ข่าว

'รมว.สธ.' มอบนโยบาย 5+5 เร่งรัด พัฒนา สานต่อ เพื่อสาธารณสุขพี่น้องชาวไทย

เกาะติดข่าวสาร >> คมชัดลึก ออนไลน์
logoline

'สมศักดิ์' มอบนโยบายผู้บริหารกระทรวงสาธารณสุขภายใต้ 'เร่งรัด พัฒนา สานต่อ' เตรียมยกระดับ 30 บาทรักษาทุกที่ใช้บัตรปชช.ใบเดียว แก้ปัญหายาเสพติดอย่างบูรณาการ เล็งผลักดันเศรษฐกิจสุขภาพสู่ระดับโลก

นายสมศักดิ์ เทพสุทิน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข ประชุมมอบนโยบายกระทรวงสาธารณสุข พ.ศ. 2567 – 2568 โดยมีนายสันติ พร้อมพัฒน์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุข นพ.โอภาส การย์กวินพงศ์ ปลัดกระทรวงสาธารณสุข นายกิตติกร โล่ห์สุนทร เลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข นายวิชัย ไชยมงคล ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข ผู้บริหารกระทรวง อธิบดีกรมต่างๆ และบุคลากรกระทรวงสาธารณสุขทุกจังหวัด เข้าร่วมงาน

 

นพ.โอภาส กล่าวรายงานว่า ตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน กระทรวงสาธารณสุขรับภารกิจในการดูแลสุขภาพคนไทยกว่า 66 ล้านคน ด้วยกำลังคนสาธารณสุข เพียง 4 แสนกว่าคน ร่วมกับ พี่น้องอาสาสมัครสาธารณสุข 1.6 ล้านคน 
 

\'รมว.สธ.\' มอบนโยบาย 5+5 เร่งรัด พัฒนา สานต่อ เพื่อสาธารณสุขพี่น้องชาวไทย

ขณะที่นายสมศักดิ์ มอบนโยบายเพื่อเร่งรัด พัฒนาและสานต่อ ขับเคลื่อนกระทรวงสาธารณสุข โดยนโยบายสำคัญที่ต้องเร่งรัดดำเนินการ ให้เห็นผลอย่างเป็นรูปธรรม 5 ด้าน ได้แก่ 
1. การยกระดับ 30 บาทรักษาทุกที่ ด้วยบัตรประชาชนใบเดียว เชื่อมโยงระบบการรักษา เบิกจ่าย เพื่ออำนวยความสะดวกให้ประชาชน เข้ารับบริการสุขภาพได้ทุกที่ทั่วไทย เพิ่มการเข้าถึง ลดค่าใช้จ่าย 
2.การแก้ไขปัญหายาเสพติดอย่างบูรณาการ พัฒนามินิธัญญารักษ์ บูรณาการระบบการบำบัด รักษา ฟื้นฟูให้เป็นรูปธรรม ทบทวนกฎหมายให้เหมาะสม เพื่อสร้างความเชื่อมั่นด้านความปลอดภัยให้สังคม 
3.การพัฒนาการแพทย์ปฐมภูมิส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการดูแลสุขภาพประชาชน จากภาคีเครือข่ายในพื้นที่ที่ใกล้ชิดกับประชาชนสนับสนุนการทำงานของพี่น้อง อสม. ให้มีกฎหมายรองรับ กองทุนสุขภาพตำบล และสะสางการถ่ายโอน รพ.สต. 
4. การยกระดับเศรษฐกิจสุขภาพ ซึ่งเป็นหนึ่งในอุตสาหกรรมเป้าหมายที่สำคัญ ที่เราจะผลักดันเข้าสู่ตลาดระดับโลก ต่อยอดภูมิปัญญาท้องถิ่น ยกระดับอุตสาหกรรมการแพทย์มูลค่าสูง แพทย์แผนไทย สมุนไพรและผลิตภัณฑ์สุขภาพ พร้อมทั้งจัดตั้งหน่วยงานเฉพาะเพื่อการขับเคลื่อนภารกิจนี้ให้สำเร็จเป็นรูปธรรม 
5.เพิ่มการเข้าถึงบริการสุขภาพ พลิกโฉมโรงพยาบาลชุมชนทั่วประเทศ เพิ่มศักยภาพบริการสุขภาพตามบริบทของพื้นที่ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในพื้นที่ชายแดน พื้นที่เฉพาะและเขตเมืองพัฒนาระบบการส่งต่อให้รวดเร็วไร้รอยต่อ 

นโยบายเร่งรัดให้เกิดผลสัมฤทธิ์ที่นายสมศักดิ์ยังสานต่อการดำเนินงานสำคัญของกระทรวงสาธารณสุขอีก 5 ด้าน  
1.การพัฒนางานสาธารณสุข ตามแนวพระราชดำริและโครงการเฉลิมพระเกียรติของพระบรมวงศานุวงศ์ทุกพระองค์ ซึ่งถือเป็นภารกิจอันสำคัญยิ่งของเราชาวสาธารณสุข 
2.การสร้างขวัญและกำลังใจให้กับบุคลากรและพี่น้อง อสม. ต้องสร้างความมั่นคงให้กับบุคลากรสาธารณสุขทุกสายงานทั้งในด้านความก้าวหน้า ค่าตอบแทน สวัสดิการและการแก้หนี้ 
3.การส่งเสริมสุขภาพกายและจิต ให้ความสำคัญกับการดูแลสุขภาพจิต เพิ่มการเข้าถึงการปรึกษาจิตแพทย์และนักจิตวิทยาผ่านทางระบบการแพทย์ทางไกล พร้อมจัดตั้งหน่วยงานและกองทุนเฉพาะเพื่อการบริหารจัดการ 
4.การพัฒนาสถานชีวาภิบาลและระบบการดูแลผู้ป่วยแบบประคับประคอง ไปจนถึงการเตรียมความพร้อมในช่วงระยะสุดท้ายของชีวิต ให้ความสำคัญกับการผลิตผู้ดูแลให้พร้อมรองรับสังคมผู้สูงอายุ จัดตั้งกุฏิชีวาภิบาล ในการดูแลพระภิกษุสงฆ์อย่างทั่วถึงทุกอำเภอ 
5.การดูแลให้ทุกคนปลอดภัยจากโรคและภัยสุขภาพ ยกระดับระบบเฝ้าระวังและควบคุมโรคให้ทันสมัย พัฒนาการบริการทางการแพทย์ฉุกเฉินอย่างครอบคลุม จัดตั้งกองทุนความปลอดภัยนักท่องเที่ยว เพื่อเป็นหลักประกันความปลอดภัยให้นักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและต่างชาติ เพื่อให้เกิดความเชื่อมั่น ต่ออุตสาหกรรมการท่องเที่ยวของประเทศ


 
"นโยบาย 5 บวก 5 เร่งรัด พัฒนา สานต่อ ที่กล่าวมานั้นต้องอาศัยความร่วมมือ ร่วมใจ ของพี่น้องชาวสาธารณสุขทุกคน และผมหวังเป็นอย่างยิ่งว่า พวกเรา จะร่วมกันแสดงพลัง ทุ่มเท เสียสละ และทำงานไปด้วยกัน ผมขอให้คำมั่นกับทุกท่านว่า ผมพร้อมสนับสนุน ช่วยเหลือ และร่วมแก้ปัญหากับท่าน เพื่อประโยชน์ของพี่น้องประชาชนชาวไทยทุกคน" นายสมศักดิ์ กล่าว

นายสมศักดิ์ เทพสุทิน

นพ.โอภาส การย์กวินพงศ์

\'รมว.สธ.\' มอบนโยบาย 5+5 เร่งรัด พัฒนา สานต่อ เพื่อสาธารณสุขพี่น้องชาวไทย

 

logoline