สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (นิด้า) ร่วมกับ สมาคมนักศึกษาเก่า สพบ. ในพระบรมราชูปถัมภ์  แถลงข่าวการจัดงานปาฐกถาพิเศษ “นิด้ากับการพัฒนาประเทศไทยอย่างยั่งยืน” และร่วมแสดงความยินดีกับนักศึกษาเก่าที่ได้รับโปรดเกล้าฯ ให้ดำรงตำแหน่งรัฐมนตรี และสมาชิกรัฐสภา ภายใต้ธีมงาน “Proud to be NIDA” โดยมี ศาสตราจารย์ ดร.กำพล ปัญญาโกเมศ อธิการบดี สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ และ พลเอก ธีระเดช ฉัตรเสถียรพงศ์ นายกสมาคมนักศึกษาเก่า สพบ. ในพระบรมราชูปถัมภ์ ร่วมแถลงข่าว  ณ ห้องประชุม ดร.สมศักดิ์ และคุณหญิงปัทมา  ลีสวัสดิ์ตระกูล ชั้น 2 อาคารสยามบรมราชกุมารี สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ วันที่ 7 สิงหาคม 2562

 

 

 


          ศาสตราจารย์ ดร.กำพล ปัญญาโกเมศ อธิการบดี สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ กล่าวว่า สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ในฐานะสถาบันอุดมศึกษาที่เปิดสอนในระดับบัณฑิตศึกษา ก่อตั้งขึ้นตามแนวพระราชดำริของ พระบาทสมเด็จพระมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร เปิดสอนตั้งแต่ ปี พ.ศ.2509 และจะมีอายุครบรอบ 55 ปี แห่งการสถาปนา ในวันที่ 1 เมษายน 2564 มีคณาจารย์ที่มีความรู้ ความสามารถเชี่ยวชาญในหลายสาขาวิชา มีสิ่งอำนวยความสะดวกเทียบเคียงมหาวิทยาลัยระดับโลก ผลิตบัณฑิตนักบริหารที่มีคุณภาพออกสู่สังคม เพื่อตอบสนองความต้องการกำลังคนของประเทศมากกว่า 80,000 คน ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา สถาบันได้ขับเคลื่อนนโยบายที่มุ่งเน้นคุณภาพในทุกพันธกิจ โดยการพัฒนาหลักสูตรใหม่ การวิจัย การบริการวิชาการทีตอบสนองความต้องการของประเทศ การพัฒนาคณาจารย์และบุคลากรทุกระดับ รวมถึงการปรับปรุงสภาพแวดล้อมและสิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆ ของสถาบัน เพื่อพัฒนาสถาบันสู่การเป็นมหาวิทยาลัยระดับโลก (World Class University) เป็นเวลากว่า 5 ทศวรรษแล้วที่สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ได้ “สร้างปัญญา เพื่อการเปลี่ยนแปลง” สถาบันได้ผลิตผลงานวิจัย งานบริการทางวิชาการ สร้างองค์ความรู้ที่เป็นประโยชน์ต่อสังคมและประเทศชาติอย่างต่อเนื่อง ด้วยความมุ่งมั่นที่จะสร้างสถาบันให้เป็นเสาหลักทางปัญญาและการศึกษา ในทุกศาสตร์ที่มีความสำคัญต่อการพัฒนาประเทศให้เกิดความมั่นคงและสมบูรณ์พูนสุข เพื่อให้สมดั่งพระราชประสงค์ขององค์ผู้ก่อตั้ง และทำให้นักศึกษาและประชาชนมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับองค์ความรู้ด้านพัฒนบริหารศาสตร์ ดังวิสัยทัศน์ของสถาบัน คือ การเป็นสถาบันชั้นนำแห่งชาติที่สร้างผู้นำและองค์ความรู้ เพื่อการเปลี่ยนแปลงในระดับสากล

 

 

 


          ด้วยเหตุนี้ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ และสมาคมนักศึกษาเก่าฯ จึงได้จัดงาน “นิด้ากับการพัฒนาประเทศไทยอย่างยั่งยืน” เพื่อเป็นเวทีในการส่งมอบงานวิจัยเชิงนโยบาย (Policy Research) ที่เป็นประโยชน์กับการพัฒนาประเทศของคณาจารย์ประจำสถาบันให้แก่รัฐบาล รวมถึงการเชิญนักศึกษาเก่าของสถาบันที่ดำรงตำแหน่งสำคัญในฝ่ายบริหารและฝ่ายนิติบัญญัติของประเทศมาร่วมปาฐกถาพิเศษให้ความรู้ พร้อมกับจัดแสดงความยินดีให้กับนักศึกษาเก่าของสถาบันที่ได้รับการโปรดเกล้าฯ ให้ดำรงตำแหน่งสำคัญของประเทศ เพื่อสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างผู้บริหารสถาบัน นักศึกษาเก่า และคณาจารย์ของสถาบัน โดยงานจะจัดขึ้น ในวันเสาร์ที่ 24 สิงหาคม 2562  เวลา 16.30-22.30 น.  ณ ห้อง BCC Hall โรงแรมเซ็นทราราแกรนด์ เซ็นทรัลลาดพร้าว กรุงเทพฯ โดยภายในงานมีการจัดนิทรรศการ และ การปาฐกถาพิเศษ หัวข้อ “นิด้ากับการพัฒนาประเทศไทยอย่างยั่งยืน” โดย ฯพณฯ ชวน หลีกภัย ประธานสภาผู้แทนราษฎร , ดร.สมคิด จาตุศรีพิทักษ์ รองนายกรัฐมนตรี , นายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฎ์ รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ , พลเอก อนุพงษ์  เผ่าจินดา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย , ดร.อุตตม  สาวนายน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง และ ดร.สุวิทย์  เมษิณทรีย์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม ซึ่งคาดว่าจะมีผู้เข้าร่วมงานกว่า 1,600 คน