เวลา 13.40 น. วันที่ 13 มิ.ย.2562 ณ บริเวณโถงชั้น 1 กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ สะพานขาว กรุงเทพฯ นายเลิศปัญญา บูรณบัณฑิต อธิบดีกรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว มอบหมายให้ นางสาววิจิตา รชตะนันทิกุล รองอธิบดีกรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว ร่วมแถลงข่าวการดำเนินงานตามภารกิจสำคัญ พม.

 

 

               ประเด็น "การประชุมเครือข่ายผู้ประกอบการสตรีอาเซียน (AWEN) ปี 2562 และการประชุมที่เกี่ยวเนื่อง ที่ประเทศไทยเป็นเจ้าภาพ รวมถึงการมอบรางวัลผู้ประกอบการสตรีที่มีผลงานโดดเด่นในอาเซียน" ซึ่งจะจัดขึ้นระหว่างวันที่ 19 - 22 มิถุนายน 2562 ณ กรุงเทพมหานคร

 

 

                ภายใต้ความร่วมมือระหว่างเครือข่ายผู้ประกอบการสตรีอาเซียน (AWEN) นำโดยคุณหญิงณัฐิกา วัธนเวคิน อังอุบลกุล ประธานเครือข่ายผู้ประกอบการสตรีอาเซียน ประจำปี 2018 - 2020 ประธานเครือข่ายผู้ประกอบการอาเซียน ประเทศไทย (AWEN – Thailand) และประธานสหพันธ์สมาคมสตรีนักธุรกิจและวิชาชีพแห่งประเทศไทยในพระบรมราชินูปถัมภ์

 

 

               โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อผลักดันและขับเคลื่อนการดำเนินการตามแผนยุทธศาสตร์ของ AWEN ปี 2561 – 2563 ในการส่งเสริมและพัฒนาผู้ประกอบการสตรีของประเทศไทยและสมาชิกอาเซียน