พก. ร่วมพิธีเปิดประชุมรัฐภาคีอนุสัญญาว่าด้วยสิทธิคนพิการ สมัยที่ 12 เวทีนำเสนอความก้าวหน้างานด้านคนพิการของประเทศไทยในการดำเนินงานอนุวัติตามอนุสัญญาว่าด้วยสิทธิคนพิการ

 

 

               เมื่อวันที่ 11 มิถุนายน 2562 เวลา 10.00 น. ตามเวลาท้องถิ่น ณ สำนักงานสหประชาชาติ นครนิวยอร์ก สหรัฐอเมริกา นางธนาภรณ์ พรมสุวรรณ อธิบดีกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ พร้อมด้วย นายมณเฑียร บุญตัน ผู้ทรงคุณวุฒิด้านคนพิการ และคณะกรรมการประจำอนุสัญญาว่าด้วยสิทธิคนพิการ นางณฐอร อินทร์ดีศรี รักษาการในตำแหน่งผู้เชี่ยวชาญด้านการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ และผู้อำนวยการกองยุทธศาสตร์และแผนงาน ผู้แทนสมาคมสภาคนพิการทุกประเภทแห่งประเทศไทย พร้อมด้วยข้าราชการกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ (พก.) เข้าร่วมการประชุมรัฐภาคีอนุสัญญาว่าด้วยสิทธิคนพิการ สมัยที่ 12 ซึ่งกำหนดจัดขึ้นระหว่างวันที่ 11 – 13 มิถุนายน 2562

 

 

               โดยในช่วงเช้า เป็นการเข้าร่วมพิธีเปิดการประชุมรัฐภาคีอนุสัญญาว่าด้วยสิทธิคนพิการ สมัยที่ 12 ซึ่งมีเลขาธิการสหประชาชาติกล่าวเปิดการประชุม และเชิญผู้แทนจากภาคส่วนที่เกี่ยวข้องร่วมกล่าวในช่วงพิธีเปิดด้วย ทั้งนี้ นายมณเฑียร บุญตัน ผู้ทรงคุณวุฒิด้านคนพิการ และคณะกรรมการประจำอนุสัญญาว่าด้วยสิทธิคนพิการ ได้ขึ้นกล่าวในฐานะรองประธานคณะกรรมการประจำอนุสัญญาว่าด้วยสิทธิคนพิการอีกด้วย

 

 

               ทั้งนี้ สำหรับการประชุมดังกล่าว เป็นเวทีสำหรับการนำเสนอรายงานความก้าวหน้าของการดำเนินงานด้านคนพิการของแต่ละประเทศในการดำเนินงานอนุวัติตามอนุสัญญาว่าด้วยสิทธิคนพิการ โดยสามารถติดตามข่าวสารของ กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ (พก.) รวมถึงกิจกรรมต่างๆ ของคนพิการได้ที่ www.dep.go.th หรือ https://www.facebook.com/dep.go.th