ข่าว

ราชกิจจานุเบกษา ประกาศ ขยายกำหนดเวลาการยื่นรายการและชำระภาษีบุคคลธรรมดา - ผู้ประกอบการ

เกาะติดข่าวสาร >> คมชัดลึก ออนไลน์
logoline

ราชกิจจานุเบกษา ประกาศกระทรวงการคลัง ขยายกำหนดเวลาการยื่นรายการและชำระภาษีบุคคลธรรมดา - ผู้ประกอบการ

17 กุมภาพันธ์ 2564 เว็บไซต์ ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ ประกาศกระทรวงการคลัง เรื่อง ขยายกำหนดเวลาการยื่นรายการและชำระภาษีให้แก่ผู้มีหน้าที่เสียภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา สำหรับเงินได้พึงประเมินประจำปีภาษี พ.ศ. 2563 ความว่า โดยที่สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 ส่งผลกระทบต่อการดำเนินชีวิตของประชาชนและสภาวะเศรษฐกิจของประเทศไทยทั้งทางตรงและทางอ้อมเพื่อบรรเทาและเยียวยาผู้มีหน้าที่เสียภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาซึ่งได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ที่เกิดขึ้น และส่งเสริมการคงระยะห่างทางสังคมโดยการสนับสนุนให้ประชาชนทำธุรกรรมภาษีที่บ้าน TAX from Home รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังจึงอาศัยอำนาจตามมาตรา 3 อัฏฐ วรรคสอง แห่งประมวลรัษฎากร ขยายกำหนดเวลาการยื่นรายการและชำระภาษีตามประมวลรัษฎากรผ่านระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ตให้แก่ผู้มีหน้าที่เสียภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ดังต่อไปนี้

ข้อ 1 ให้ขยายกำหนดเวลาการยื่นรายการและชำระภาษีตามมาตรา 56 และมาตรา 57 จัตวา แห่งประมวลรัษฎากร ตามแบบ ภ.ง.ด.90 และ ภ.ง.ด.91 สำหรับเงินได้พึงประเมินประจำปีภาษี พ.ศ. 2563 ซึ่งต้องยื่นรายการและชำระภาษีผ่านระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ตภายในวันที่ 8 เมษายน พ.ศ. 2564 ตามประกาศกระทรวงการคลัง เรื่อง การขยายกำหนดเวลาการยื่นแบบแสดงรายการและชำระภาษีผ่านระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต (ฉบับที่ 3) ลงวันที่ 15 ธันวาคม พ.ศ. 2563 ออกไปเป็นภายในวันที่ 30 มิถุนายน พ.ศ. 2564

ข้อ 2 กรณีการยื่นรายการเพื่อเสียภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาตามข้อ 1 และได้รับสิทธิผ่อนชำระเป็น 3 งวด ตามมาตรา 64 (1) แห่งประมวลรัษฎากร จะต้องผ่อนชำระภายในกำหนดเวลา ดังนี้

(1) งวดที่หนึ่ง ต้องชำระพร้อมกับการยื่นรายการภายในกำหนดเวลาที่ได้รับอนุมัติให้ขยายออกไป

(2) งวดที่สอง ต้องชำระภายในหนึ่งเดือนนับแต่วันสุดท้ายที่ต้องชำระงวดที่หนึ่ง

(3) งวดที่สาม ต้องชำระภายในหนึ่งเดือนนับแต่วันสุดท้ายที่ต้องชำระงวดที่สอง

การชำระภาษีตามวรรคหนึ่ง หากไม่ชำระงวดใดงวดหนึ่งภายในเวลาที่กำหนดไว้ ผู้ต้องเสียภาษีหมดสิทธิที่จะชำระภาษีเป็นรายงวดต่อไป และต้องเสียเงินเพิ่มตามมาตรา 27 แห่งประมวลรัษฎากร สำหรับงวดที่ไม่ชำระและงวดต่อๆ ไป โดยคำนวณเงินเพิ่มตั้งแต่วันพ้นกำหนดเวลาการยื่นรายการที่ได้รับอนุมัติให้ขยายออกไปตามประกาศนี้จนถึงวันชำระ

ประกาศ ณ วันที่ 28 มกราคม พ.ศ. 2564

อาคม เติมพิทยาไพสิฐ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง

อ่านข่าว - ราชกิจจานุเบกษา ประกาศ จ่ายเงินบำเหน็จชราภาพผู้ประกันตนร้อยละ 2.75 - 3.11 ต่อปี

เสียภาษี, ราชกิจจานุเบกษา, ข่าว, ข่าววันนี้, คมชัดลึก

http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2564/E/038/T_0001.PDF

วันเดียวกัน เว็บไซต์ ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ ประกาศกระทรวงการคลัง เรื่อง การขยายกำหนดเวลาการยื่นแบบแสดงรายการและชำระภาษีผ่านระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต (ฉบับที่ 4) ความว่า

 

โดยที่สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 ส่งผลกระทบต่อการดำเนินชีวิตของประชาชนและสภาวะเศรษฐกิจของประเทศไทยทั้งทางตรงและทางอ้อม เพื่อบรรเทาและเยียวยาผู้ประกอบการที่ไม่สามารถยื่นแบบแสดงรายการ นำส่ง และชำระภาษีได้ตามกำหนดเวลาจากสถานการณ์ที่เกิดขึ้น และส่งเสริมการคงระยะห่างทางสังคม โดยการสนับสนุนให้ประชาชนทำธุรกรรมที่บ้าน TAX from Home รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง จึงอาศัยอำนาจตามมาตรา 3 อัฏฐ วรรคสอง แห่งประมวลรัษฎากร ขยายกำหนดเวลาการยื่นรายการ การนำส่ง และการชำระภาษีอากรตามประมวลรัษฎากร ออกไปตามความจำเป็นแก่กรณีให้แก่ผู้ประกอบการ ดังต่อไปนี้

ข้อ 1 ให้ขยายกำหนดเวลาการยื่นรายการ การนำส่งภาษี และการชำระภาษี ตามมาตรา 3 เตรส มาตรา 52 มาตรา 59 มาตรา 65 จัตวา มาตรา 69 ทวิ มาตรา 70 มาตรา 70 ทวิ มาตรา 83 มาตรา 83/5 มาตรา 83/6 และมาตรา 83/7 แห่งประมวลรัษฎากร ผ่านระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต สำหรับเดือนมกราคม พ.ศ. 2564 จากภายในวันที่ 15 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2564 หรือภายในวันที่ 23 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2564 แล้วแต่กรณี ตามที่ได้รับการขยายกำหนดเวลาตามประกาศกระทรวงการคลัง เรื่อง การขยายกำหนดเวลาการยื่นแบบแสดงรายการและชำระภาษีผ่านระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต (ฉบับที่ 3) ลงวันที่ 15 ธันวาคม พ.ศ. 2563 ออกไปเป็นภายในวันที่ 28 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2564

 

ข้อ 2 ให้ขยายกำหนดเวลาการยื่นรายการ การนำส่งภาษี และการชำระภาษี ตามมาตรา 3 เตรส มาตรา 52 มาตรา 59 มาตรา 65 จัตวา มาตรา 69 ทวิ มาตรา 70 มาตรา 70 ทวิ มาตรา 83 มาตรา 83/5 มาตรา 83/6 และมาตรา 83/7 แห่งประมวลรัษฎากร ผ่านระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต สำหรับเดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ. 2564 จากภายในวันที่ 15 มีนาคม พ.ศ. 2564 หรือภายในวันที่ 23 มีนาคม พ.ศ. 2564 แล้วแต่กรณี ตามที่ได้รับการขยายกำหนดเวลาตามประกาศกระทรวงการคลัง เรื่อง การขยายกำหนดเวลาการยื่นแบบแสดงรายการและชำระภาษีผ่านระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต (ฉบับที่ 3) ลงวันที่ 15 ธันวาคม พ.ศ. 2563 ออกไปเป็นภายในวันที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2564

ข้อ 3 ให้ขยายกำหนดเวลาการยื่นรายการ การนำส่งภาษี และการชำระภาษี ตามมาตรา 3 เตรส มาตรา 52 มาตรา 59 มาตรา 65 จัตวา มาตรา 69 ทวิ มาตรา 70 มาตรา 70 ทวิ มาตรา 83 มาตรา 83/5 มาตรา 83/6 และมาตรา 83/7 แห่งประมวลรัษฎากร ผ่านระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต สำหรับเดือนมีนาคม พ.ศ. 2564 จากภายในวันที่ 15 เมษายน พ.ศ. 2564 หรือภายในวันที่ 23 เมษายน พ.ศ. 2564 แล้วแต่กรณี ตามที่ได้รับการขยายกำหนดเวลาตามประกาศกระทรวงการคลัง เรื่อง การขยายกำหนดเวลาการยื่นแบบแสดงรายการและชำระภาษีผ่านระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต (ฉบับที่ 3) ลงวันที่ 15 ธันวาคม พ.ศ. 2563 ออกไปเป็นภายในวันที่ 30 เมษายน พ.ศ. 2564

 

ข้อ 4 ให้ขยายกำหนดเวลาการยื่นรายการ การนำส่งภาษี และการชำระภาษี ตามมาตรา 3 เตรส มาตรา 52 มาตรา 59 มาตรา 65 จัตวา มาตรา 69 ทวิ มาตรา 70 มาตรา 70 ทวิ มาตรา 83 มาตรา 83/5 มาตรา 83/6 และมาตรา 83/7 แห่งประมวลรัษฎากร ผ่านระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต สำหรับเดือนเมษายน พ.ศ. 2564 จากภายในวันที่ 15 พฤษภาคม พ.ศ. 2564 หรือภายในวันที่ 23 พฤษภาคม พ.ศ. 2564 แล้วแต่กรณี ตามที่ได้รับการขยายกำหนดเวลาตามประกาศกระทรวงการคลัง เรื่อง การขยายกำหนดเวลาการยื่นแบบแสดงรายการและชำระภาษีผ่านระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต (ฉบับที่ 3) ลงวันที่ 15 ธันวาคม พ.ศ. 2563 ออกไปเป็นภายในวันที่ 31 พฤษภาคม พ.ศ. 2564

ข้อ 5 ให้ขยายกำหนดเวลาการยื่นรายการ การนำส่งภาษี และการชำระภาษี ตามมาตรา 3 เตรส มาตรา 52 มาตรา 59 มาตรา 65 จัตวา มาตรา 69 ทวิ มาตรา 70 มาตรา 70 ทวิ มาตรา 83 มาตรา 83/5 มาตรา 83/6 และมาตรา 83/7 แห่งประมวลรัษฎากร ผ่านระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต สำหรับเดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2564 จากภายในวันที่ 15 มิถุนายน พ.ศ. 2564 หรือภายในวันที่ 23 มิถุนายน พ.ศ. 2564 แล้วแต่กรณี ตามที่ได้รับการขยายกำหนดเวลาตามประกาศกระทรวงการคลัง เรื่อง การขยายกำหนดเวลาการยื่นแบบแสดงรายการและชำระภาษีผ่านระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต (ฉบับที่ 3) ลงวันที่ 15 ธันวาคม พ.ศ. 2563 ออกไปเป็นภายในวันที่ 30 มิถุนายน พ.ศ. 2564

 

ข้อ 6 แบบแสดงรายการภาษีที่ผู้มีหน้าที่เสียภาษีหรือนำส่งภาษีได้รับการขยายกำหนดเวลาการยื่นรายการและชำระภาษีอากรหรือนำส่งภาษี มีดังนี้

(1) ภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย ตามแบบ ภ.ง.ด.1 ภ.ง.ด.2 ภ.ง.ด.3 ภ.ง.ด.53 ภ.ง.ด.54

(2) ภาษีมูลค่าเพิ่ม ตามแบบ ภ.พ.30 และ ภ.พ.36

ประกาศ ณ วันที่ 28 มกราคม พ.ศ. 2564

อาคม เติมพิทยาไพสิฐ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง

เสียภาษี, ราชกิจจานุเบกษา, ข่าว, ข่าววันนี้, คมชัดลึก

เสียภาษี, ราชกิจจานุเบกษา, ข่าว, ข่าววันนี้, คมชัดลึก

http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2564/E/038/T_0002.PDF

CR : ราชกิจจานุเบกษา

#Lazada ช้อปตรุษจีนเฮงตลอดปี 2021 แจกอั่งเปาทุกวัน ลดสูงสุด 88%

เสียภาษี, ราชกิจจานุเบกษา, ข่าว, ข่าววันนี้, คมชัดลึก

logoline

ข่าวที่น่าสนใจ

logo-pwa

เพิ่ม คมชัดลึก ออนไลน์

ลงในหน้าจอหลักของคุณ

ติดตั้ง
ปิด