กฟผ. ร่วมกับ 7 ภาคีเครือข่ายจัดอบรมเชิงปฏิบัติการผู้นำในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ เพื่อขับเคลื่อนการพัฒนาตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง มีกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน สมาชิกองค์การปกครองส่วนท้องถิ่น เข้าร่วมอบรม จำนวน 114 คน

 

               เมื่อวันที่ 26 – 29 มิถุนายน 2562 นายกรศิษฏ์ ภัคโชตานนท์ อดีตผู้ว่าการการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) นายนิกูล ศิลาสุวรรณ รองผู้ว่าการประจำสำนักผู้ว่าการ กฟผ. และผู้บริหาร กฟผ. ร่วมกับภาคีเครือข่าย

 

               จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ “ผู้นำการขับเคลื่อนการพัฒนาตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” ให้กับ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน สมาชิกองค์การปกครองส่วนท้องถิ่น จำนวน 114 คน ณ ศูนย์ปฏิบัติการเศรษฐกิจพอเพียงตามแนวพระราชดำริ วัดพระธาตุดอยผาส้ม จ.เชียงใหม่

 

               ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาผู้นำท้องถิ่นให้มีความรู้ความเข้าใจในหลักคิด หลักทฤษฎี หลักปฏิบัติ เพื่อนำมาประกอบอาชีพ การบริหารจัดการน้ำแก้ภัยแล้ง ตลอดจนช่วยกันดูแลป่าต้นไม้

 

 

               โดยในการอบรมครั้งนี้ จิตอาสา 904 หลักสูตรประจำรุ่น 3/62 (รุ่นเป็นเบ้า เป็นแม่พิมพ์) ของ กฟผ. ได้บรรยายเรื่อง “สถาบันพระมหากษัตริย์ กับประเทศไทย” ให้กับผู้เข้าอบรม

 

               โดยมี ดร.วิวัฒน์ ศัลยกำธร รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ให้เกียรติเข้าร่วมรับฟังและเข้าร่วมกิจกรรม เอามือสามัคคีสร้างฝายในพื้นที่ป่าดอยผาส้ม