ข่าว

เปิดรายชื่อ 140 โรงพยาบาล ให้บริการนอกเวลาราชการ มีผลทันที

ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ประกาศ สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.) เปิดรายชื่อ 140 โรงพยาบาล ที่ให้บริการนอกเวลาราชการ

เว็บไซต์ ราชกิจจานุเบกษา ประกาศ สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.) เรื่อง รายชื่อหน่วยบริการที่ให้บริการนอกเวลาราชการ ที่เป็นความจำเป็นของผู้มีสิทธิในหน่วยบริการอื่น พ.ศ. 2567 โดยที่เป็นการสมควรปรับปรุงประกาศสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติเกี่ยวกับรายชื่อหน่วยบริการที่ให้บริการนอกเวลาราชการที่เป็นความจำเป็นของผู้มีสิทธิในหน่วยบริการอื่นซึ่งมีห้องบริการแยกจากห้องฉุกเฉิน เพื่อให้สอดคล้องกับนโยบายปฏิรูปห้องฉุกเฉินของ กระทรวงสาธารณสุข ซึ่งมีรายชื่อ 140 โรงพยาบาล ที่ให้บริการนอกเวลาราชการ

 

 

อาศัยอำนาจตามความในข้อ 10 วรรคสอง (1) แห่งข้อบังคับคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ว่าด้วยการใช้สิทธิรับบริการสาธารณสุข กรณีมีเหตุสมควร กรณีอุบัติเหตุ หรือกรณีเจ็บป่วยฉุกเฉิน พ.ศ. 2560 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยข้อบังคับคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติว่าด้วยการใช้สิทธิรับบริการสาธารณสุข กรณีมีเหตุสมควร กรณีอุบัติเหตุ หรือกรณีเจ็บป่วยฉุกเฉิน (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2565 เลขาธิการสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ จึงออกประกาศไว้ ดังต่อไปนี้

 

ข้อ 1 ประกาศนี้เรียกว่า "ประกาศสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เรื่อง รายชื่อหน่วยบริการที่ให้บริการนอกเวลาราชการที่เป็นความจำเป็นของผู้มีสิทธิในหน่วยบริการอื่น พ.ศ. 2567"

 

ข้อ 2 ประกาศนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

 

 

140 โรงพยาบาล ที่ให้บริการนอกเวลาราชการ

 

ข้อ 3 ให้ยกเลิก

 

(1) ประกาศสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เรื่อง รายชื่อหน่วยบริการที่ให้บริการนอกเวลาราชการที่เป็นความจำเป็นของผู้มีสิทธิ์ในหน่วยบริการอื่น พ.ศ. 2566

 

(2) ประกาศสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เรื่อง รายชื่อหน่วยบริการที่ให้บริการนอกเวลาราชการที่เป็นความจำเป็นของผู้มีสิทธิในหน่วยบริการอื่น (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2566

 

(3) ประกาศสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เรื่อง รายชื่อหน่วยบริการที่ให้บริการนอกเวลาราชการที่เป็นความจำเป็นของผู้มีสิทธิในหน่วยบริการอื่น (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2566

 

(4) ประกาศสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เรื่อง รายชื่อหน่วยบริการที่ให้บริการนอกเวลาราชการที่เป็นความจำเป็นของผู้มีสิทธิในหน่วยบริการอื่น (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2566

 

(5) ประกาศสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เรื่อง รายชื่อหน่วยบริการที่ให้บริการนอกเวลาราชการที่เป็นความจำเป็นของผู้มีสิทธิในหน่วยบริการอื่น (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2566

 

(6) ประกาศสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เรื่อง รายชื่อหน่วยบริการที่ให้บริการนอกเวลาราชการที่เป็นความจำเป็นของผู้มีสิทธิในหน่วยบริการอื่น (ฉบับที่ 6) พ.ศ. 2566

 

ข้อ 4 ให้หน่วยบริการดังต่อไปนี้ เป็นหน่วยบริการที่ให้บริการนอกเวลาราชการที่เป็นความจำเป็นของผู้มีสิทธิในหน่วยบริการอื่นซึ่งมีห้องบริการแยกจากห้องฉุกเฉิน ทั้งนี้ การเป็นหน่วยบริการดังกล่าวให้มีผลตามที่กำหนดในข้อ 5 ถึงข้อ 14

 

140 โรงพยาบาล

140 โรงพยาบาล

140 โรงพยาบาล

140 โรงพยาบาล

140 โรงพยาบาล

 

 

ข้อ 5 ให้หน่วยบริการในข้อ 4 (1) ถึง (129) เป็นหน่วยบริการที่ให้บริการนอกเวลาราชการที่เป็นความจำเป็นของผู้มีสิทธิในหน่วยบริการอื่นซึ่งมีห้องบริการแยกจากห้องฉุกเฉิน ตั้งแต่วันที่ 30 มีนาคม พ.ศ. 2566

 

ข้อ 6 ให้หน่วยบริการในข้อ 4 (130) เป็นหน่วยบริการที่ให้บริการนอกเวลาราชการที่เป็นความจำเป็นของผู้มีสิทธิในหน่วยบริการอื่นซึ่งมีห้องบริการแยกจากห้องฉุกเฉิน ตั้งแต่วันที่ 17 สิงหาคม พ.ศ. 2566

 

ข้อ 7 ให้หน่วยบริการในข้อ 4 (131) เป็นหน่วยบริการที่ให้บริการนอกเวลาราชการที่เป็นความจำเป็นของผู้มีสิทธิในหน่วยบริการอื่นซึ่งมีห้องบริการแยกจากห้องฉุกเฉิน ตั้งแต่วันที่ 31 สิงหาคม พ.ศ. 2566

 

ข้อ 8 ให้หน่วยบริการในข้อ 4 (132) เป็นหน่วยบริการที่ให้บริการนอกเวลาราชการที่เป็นความจำเป็นของผู้มีสิทธิในหน่วยบริการอื่นซึ่งมีห้องบริการแยกจากห้องฉุกเฉิน ตั้งแต่วันที่ 1 กันยายน พ.ศ. 2566

 

ข้อ 9 ให้หน่วยบริการในข้อ 4 (133) เป็นหน่วยบริการที่ให้บริการนอกเวลาราชการที่เป็นความจำเป็นของผู้มีสิทธิในหน่วยบริการอื่นซึ่งมีห้องบริการแยกจากห้องฉุกเฉิน ตั้งแต่วันที่ 5 กันยายน พ.ศ. 2566

 

ข้อ 10 ให้หน่วยบริการในข้อ 4 (134) เป็นหน่วยบริการที่ให้บริการนอกเวลาราชการที่เป็นความจำเป็นของผู้มีสิทธิในหน่วยบริการอื่นซึ่งมีห้องบริการแยกจากห้องฉุกเฉิน ตั้งแต่วันที่ 8 กันยายน พ.ศ. 2566

 

ข้อ 11 ให้หน่วยบริการในข้อ 4 (135) เป็นหน่วยบริการที่ให้บริการนอกเวลาราชการที่เป็นความจำเป็นของผู้มีสิทธิในหน่วยบริการอื่นซึ่งมีห้องบริการแยกจากห้องฉุกเฉิน ตั้งแต่วันที่ 15 กันยายน พ.ศ. 2566

 

ข้อ 12 ให้หน่วยบริการในข้อ 4 (136) ถึง (138) เป็นหน่วยบริการที่ให้บริการนอกเวลาราชการที่เป็นความจำเป็นของผู้มีสิทธิในหน่วยบริการอื่นซึ่งมีห้องบริการแยกจากห้องฉุกเฉิน ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2566

 

ข้อ 13 ให้หน่วยบริการในข้อ 4 (139) เป็นหน่วยบริการที่ให้บริการนอกเวลาราชการที่เป็นความจำเป็นของผู้มีสิทธิในหน่วยบริการอื่นซึ่งมีห้องบริการแยกจากห้องฉุกเฉิน ตั้งแต่วันที่ 3 ตุลาคม พ.ศ. 2566

 

ข้อ 14 ให้หน่วยบริการในข้อ 4 (140) เป็นหน่วยบริการที่ให้บริการนอกเวลาราชการที่เป็นความจำเป็นของผู้มีสิทธิในหน่วยบริการอื่นซึ่งมีห้องบริการแยกจากห้องฉุกเฉิน ตั้งแต่วันที่ 15 ตุลาคม พ.ศ. 2566

 

ประกาศ ณ วันที่ 7 มิถุนายน พ.ศ. 2567

 

จเด็จ ธรรมธัชอารี
เลขาธิการสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ

 

 

ข่าวยอดนิยม