ข่าว

'ข้าราชการ' กทม. เช็กด่วน ราชกิจจานุเบกษา ประกาศ 'วันหยุด-เวลาทำงาน' ใหม่

เกาะติดข่าวสาร >> คมชัดลึก ออนไลน์
logoline

เช็กด่วน ราชกิจจานุเบกษา ออกประกาศ ปรับ 'วันหยุด' ประจำปี เวลาทำงาน 'ข้าราชการ' ใน กรุงเทพมหานคร ใหม่ ล่าสุด มีผลทันที

เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ประกาศ ก.ก.เรื่อง กำหนดวันเวลาทำงาน วันหยุดราชการตามประเพณี และวันหยุดราชการประจำปีของข้าราชการ กรุงเทพมหานคร (กทม.) สามัญ ลงนามโดย นายชัชชาติ สิทธิพันธุ์ ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ลงวันที่ 9 ม.ค. 2567 โดยมีเนื้อหา ดังนี้

โดยที่เป็นการสมควรกำหนดวันเวลาทำงาน วันหยุดราชการตามประเพณี และวันหยุดราชการประจำปีของข้าราชการกรุงเทพมหานครสามัญอาศัยอำนาจตามความในมาตรา 45 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการกรุงเทพมหานครและบุคลากรกรุงเทพมหานคร พ.ศ. 2554 คณะกรรมการข้าราชการกรุงเทพมหานครและบุคลากร กทม. ได้มีมติในการประชุมครั้งที่ 11/2566 เมื่อวันที่ 16 พ.ย. 2566 ให้ประกาศกำหนดวันเวลาทำงาน วันหยุดราชการตามประเพณี และวันหยุดราชการประจำปีของข้าราชการกรุงเทพมหานครสามัญ ไว้ดังต่อไปนี้

 

 

ข้อ 1 ประกาศนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป

 

ข้อ 2 ประกาศนี้ให้ใช้บังคับแก่ข้าราชการกรุงเทพมหานครสามัญ ตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการกรุงเทพมหานครและบุคลากรกรุงเทพมหานคร

 

ข้อ 3 วันเวลาทำงาน คือ วันเวลาทำงานปกติของข้าราชการกรุงเทพมหานครสามัญ ได้แก่ วันจันทร์ถึงวันศุกร์ วันหยุดราชการประจำสัปดาห์ คือ วันเสาร์และวันอาทิตย์ โดยมีเวลาทำงานตามช่วงเวลาใดช่วงเวลาหนึ่ง ดังต่อไปนี้

 

'วันหยุด' เดือนกุมภาพันธ์ 2567 มี วันหยุด วันสำคัญ กี่วัน หวยออก วันไหนบ้าง

เช็ก ปฏิทิน 'วันหยุด' เดือนมีนาคม 2567 มีหรือไม่ วันสำคัญ วันหวยออก วันไหนบ้าง

  1. เริ่มทำงานตั้งแต่เวลา 07.30 น. ถึง 15.30 น. หยุดกลางวัน 12.00-13.00 น.
  2. เริ่มทำงานตั้งแต่เวลา 08.00 ถึง 16.00 น. หยุดกลางวัน 12.00-13.00 น.
  3. เริ่มทำงานตั้งแต่เวลา 08.30 น. ถึง 16.30 น. หยุดกลางวัน 12.00-13.00 น.
  4. เริ่มทำงานตั้งแต่เวลา 08.30 น. ถึง 17.30 น. หยุดกลางวัน 12.30-13.30 น.
  5. กรณีปฏิบัติงานลักษณะพิเศษ ที่ไม่อาจจะเข้าทำงานและเลิกงานตามช่วงเวลาใดเวลาหนึ่งตามข้อ 1-4 ได้ ให้กำหนดวันเวลาทำงาน ได้แก่ วันจันทร์ถึงวันอาทิตย์ ตามช่วงเวลาที่หน่วยงานกำหนดให้ข้าราชการในสังกัดปฏิบัติงานเป็นผลัดหรือกะ หรือเป็นอย่างอื่นได้ โดยจะต้องมีเวลาทำงานไม่น้อยกว่าวันละ 8 ชั่วโมง โดยรวมเวลาหยุดพัก หรือสัปดาห์ละไม่น้อยกว่า 40 ชั่วโมง และมีวันหยุดราชการประจำสัปดาห์อย่างน้อย 2 วัน โดยให้หน่วยงานจัดทำคำสั่งเพื่อกำหนดวันเวลาทำงานให้ชัดเจน

 

 

ทั้งนี้ ให้หน่วยงานจัดช่วงเวลาการทำงานให้เหมาะสม เพื่อให้สามารถให้บริการประชาชนได้อย่างสม่ำเสมอ และสอดคล้องกับความต้องการของประชาชน รวมทั้งให้มีการส่งเสริมให้มีการเหลื่อมเวลาทำงาน เพื่อลดความหนาแน่นของจราจร

 

 

ข้อ 4 ให้ปลัดกรุงเทพมหานคร ผู้อำนวยการสำนัก หัวหน้าสำนักงาน ก.ก. เลขานุการ สภากรุงเทพมหานคร และหัวหน้าสำนักงานเลขานุการผู้ว่าราชการ กทม. มีอำนาจออกคำสั่ง กำหนดมาตรการในรายละเอียด เกี่ยวกับวันเวลาทำงานของข้าราชการ กทม. ให้เหมาะสมตามลักษณะงาน เหตุการณ์ และกรณีแวดล้อมอื่นๆ เป็นการเฉพาะในส่วนหน่วยงานของตนได้ตามความจำเป็น โดยมิให้เกิดความเสียหายแก่ทางราชการ และการให้บริการประชาชน

 

ข้อ 5 วันหยุดราชการตามประเพณี และวันหยุดราชการประจำปี ให้เป็นไปตามที่คณะรัฐมตรีกำหนด

 

ข้อ 6 ในกรณีจำเป็นเร่งด่วน หรือมีเหตุพิเศษ และเพื่อประโยชน์แก่การบริหารราชการกรุงเทพมหานคร ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร อาจกำหนดให้ข้าราชการ กรุงเทพมหานครสามัญในหน่วยงาน หรือส่วนราชการใด หรือที่ปฏิบัติงานประเภทใดของกรุงเทพมหานคร มีวันเวลาทำงาน หรือวันหยุด รวมทั้งการลาหยุดเป็นอย่างอื่นได้

ราชกิจจานุเบกษา

ราชกิจจานุเบกษา

 

 

 

 

 

logoline

ข่าวที่น่าสนใจ