การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) ได้สร้างสรรค์การท่องเที่ยวเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมในโครงการ “Green A La Carte :  เมนูท่องเที่ยวสีเขียว เลือกเที่ยวได้ตามใจคุณ” ที่มุ่งเน้นตอบโจทย์นักท่องเที่ยวที่นิยมเดินทางท่องเที่ยวด้วยตนเอง (FIT) และเริ่มมีความตระหนักถึงการรักษาทรัพยากรทางการท่องเที่ยวให้เกิดความอย่างยั่งยืน 

 

 

 

 

 

 

          นางสาวฐาปนีย์ เกียรติไพบูลย์ ผู้อำนวยการฝ่ายสินค้าการท่องเที่ยว ททท. กล่าวว่า ททท. ได้ดำเนินโครงการ Green A La Carte : เมนูท่องเที่ยวสีเขียว เลือกเที่ยวได้ตามใจคุณ ซึ่งเป็นการสร้างสรรค์สินค้าและทางเลือกในการเดินทางท่องเที่ยวรูปแบบ Green Tourism ซึ่งสอดคล้องกับนโยบายของ ททท. ในการส่งเสริมการท่องเที่ยวอย่างรับผิดชอบ (Responsible Tourism) พร้อมทั้งปรับรูปแบบการนำเสนอให้เข้าถึงนักท่องเที่ยวได้ง่ายขึ้นสอดคล้องกับพฤติกรรมและรูปแบบการดำเนินชีวิต (Lifestyle) โดยมุ่งเป้าที่นักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ  ที่นิยมเดินทางท่องเที่ยวด้วยตนเอง (FIT : Free Individual Traveler) และนักท่องเที่ยวชาวไทย ที่สนใจการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์

 

 

 

 


          สำหรับโครงการ “Green A La Carte : เมนูท่องเที่ยวสีเขียว เลือกเที่ยวได้ตามใจคุณ” เป็นการนำเสนอกิจกรรมทางการท่องเที่ยวในรูปแบบคล้ายเมนูอาหารตามสั่ง ให้นักท่องเที่ยวสามารถเลือกเองได้ตามความชอบ ความสะดวก ตามความเหมาะสมของเวลา โดยเน้นกิจกรรมสำหรับนักท่องเที่ยวที่มีเวลาครึ่ง – 1 วัน หรือมีเวลามากกว่านั้น และผสมผสานกับแนวคิด 7 Greens (Green Heart  Green Logistics  Green Activity  Green Attraction Green Community Green Service และ Green Plus)  เพื่อแบ่งระดับความเข้มข้นของกิจกรรม  นักท่องเที่ยวจะได้รสสัมผัสของการออกไปลิ้มลองประสบการณ์ความสนุกจากกิจกรรมท่องเที่ยวทางธรรมชาติที่หลากหลาย อิ่มสุขจากการท่องเที่ยวแลกเปลี่ยนเรียนรู้ทางวัฒนธรรมจากคนท้องถิ่น     ซึมซับและอนุรักษ์อย่างเข้าใจในสมดุลแห่งการพึ่งพาระหว่างมนุษย์และธรรมชาติ ก่อให้เกิดการท่องเที่ยวแบบมีจิตสำนึก ใส่ใจ และรักษาสิ่งแวดล้อมมากขึ้น จึงเป็นที่มาของเมนูท่องเที่ยวสีเขียวพร้อมส่งมอบคุณค่า “สนุก สุข สมดุล เมนูชวนเที่ยวไทย เปิดประสบการณ์หลากหลาย ผ่อนคลาย ใส่ใจธรรมชาติ”  ซึ่งนักท่องเที่ยวสามารถสร้างสรรค์ประสบการณ์การท่องเที่ยวในแต่ละวัน ผ่านเมนู Green A La Carte จำนวน  25 เมนู ซึ่งมีแหล่งท่องเที่ยวและกิจกรรมที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมมากกว่า 150 แหล่ง และโรงแรมที่พักที่เข้าร่วมโครงการ 38 แห่ง คัดสรรจากองค์ประกอบแนวคิด 7 Greens พร้อมทั้งเชื่อมโยงแหล่งท่องเที่ยวในจังหวัดหลักและจังหวัดรองที่มีความพร้อมของแต่ละภูมิภาค รวมทั้งสิ้น 14 จังหวัด ได้แก่  จังหวัดเชียงใหม่ เชียงราย ลำปาง นครราชสีมา บุรีรัมย์ อุบลราชธานี กรุงเทพฯ พระนครศรีอยุธยา สมุทรสงคราม  ชลบุรี ตราด สุราษฎร์ธานี พังงา และภูเก็ต 

 

 

 

 

 


    

          ทั้งนี้ ททท. ได้จัดทำโครงการดังกล่าว จากการร่วมรับฟังเสียงของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวผ่านการเข้าร่วมกระบวนการทดสอบสินค้า ประสานความร่วมมือกับโรงแรมพันธมิตร ผู้ประกอบการแหล่งท่องเที่ยว หน่วยงานภาครัฐ-เอกชน และชุมชน เพื่อสร้างการมีส่วนร่วมในการคัดเลือก เสนอแนะแหล่งท่องเที่ยว กิจกรรมและสินค้าบริการทางการท่องเที่ยวที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ที่มีความพร้อมสามารถตอบสนองความต้องการของกลุ่มนักท่องเที่ยวในปัจจุบัน และอนาคต  ซึ่งช่วยนำไปสู่การต่อยอดเครือข่ายพันธมิตรทางธุรกิจที่เข้มแข็งทั้งภายในและภายนอกพื้นที่ สนับสนุนการเติบโตทางอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวแบบยั่งยืนและสมดุล ส่งเสริมให้เกิดการเดินทางเชื่อมโยงข้ามภูมิภาค ก่อเกิดการกระจายรายได้ไปสู่ชุมชน และธุรกิจท้องถิ่นอย่างทั่วถึง

 

 

 

 

 


          นักท่องเที่ยวที่สนใจออกเดินทางร่วมสร้างประสบการณ์แปลกใหม่ไม่เหมือนใครกับเมนู  Green A La Carte : เมนูท่องเที่ยวสีเขียว เลือกเที่ยวได้ตามใจคุณ  สามารถค้นหาข้อมูลและรายละเอียด ได้ที่ www.tourismthailand.org/7greens