ข่าว

สธ. ติดตั้ง ‘โซล่าเซลล์’ 1,252 แห่ง ‘ลดค่าไฟ’ กว่า 322 ล้านบาท/ปี

เกาะติดข่าวสาร >> คมชัดลึก ออนไลน์
logoline

ปลัดสธ. เผย สธ.ลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก หน่วยงานในสังกัดร่วมลดภาวะโลกร้อน ติดตั้ง ‘โซล่าเซลล์’ 1,252 แห่ง ช่วยลดปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ได้ 35,420 tCO2-eq /ปี ลดค่าไฟได้กว่า 322 ล้านบาท/ปี

นพ.โอภาส การย์กวินพงศ์ ปลัดกระทรวงสาธารณสุข เปิดเผยว่า การปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ออกสู่ชั้นบรรยากาศเป็นสาเหตุสำคัญที่ทำให้เกิดภาวะโลกร้อน (Climate Change) ซึ่งส่งผลกระทบต่อสุขภาพของประชาชน ทั้งจากโรคต่างๆ และภัยธรรมชาติที่รุนแรงมากขึ้น โดยผลการศึกษาในปี พ.ศ. 2565 พบว่าโรงพยาบาลในสังกัดกระทรวงสาธารณสุขมีการปล่อยก๊าซเรือนกระจกในสัดส่วนร้อยละ 9 ของการปล่อยก๊าซเรือนกระจกทั้งประเทศ หรือ 33,766,720 tCO2-eq /ปี โดยกิจกรรมที่ทำให้เกิดก๊าซเรือนกระจกสูงสุด คือ การเดินทางมาโรงพยาบาลของผู้ป่วยและญาติ และการใช้ไฟฟ้าในโรงพยาบาล ซึ่งข้อมูลการจัดการพลังงาน ปี 2564 พบว่า มีปริมาณการใช้ไฟฟ้าถึง 1,217 ล้านกิโลวัตต์/ปี คิดเป็นค่าไฟฟ้าประมาณ 4,730 ล้านบาท/ปี

 

สธ. ติดตั้ง ‘โซล่าเซลล์’ 1,252 แห่ง ‘ลดค่าไฟ’ กว่า 322 ล้านบาท/ปี

สธ. ติดตั้ง ‘โซล่าเซลล์’ 1,252 แห่ง ‘ลดค่าไฟ’ กว่า 322 ล้านบาท/ปี

 นพ.โอภาสกล่าวต่อว่า สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข จึงจัดทำแผนเป็นข้อเสนอเชิงนโยบาย Smart Energy and Climate Action (SECA) : พลังงานอัจฉริยะและการดำเนินการที่มุ่งลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกและผลกระทบต่อสภาพภูมิอากาศ โดยให้ทุกหน่วยงานในสังกัดใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพ ป้องกันการสูญเสียพลังงานอย่างไร้ประโยชน์ และลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ออกสู่ชั้นบรรยากาศ ผ่านกลไกการทำงาน 8 ด้าน คือ 

 

1.การติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ 

2.เพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงาน (ปรับเปลี่ยนอุปกรณ์เพื่อการประหยัดพลังงาน) 

3.ยานพาหนะพลังงานไฟฟ้า (EV) 

 

สธ. ติดตั้ง ‘โซล่าเซลล์’ 1,252 แห่ง ‘ลดค่าไฟ’ กว่า 322 ล้านบาท/ปี

สธ. ติดตั้ง ‘โซล่าเซลล์’ 1,252 แห่ง ‘ลดค่าไฟ’ กว่า 322 ล้านบาท/ปี

4.อาคารอนุรักษ์พลังงาน (Green Building) 

5.การเพิ่มพื้นที่สีเขียว 

6.เพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการ (ลดการเดินทาง, Telemedicine) 

7.เพิ่มประสิทธิภาพการจัดการมูลฝอย,น้ำเสีย

8.กิจกรรมรณรงค์ส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงานและพลังงานทดแทน

 

หน่วยงานในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ส่วนใหญ่เป็นโรงพยาบาลระดับต่างๆ ซึ่งข้อมูลล่าสุด ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2566 มีหน่วยบริการติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์แล้ว 1,252 แห่ง จากทั้งหมด 1,857 แห่ง มีกำลังการผลิตไฟฟ้ารวม 62,245.80 กิโลวัตต์ สามารถลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ได้ถึง 35,420 tCO2-eq /ปี ช่วยประหยัดค่าไฟฟ้าได้กว่า 322 ล้านบาท/ปี

สธ. ติดตั้ง ‘โซล่าเซลล์’ 1,252 แห่ง ‘ลดค่าไฟ’ กว่า 322 ล้านบาท/ปี

สธ. ติดตั้ง ‘โซล่าเซลล์’ 1,252 แห่ง ‘ลดค่าไฟ’ กว่า 322 ล้านบาท/ปี

 

logoline

ข่าวที่น่าสนใจ