ข่าว

'ชลน่าน' ชู 'น่านโมเดล' ชมงานแข่งเรือปลอดเหล้า ลดอุบัติเหตุมากกว่า 90%

เกาะติดข่าวสาร >> คมชัดลึก ออนไลน์
logoline

ชลน่าน รมว.สธ. ชู 'น่านโมเดล' ชมงานแข่งเรือปลอดเหล้า ช่วยลดอุบัติเหตุมากกว่า 90% ลดความสูญเสียชีวิต กระตุ้นเศรษฐกิจ รองรับนโยบายเศรษฐกิจสุขภาพ เมืองสุขภาพดี วิถีชุมชน คนอายุยืน พร้อมต่อยอด นักพากย์เรือเยาวชนสร้างสุข เพื่อสกัดนักดื่มหน้าใหม่

ที่สะพานข้ามแม่น้ำน่าน (ท่าน้ำบ้านป่ากล้วย) อ.เวียงสา จ.น่าน นพ.ชลน่าน ศรีแก้ว รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข(รมว.สธ.) เป็นประธานในพิธีเปิดประเพณีแข่งเรือออกพรรษา ตานก๋วยสลากวัดบุญยืน พระอารามหลวง ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ประจำปี 2566 และกล่าวว่า กระทรวงสาธารณสุขมีนโยบายเรื่องเศรษฐกิจสุขภาพ โดยจะผลักดันเมืองสุขภาพดี วิถีชุมชน คนอายุยืน โดยจัดทำ Blue Zone ซึ่งจะมีการผลักดันการดำเนินงานที่ จ.น่าน หรือที่เรียกว่า “น่านโมเดล” 

\'ชลน่าน\' ชู \'น่านโมเดล\' ชมงานแข่งเรือปลอดเหล้า ลดอุบัติเหตุมากกว่า 90%

เพราะมีความพร้อมในทุกด้านที่จะขับเคลื่อนมิติการดูแลสุขภาพ สังคม และเศรษฐกิจไปพร้อมกัน และมีต้นทุนด้านสังคม ด้านเศรษฐกิจ ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ที่สำคัญมีเครือข่ายภาคประชาสังคมที่หลากหลาย เช่น เครือข่ายประชาคมงดเหล้า เครือข่ายคนน่านจัดการตนเอง เครือข่ายมูลนิธิฮักเมืองน่าน เครือข่ายป่าชุมชน สภาเด็กและเยาวชนจังหวัดน่าน เครือข่ายชาติพันธุ์ สภาองค์กรชุมชนตำบล ชมรมเรือแข่ง และเครือข่ายด้านการศึกษา เพื่อพัฒนาประชากรทุกช่วงวัยให้มีสุขภาวะที่ดี มีความรอบรู้ด้านสุขภาวะ สามารถดูแลสุขภาพ มีพฤติกรรมสุขภาพที่พึงประสงค์และคุณภาพชีวิตที่ดี ตามแผนพัฒนาจังหวัดน่าน

\'ชลน่าน\' ชู \'น่านโมเดล\' ชมงานแข่งเรือปลอดเหล้า ลดอุบัติเหตุมากกว่า 90%

 

 

\'ชลน่าน\' ชู \'น่านโมเดล\' ชมงานแข่งเรือปลอดเหล้า ลดอุบัติเหตุมากกว่า 90%

การมีสุขภาพหรือสุขภาวะที่ดีต้องดีทั้ง 4 มิติ คือ กาย จิต ปัญญา และสังคม ซึ่งงานประเพณีแข่งเรือยาวถือเป็นหนึ่งในปัจจัยเชิงสังคมที่กำหนดสุขภาพ อย่างสมัยอดีตการจัดงานจะมีเรื่องของเครื่องดื่มแอลกอฮอล์เข้ามาเกี่ยวข้อง ทำให้เกิดเหตุการณ์ทั้งเรื่องของการเมา การทะเลาะวิวาท หรืออุบัติเหตุ ล้วนก่อให้เกิดผลกระทบทางสุขภาพตามมา แต่จากการดำเนินงานของ สสส. และภาคีเครือข่ายทำให้เกิดงานบุญประเพณีปลอดเหล้าขึ้น โดยเฉพาะงานประเพณีแข่งเรือปลอดเหล้าในครั้งนี้ ถือเป็นวัฒนธรรมใหม่ในพื้นที่ที่ควรอนุรักษ์ให้คงอยู่สืบไป ทั้งยังเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยว กระตุ้นเศรษฐกิจภายในพื้นที่ โดยไม่ต้องมีแอลกอฮอล์เข้ามาเกี่ยวข้อง

\'ชลน่าน\' ชู \'น่านโมเดล\' ชมงานแข่งเรือปลอดเหล้า ลดอุบัติเหตุมากกว่า 90%

นพ.พงศ์เทพ วงศ์วัชรไพบูลย์ ผู้อำนวยการสำนักสนับสนุนการพัฒนาระบบสุขภาพ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) กล่าวว่า สสส. และสำนักงานเครือข่ายองค์กรงดเหล้า (สคล.) สนับสนุนการรณรงค์รณรงค์ให้จัดแข่งเรือยาวประเพณีปลอดเหล้า ปลอดเบียร์ มาต่อเนื่อง 15 ปี โดยสร้างความตระหนักคุณค่าของงานประเพณีวัฒนธรรมที่มีความปลอดภัย หนุนให้เกิดบรรทัดฐานทางสังคม วิถีชุมชน จารีตประเพณี และการสนับสนุนให้เกิดการปฏิบัติตามกฎหมาย 

 

\'ชลน่าน\' ชู \'น่านโมเดล\' ชมงานแข่งเรือปลอดเหล้า ลดอุบัติเหตุมากกว่า 90%

 

พร้อมสนับสนุนเยาวชนให้เข้ามามีบทบาทร่วมรณรงค์ลดปัจจัยเสี่ยง ซึ่งได้รับการตอบรับด้วยดีจากผู้จัดงานทั่วประเทศ ทำให้นักท่องเที่ยวมีความปลอดภัยจากผลกระทบที่เกิดจากคนเมา ทั้งอุบัติเหตุและการทะเลาะวิวาทลดลง โดยเมื่อ 10 กว่าปีที่แล้ว งานแข่งเรือที่น่านเกิดอุบัติเหตุ 100 กว่าครั้ง ปัจจุบันเหลือเพียง 10 กว่าครั้ง ลดการเสียชีวิต บาดเจ็บ รวมถึงสูญเสียทรัพย์สินได้อย่างมหาศาล ทั้งนี้ ปัจจุบันมีการขยายผลส่งเสริมนักพากย์เรือเยาวชนรุ่นใหม่ทุกภูมิภาค และจัดเวทีประกวดนักพากย์เรือเยาวชนสร้างสุขชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ต่อเนื่องเป็นปีที่ 3 สอดแทรกการปลูกฝังค่านิยมที่ดีปลอดเหล้า บุหรี่ และอบายมุข และเป็นการป้องกันนักดื่มหน้าใหม่

\'ชลน่าน\' ชู \'น่านโมเดล\' ชมงานแข่งเรือปลอดเหล้า ลดอุบัติเหตุมากกว่า 90%

 

 

ด.ช.ณัฐประวุฒิ ชุมนันท์ (น้องโฟร์) อายุ 15 ปี รางวัลชนะเลิศนักพากย์เรือเยาวชนสร้างสุข ถ้วยรางวัลพระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี สนามท่าน้ำนนท์ ประเภททีม กล่าวว่า การเป็นนักพากย์เรือเยาวชนสร้างสุข นับเป็นโอกาสที่ได้ร่วมสืบสานคุณค่าความหมายของงานวัฒนธรรมประเพณีอันดีงามแล้ว สามารถนำประสบการณ์ดี ๆ จากการพากย์เรือพัฒนาตนเองไปสู่เส้นทางอาชีพอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง เช่น นักจัดรายการวิทยุ ยูทูบเบอร์ รวมทั้งพิธีกรในงานต่าง ๆ ซึ่งเป็นเรื่องท้าทาย นำไปสู่ความสร้างสรรค์และการพัฒนาศักยภาพตนเองในแง่มุมต่าง ๆ แทนการใช้เวลาไปยุ่งเกี่ยวกับเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ บุหรี่หรือยาเสพติดที่กำลังเป็นปัญหาของเยาวชนในปัจจุบัน

\'ชลน่าน\' ชู \'น่านโมเดล\' ชมงานแข่งเรือปลอดเหล้า ลดอุบัติเหตุมากกว่า 90%

\'ชลน่าน\' ชู \'น่านโมเดล\' ชมงานแข่งเรือปลอดเหล้า ลดอุบัติเหตุมากกว่า 90%

 

 

logoline

ข่าวที่น่าสนใจ