กอ.รมน.จังหวัด พ.ท. รายงานการปฏิบัติในพื้นที่จังหวัดพัทลุง ห้วงวันที่ 8-9 ส.ค.62 พ.อ.ทิม เรือนโต รอง ผอ.รมน.จว.พ.ท.เข้าร่วมสัมมนาเชิงวิชาการในการปฏิบัติราชการ กอ.รมน. ประจำปีงบประมาณ 2562

     

    โดยมี พล.อ.วุฒิไกร คล้ายวงษ์ จเร กอ.รมน. มอบหมายให้ รองเจร กอ.รมน. เป็นประธานการเปิดสัมมนา ซึ่งมี กอ.รมน.ภาค 1-2 หน่วยละ 16 นาย และ กอ.รมน.ภาค 3-4 หน่วยละ15 นาย เข้าร่วมสัมมนา ณ โรงแรม ไมด้า งามวงศ์วาน จ.นนทบุรี

 

         การสัมมนาครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อให้บุคลากรและเจ้าหน้าที่ ได้รับความรู้และความเข้าใจ ในเรื่องยุทธศาสตร์/แผน ที่เกี่ยวข้องกับการป้องกัน ปราบปรามการทุจริต/มาตรการป้องกันการทุจริต ( การประเมินความเสี่ยงการทุจริต ) โดยผู้ทรงคุณวุฒิจาก สนง.ป.ป.ท. และให้ กอ.รมน.ภาค นำเสนอผลงานที่ภาคภูมิใจหรือข้อดีเด่นในการปฏิบัติงานที่เป็นประโยชน์ต่อประชาชนในพื้นที่ เพื่อให้หน่วย กอ.รมน. นำไปประยุกต์ใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติงาน

            ซึ่งในโอกาสนี้ กอ.รมน.จังหวัดพัทลุงได้รับคัดเลือกจาก กอ.รมน.ภาค 4 เป็นผู้แทน 14 จังหวัดภาคใต้ ในการนำเสนอผลงานที่ภาคภูมิใจหรือข้อดีเด่นในการปฏิบัติงานที่เป็นประโยชน์ต่อประชาชนในพื้นที่จังหวัดพัทลุง ต่อที่ประชุมสัมมนาเชิงวิชาการในการปฏิบัติราชการ กอ.รมน.ประจำปี 2562 ทีเป็นรูปธรรม ซึ่งแยกเป็น 4 กิจกรรมหลัก ได้แก่ การจัดระเบียบสังคม , การปราบปรามยาเสพติดและผู้มีอิทธิพลในพื้นที่ การช่วยเหลือประชาชน และการดำเนินโครงการที่ได้รับมอบหมายในการสร้างความปรองดองและพัฒนาชุมชน