ข่าว

‘ราชกิจจาฯ’ ประกาศ พื้นที่ปรากฏเหตุการณ์อันกระทบความมั่นคงฯ

'ราชกิจจาฯ' ประกาศ พื้นที่ปรากฏเหตุการณ์อันกระทบต่อความมั่นคงภายในราชอาณาจักร ครอบคลุม 4 จังหวัดชายแดนใต้ ระบุ ยะลา-นราธิวาส-ปัตตานี-สงขลา อ่านรายละเอียดได้ที่นี่

เมื่อวันที่ 28 ก.ย.2566 เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ประกาศเรื่อง พื้นที่ปรากฏเหตุการณ์อันกระทบต่อความมั่นคงภายในราชอาณาจักร ด้วยสถานการณ์ในเขตพื้นที่ อำเภอศรีสาคร อำเภอสุไหงโก-ลก อำเภอแว้ง และอำเภอสุคิริน จังหวัดนราธิวาส อำเภอยะหริ่ง อำเภอมายอ อำเภอไม้แก่น อำเภอกะพ้อ และอำเภอแม่ลาน จังหวัดปัตตานีอำเภอเบตงและอำเภอกาบัง จังหวัดยะลา และอำเภอนาทวี อำเภอจะนะ อำเภอเทพา และอำเภอสะบ้าย้อยจังหวัดสงขลา

 

ยังคงปรากฏเหตุการณ์อันกระทบต่อความมั่นคงภายในราชอาณาจักร ซึ่งปรากฏเห็นชัดในรูปแบบของเหตุการณ์รุนแรง ทั้งนี้ ห้วงเวลาที่ผ่านมา ได้มีการประกาศให้พื้นที่ดังกล่าวเป็นพื้นที่ปรากฏเหตุการณ์อันกระทบต่อความมั่นคงภายในราชอาณาจักร เป็นผลให้เจ้าหน้าที่ของรัฐสามารถแก้ไขและควบคุมสถานการณ์ไว้ได้ระดับหนึ่ง

 

 

ดังนั้น เพื่อให้เกิดความต่อเนื่องในการปฏิบัติงน รวมทั้งการบริหารจัดการรักษาความสงบและความปลอดภัยให้มีเอกภาพและเกิดประสิทธิภาพอย่างสูงสุด จึงมีความจำเป็นอย่างยิ่ง ที่ยังคงต้องกำหนดมาตรการป้องกันไว้เช่นเดิม เพื่อมิให้สถานการณ์ขยายตัวลุกลาม หรือหากเกิดเหตุการณ์รุนแรงขึ้น เจ้าหน้าที่ของรัฐสามารถแก้ไขปัญหาให้ยุติโดยเร็ว โดยไม่ส่งผลกระทบต่อความมั่นคงภายในราชอาณาจักร

 

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๑๕ แห่งพระราชบัญญัติการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร พ.ศ. ๒๕๕๑ คณะรัฐมนตรีจึงมีมติเมื่อวันที่ ๒๖ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๖ ดังต่อไปนี้

(อ่านรายละเอียดฉบับเต็ม)

 

‘ราชกิจจาฯ’ ประกาศ พื้นที่ปรากฏเหตุการณ์อันกระทบความมั่นคงฯ

 

‘ราชกิจจาฯ’ ประกาศ พื้นที่ปรากฏเหตุการณ์อันกระทบความมั่นคงฯ

ข่าวยอดนิยม