ข่าว

ครม. อนุมัติงบ 352 ล้านบาท ‘อพยพคนไทย’ จากเหตุความไม่สงบในอิสราเอล

เกาะติดข่าวสาร >> คมชัดลึก ออนไลน์
logoline

ครม.อนุมัติงบฯ ปี66 ไปพลางก่อน งบกลาง รายการเงินสำรองจ่ายฯ วงเงิน 352.16 ล้านบาท เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการช่วยเหลือ และอพยพคนไทยที่ได้รับผลกระทบจากความไม่สงบในอิสราเอล

เมื่อวันที่ 28 พ.ย. 2566 นายชัย วัชรงค์ โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่า ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี( ครม.) มีมติอนุมัติงบประมาณ ปี 2566 ไปพลางก่อน งบกลาง รายการเงินสำรองจ่ายฯ วงเงิน 352.16 ล้านบาท เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการช่วยเหลือและอพยพคนไทยที่ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ความไม่สงบในอิสราเอล ตามที่กระทรวงการต่างประเทศ (กต.) เสนอ

เนื่องจากสถานการณ์ความไม่สงบอิสราเอลและฉนวนกาซา ตั้งแต่วันที่ 7 ตุลาคม 2566 ส่งผลกระทบต่อสวัสดิภาพและความปลอดภัยของคนไทยซึ่งพำนักในพื้นที่ดังกล่าว ดังนั้น รัฐบาลจึงได้มอบหมายให้ กระทรวงการต่างประเทศ(กต.) ซึ่งมีภารกิจในการดูแลปละคุ้มครองคนไทยในต่างประเทศเป็นหน่วยงานหลัก ในการให้ความช่วยเหลือและอพยพคนไทยออกจากอิสราเอลโดยเร็วที่สุด รวมถึงชดเชยค่าใช้จ่าย

 

 

สำหรับผู้ที่ออกค่าใช้จ่ายในการเดินทางกลับไทยด้วยตนเอง โดยนับตั้งแต่ 7 ต.ค. – 15 พ.ย. 2566 สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงเทลอาวีฟ ได้อพยพคนไทยจากอิสราเอลกลับไทยแล้ว จำนวน 7,470 ราย ทั้งนี้ ที่ผ่านมา มีผู้เสียชีวิต จำนวน 39 ราย ผู้ที่ได้รับบาดเจ็บ จำนวน 18 ราย และผู้ที่ถูกควบคุมตัว ซึ่งได้รับการยืนยันจากทางการอิสราเอลแล้ว จำนวน 25 ราย

 

กต. และส่วนราชการที่เกี่ยวข้องประมาณการค่าใช้จ่ายเพื่อช่วยเหลือและอพยพคนไทยที่ได้รับผลกระทบจากภาวะสงครามในอิสราเอล ในวงเงินประมาณ 939.12 ล้านบาท

 

 

โดยในเบื้องต้น กต. ได้ทดรองจ่ายงบฯ จากเงินอุดหนุนช่วยเหลือคนไทยที่ตกทุกข์ได้ยากในต่างประเทศ ภายใต้งบประมาณปี2566 ไปพลางก่อน ซึ่งได้รับจัดสรร จำนวน 13.33 ล้านบาท เพื่อจัดซื้อบัตรโดยสารและเช่าเหมาลำเครื่องบินพาณิชย์ จัดซื้อเครื่องอุปโภคและบริโภคที่จำเป็น และเช่ายานพาหนะเพื่ออพยพคนไทยจากอิสราเอล และต่อมาสำนักงบประมาณ(สงป.) ได้อนุมัติให้ สป.กต. เบิกจ่ายงบฯ ปี 66 ไปพลางก่อน งบกลาง รายการเงินสำรองจ่ายฯ วงเงิน 97 ล้านบาท ครั้งที่ 1 สำหรับชำระค่าใช้จ่ายที่จำเป็น

 

 

กต. ได้มีหนังสือไปยัง สงป. เพื่อขอรับจัดสรรงบกลาง รายการเงินสำรองจ่ายฯ ครั้งที่ 2 ในวงเงิน 352.16 ล้านบาท ซึ่งจำเป็นต้องชำระค่าใช้จ่ายในช่วง เดือนพฤศจิกายน 2566 เพื่อชำระค่าใช้จ่าย ในส่วนที่ยังไม่ได้รับจัดสรรและค่าใช้จ่ายที่จำเป็นต้องเบิกจ่าย ซึ่ง สงป. แจ้งว่า นายเศรษฐา ทวีสิน นายกรัฐมนตรี(นรม.) ได้ให้ความเห็นชอบการขอรับจัดสรรงบกลางฯ ดังกล่าวแล้ว

 

logoline

ข่าวที่น่าสนใจ