ข่าว

ศธ. ชง ยูเนสโก ขึ้นทะเบียน "พิธีไหว้ครู" ดัน ผลสอบโอเน็ต อยู่ในใบ รบ.1

เกาะติดข่าวสาร >> คมชัดลึก ออนไลน์
logoline

"เพิ่มพูน" ชง ยูเนสโก ขึ้นทะเบียน "พิธีไหว้ครู" เป็น มรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรม ที่จับต้องไม่ได้ ดัน ผลสอบโอเน็ต อยู่ในใบ รบ.1

(13 มีนาคม 2567) ในการประชุมผู้บริหาร กระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.) นอกจากที่ประชุมจะรายงานความคืบหน้า การขับเคลื่อนการยกระดับผลประเมินผลนักเรียนระหว่างประเทศ หรือ PISA พร้อมเตรียมให้ผลสอบโอเน็ต อยู่ในใบระเบียนผลการเรียน (รบ.1) โดยมอบหมายให้ สพฐ. ไปสืบค้นข้อมูล นอกจากนั้น ที่ประชุมยังได้เตรียมเสนอยูเนสโก ขึ้นทะเบียน “พิธีไหว้ครู” เป็นมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรม ที่จับต้องไม่ได้

เพิ่มพูน ชิดชอบ

พล.ต.อ. เพิ่มพูน ชิดชอบ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.) เปิดเผยว่า ที่ประชุม ได้ทบทวนการจัด “พิธีไหว้ครู” ซึ่งเป็นประเพณีที่มีความหมายดีงาม ที่ต้องให้ความสำคัญ ที่ต้องดำเนินการให้เป็นระบบมากยิ่งขึ้น โดย ศธ. เตรียมจัดทำรายละเอียด เสนอให้องค์การการศึกษา วิทยาศาสตร์ และวัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติ หรือ ยูเนสโก ประกาศยกย่อง “พิธีไหว้ครู” เป็นมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรม รายการตัวแทนมรดกวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้ของมนุษยชาติ

 

 

เพื่อจะได้ตอบกระแสสังคมว่า “พิธีไหว้ครู” ถือเป็นประเพณีที่ดีงาม ที่ทั่วโลกยังให้ความสำคัญยอมรับ ไม่ใช่ทำไปแบบไม่มีความหมาย ตรงนี้เป็นสิ่งที่ท้าทาย มีวัตถุประสงค์เพื่อสงวนรักษาแนวปฏิบัติการแสดงออกถึงความรู้และทักษะที่ได้รับการยอมรับว่า เป็นส่วนหนึ่งของมรดกวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้ เช่นเดียวกับ สงกรานต์ โขน นวดไทย และโนรา

         พานไหว้ครู

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ กล่าวถึงผลการประเมิน PISA ว่า เป็นเพียงตัวบ่งชี้หนึ่ง ในการวัดมาตรฐานการศึกษาของประเทศ ซึ่งยังมีหลายหน่วยงานที่เข้ามาดำเนินการขับเคลื่อนวัดผลประเมินผลผู้เรียน ทั้งสถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (สทศ.) สำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (สมศ.) ซึ่งก็อาจจะต้องดำเนินการทบทวนหลายๆ เรื่อง เช่น การทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน หรือ โอเน็ต

 

 

โดยที่ประชุมมอบหมายให้ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) ไปสืบค้นข้อมูล ว่า เพราะเหตุใดผลสอบโอเน็ต จึงไม่แสดงอยู่ในใบระเบียนแสดงผลการเรียน (รบ.1) ซึ่งส่วนตัวยังมีแนวคิดว่า ให้การสอบโอเน็ตเป็นไปตามความสมัครใจ แต่ก็อยากให้ไปแสดงผลในใบ รบ.1 ส่วนนักเรียนคนใดที่ไม่สมัครใจ ก็ให้ระบุในใบ รบ.1 ว่า ไม่สมัครใจ เพื่อแสดงผลในการศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้น ทั้งนี้ คงต้องไปดูในภาพรวมเพื่อขับเคลื่อนให้การจัดการศึกษามีมาตรฐานที่สูงขึ้น

 

 

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ กล่าวต่อว่า ขณะเดียวกันจะต้องทำให้ครูมีเวลาสอนหนังสือมากขึ้น ตามนโยบายลดภาระครู ซึ่งที่ผ่านมา ยกเลิกการอยู่เวรของครู และพยายามจะเพิ่มนักการภารโรง ซึ่งที่ผ่านมาสำนักงานประมาณ เสนอให้ขอใช้งบปี 2567 แต่จากการประสานงานทราบว่า งบดังกล่าวไม่ได้รับการอนุมัติจากคณะกรรมาธิการ (กมธ.)

 

 

ดังนั้น ศธ. จึงจัดทำรายละเอียด เสนอสำนักงานประมาณ เพื่อเตรียมเสนอคณะรัฐมนตรี (ครม.) พิจารณางบกลางปี 2566 ใช้ดำเนินการดังกล่าวไปพลางก่อน เพื่อให้สามารถจัดจ้างภารโรงเรียนได้ในช่วงเดือนพฤษภาคมตามเวลาที่กำหนด อย่างไรก็ตาม การของบจ้างภารโรงถือเป็นความจำเป็น เพื่อลดภาระ เพื่อให้ครูมีเวลาสอนหนังสือมากขึ้น

 

 

 

logoline

ข่าวที่น่าสนใจ