ข่าว

โปรดเกล้าฯ แต่งตั้ง 'วิษณุ'- 'อาคม เติมพิทยาไพสิฐ' เป็น กรรมการกฤษฎีกา

เกาะติดข่าวสาร >> คมชัดลึก ออนไลน์
logoline

มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้ง ‘วิษณุ เครืองาม’ และ ‘อาคมเติมพิทยาไพสิฐ’ เป็น กรรมการกฤษฎีกา มีผลตั้งแต่ 30 ต.ค.66

8 พ.ย. 2566 เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรีเรื่อง แต่งตั้งกรรมการกฤษฎีกา ตามที่ได้มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้งกรรมการกฤษฎีกา จำนวน ๑๓๖ ราย ตั้งแต่วันที่ ๒๓ สิงหาคม ๒๕๖๕ ตามประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี ลงวันที่ ๖ กันยายน ๒๕๖๕ นั้น

เนื่องจาก นายนพนิธิ สุริยะ กรรมการกฤษฎีกา คณะที่ ๑๔ ถึงแก่อนิจกรรม และนายอุดม รัฐอมฤต กรรมการกฤษฎีกา คณะที่ - ขอลาออกจากตำแหน่ง ประกอบกับตำแหน่งประธานกรรมการกฤษฎีกา คณะที่ ๒ ได้ว่างลง สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาจึงได้ดำเนินการคัดเลือกบุคคลที่สมควรเป็นกรรมการกฤษฎีกาเสนอต่อคณะกรรมการซึ่งประกอบด้วยประธานกรรมการกฤษฎีกาแต่ละคณะพิจารณาและมีมติเห็นชอบผู้ที่สมควรเป็นกรรมการกฤษฎีกาตามมาตรา ๑๙/๑ แห่งพระราชบัญญัติคณะกรรมการกฤษฎีกา พ.ศ. ๒๕๒๒ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติคณะกรรมการกฤษฎีกา(ฉบับที่ ๕) พ.ศ. ๒๕๕๑ จำนวน ๒ ราย ดังนี้

 

๑. นายวิษณุ เครืองาม

๒. นายอาคม เติมพิทยาไพสิฐ

 

โดยให้ผู้ได้รับแต่งตั้งอยู่ในตำแหน่งเท่ากับวาระที่เหลืออยู่ของกรรมการกฤษฎีกาซึ่งได้แต่งตั้งไว้แล้วและสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีได้นำความกราบบังคมทูลพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้งต่อไปแล้ว

 

บัดนี้ ได้มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้งบุคคลทั้ง ๒ ราย ดังกล่าว ให้ดำรงตำแหน่งกรรมการกฤษฎีกา ตั้งแต่วันที่ ๓๐ ตุลาคม ๒๕๖๖

 

ประกาศ ณ วันที่ ๖ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๖

ผู้รับสนองพระบรมราชโองการ

เศรษฐา ทวีสิน

นายกรัฐมนตรี

 

โปรดเกล้าฯ แต่งตั้ง 'วิษณุ'- 'อาคม  เติมพิทยาไพสิฐ' เป็น กรรมการกฤษฎีกา

 

logoline

ข่าวที่น่าสนใจ