อธิบดีกรมพลศึกษา เป็นประธานมอบวุฒิบัตรและพิธีปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการ “พัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการด้วยหลักวิทยาศาสตร์การกีฬา” ณ ห้องปริ๊นซ์บอลรูม โรงแรมปรินซ์ พาเลซ กรุงเทพมหานคร

 

 

               นายสันติ ป่าหวาย อธิบดีกรมพลศึกษา เป็นประธานในการมอบวุฒิบัตรและพิธีปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง “พัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการด้วยหลักวิทยาศาสตร์การกีฬา” โดยมี นายประพัน ไพรอังกูร รองอธิบดีกรมพลศึกษา และ นางสาววนิดา พันธ์สอาด ผู้อำนวยการสำนักวิทยาศาสตร์การกีฬา ร่วมในพิธี

 

 

               วัตถุประสงค์ของการอบรมฯ ครั้งนี้ เพื่อให้ผู้พิการ ผู้ดูแลผู้พิการ สามารถนำองค์ความรู้ด้านวิทยาศาสตร์การกีฬา ไปประยุกต์ใช้ในการส่งเสริมสุขภาพประจำวัน พัฒนาสมรรถภาพทางด้านร่างกาย จิตใจ อารมณ์ อันจะนำไปสู่การพัฒนาคุณภาพชีวิตและการใช้ชีวิตในสังคมอย่างมีความสุข

 

 

               ทั้งนี้ มีผู้เข้าร่วมการรับอบรมฯ จำนวน 120 คน ณ ห้องปริ๊นซ์บอลรูม โรงแรมปรินซ์ พาเลซ กรุงเทพมหานคร