กล่าวในเวทีเสวนาว่า คนพิการถือเป็นกลุ่มเป้าหมายที่รัฐบาลให้ความสำคัญ พร้อมมีนโยบายขับเคลื่อนและยกระดับคุณภาพชีวิตของคนพิการให้สามารถเข้าถึงสิทธิได้อย่างเท่าเทียม เป็นธรรม สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2561 – 2580) ในการลดความเหลื่อมล้ำในสังคมให้สามารถเข้าถึงบริการที่มีคุณภาพของรัฐ และเพื่อให้การกำหนดนโยบายด้านคนพิการสอดคล้องกับความต้องการและสภาพปัญหาอย่างแท้จริง กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการจึงได้มีการจัดประชุมสมัชชาเครือข่ายคนพิการระดับชาติ ประจำปี 2562 ตามมติคณะกรรมการขับเคลื่อนและติดตามการดำเนินงานสมัชชาเครือข่ายคนพิการระดับชาติ เมื่อวันที่ 6 พฤศจิกายน 2561 ได้กำหนดประเด็นในการจัดสมัชชาเครือข่ายคนพิการระดับชาติ ประจำปี 2562 จำนวน 5 ประเด็น คือ 1) การเข้าถึงและใช้ประโยชน์จากสิ่งอำนวยความสะดวกสำหรับคนพิการ 2) การพัฒนาและเชื่อมโยงระบบฐานข้อมูลด้านคนพิการ (Big Data) 3) การพัฒนามาตรการคุ้มครองแรงงานคนพิการ และส่งเสริมการทำงาน และอาชีพอิสระสำหรับคนพิการ 4) การยกระดับบทบาทหน้าที่ศูนย์บริการคนพิการระดับจังหวัดและทั่วไป 5) การสร้างเจตคติที่ดีของสังคมที่มีต่อคนพิการ  ทั้งนี้ ได้มีการจัดประชุมสมัชชาเครือข่ายคนพิการระดับภูมิภาค เพื่อเป็นเวทีรับฟังข้อเสนอแนะจากส่วนภูมิภาค ตั้งแต่เดือนพฤษภาคม – กรกฎาคม 2562 จำนวนทั้งสิ้น 4 ภาค ได้แก่ 1. ภาคใต้ จังหวัดสงขลา 2. ภาคกลาง กรุงเทพมหานคร 3. ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จังหวัดขอนแก่น และ 4. ภาคเหนือ กรุงเทพมหานคร  

 

 

 


          ซึ่งกลุ่มเป้าหมายเป็นผู้แทนจากคณะอนุกรรมการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการประจำจังหวัด จำนวน 76 จังหวัด จำนวน 1,000 คน ทั้งนี้ พก. ได้รวบรวมข้อเสนอแนะ และข้อคิดเห็นจากระดับพื้นที่ เพื่อนำไปสู่การรับฟังข้อคิดเห็นและเติมเต็มประเด็นในการประชุมสมัชชาเครือข่ายคนพิการระดับชาติ ประจำปี 2562 เพื่อเสนอต่อคณะกรรมการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการแห่งชาติ และนำไปสู่การจัดทำแผนพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการแห่งชาติ ฉบับที่ 6 พ.ศ. 2565 - 2570 ต่อไป

 

 

 

 

 

          สำหรับการผนวกประเด็นคนพิการเข้ากับการพัฒนากระแสหลัก (Disability Inclusive Development : DID) ซึ่งคนพิการจะต้องมีทั้งบทบาทหน้าที่ และได้รับประโยชน์จากการพัฒนากระแสหลัก โดยมีส่วนในการร่วมรับรู้ ร่วมคิด ร่วมทำและร่วมรับผิดชอบ เพื่อให้การขับเคลื่อนกฎหมายและนโยบายเป็นไปตามสิทธิ ความต้องการจำเป็นและเจตนารมณ์ของคนพิการซึ่งมีความหลากหลายและแตกต่างตามแต่ละประเภทความพิการ โดยคำนึงถึงหลักการ ดังนี้ 1) การมีส่วนร่วมอย่างเต็มที่ เท่าเทียม และมีประสิทธิผลของคนพิการและองค์กรด้านคนพิการ โดยเฉพาะองค์กรของคนพิการ (Full and Effective Participation) 2) การเข้าถึงและใช้ประโยชน์ได้จากสภาพแวดล้อมในทุกมิติ (Accessibility) 3) การเสริมพลังอำนาจหรือสร้างความเข้มแข็ง ให้แก่คนพิการได้มีไปมีส่วนร่วมได้อย่างเต็มศักยภาพ (Empowerment / Capacity Building) และ 4) การขจัดการเลือกปฏิบัติ (Non-Discrimination) 

 

 

 


          พก. ในฐานะหน่วยงานหลักในการดูแลขับเคลื่อนและส่งเสริมให้คนพิการเข้าถึงสิทธิ สวัสดิการ อย่างทั่วถึงและเท่าเทียม จะนำข้อมติสมัชชาคนพิการไปขับเคลื่อนและส่งเสริมให้เกิดผลอย่างเป็นรูปธรรม รวมทั้งกำหนดนโยบายเป็นด้านคนพิการระดับประเทศ เพื่อให้คนพิการได้รับประโยชน์สูงสุด และขอความร่วมมือให้ภาคีเครือข่าย ร่วมเป็นพลังในการขับเคลื่อนงานด้านคนพิการ เพื่อให้คนพิการสามารถเข้าถึงสิทธิได้อย่างเท่าเทียม และเป็นธรรม ทั้งนี้ ในช่วงบ่ายผู้แทนองค์กรคนพิการและภาคีเครือข่าย จะได้มอบข้อมติสมัชชาเครือข่ายคนพิการระดับชาติ ประจำปี 2562 แก่นายจุติ นายจุติ ไกรฤกษ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (รมว.พม.) เพื่อนำไปสู่การกำหนดนโยบาย แนวทางการขับเคลื่อนงานด้านคนพิการต่อไป

 

 

 

 5 อันดับข่าวฮิต
Recommended
ข่าวที่คุณอาจสนใจ