ข่าว

‘มหาดไทย’แจ้ง รร. สังกัด อปท.สอนประวัติศาตร์-หน้าที่พลเมือง ภาคเรียน1/67

เกาะติดข่าวสาร >> คมชัดลึก ออนไลน์
logoline

ปลูกฝังรักชาติ สถาบัน ‘มหาดไทย’ ไม่รอช้า บรรจุวิชาประวัติศาสตร์ และวิชาหน้าที่พลเมือง ลงในแบบเรียน ขับเคลื่อนความรักชาติ สู่อนุชนรุ่นหลัง มีผลบังคับใช้ ให้สถานศึกษาในสังกัด อปท.สอนนักเรียน เริ่มภาคเรียน 1 ปีการศึกษา 2567

น.ส.ไตรศุลี ไตรสรณกุล เลขานุการ รมว.มหาดไทยและโฆษกกระทรวงมหาดไทย เปิดเผยว่า จากที่นายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรีและรมว.มหาดไทย มีนโยบายให้หน่วยหน่วยงานภายใต้การกำกับร่วมกันขับเคลื่อนการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ของประเทศ ให้เป็นผู้ที่มีความรักเทิดทูนในสถาบันหลักและภูมิใจในประวัติศาสตร์ของชาติ ควบคู่ไปกับการพัฒนายกระดับการศึกษาและทักษะแรงงาน

 

 

นำไปสู่การลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ(MOU)ระหว่าง 4 กระทรวง และ 1 องค์การมหาชน ได้แก่กระทรวงมหาดไทย กระทรวงศึกษาธิการ กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม กระทรวงแรงงาน และสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ เมื่อวันที่ 17 พ.ย. 2566 ที่ผ่านมา

 

“แจ้งสถานศึกษาในสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จัดวิชาประวัติศาสตร์ หน้าที่พลเมืองเป็นวิชาหลักตั้งแต่ภาคเรียน 1/67 รุกปลูกจิตสำนึกเทิดทูนสถาบันหลักตามนโยบาย มท.1 โดยการให้บรรจุวิชาประวัติศาสตร์และวิชาหน้าที่พลเมืองลงในแบบเรียน โดยจะเริ่มตั้งแต่ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2567

 

 

ทั้งนี้ กระทรวงมหาดไทย ได้เริ่มนำข้อตกลงตามMOUมาขับเคลื่อนให้เกิดการปฏิบัติ โดยแปลงไปสู่นโยบายรื้อฟื้นวิชาประวัติศาสตร์ หน้าที่พลเมืองและจริยธรรมศึกษา สำหรับสถาบันการศึกษาในสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พร้อมกับมอบหมายให้ผู้ว่าราชการจังหวัด ทุกจังหวัดทั่วประเทศแจ้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดำเนินการให้สถานศึกษาในสังกัดจัดการเรียนการสอนในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานโดยนำวิชาประวัติศาสตร์ หน้าที่พลเมืองและจริยธรรมศึกษาเป็นวิชาหลักในการเรียน ตั้งแต่ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2567 เป็นต้นไป

 

 

"พร้อมกันนี้ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและสถานศึกษาจัดกิจกรรม หรือ โครงการที่มุ่งเน้นในเรื่องการเรียนรู้ประวัติศาสตร์ การตระหนักในหน้าที่พลเมือง การยกย่องบุคคลที่ทำความดีมีคุณธรรม จริยธรรม ซึ่งการเรียนและกิจกรรมต่างๆ นอกจากจะนำไปสู่ความรักและภูมิในสถาบันหลัก เกิดความเป็นหนึ่งเดียวกัน และสามารถลดความขัดแย้งของเยาวชน และไม่ถูกถูกผู้อื่นนำพาไปกระทำในสิ่งไม่ดีหรือผิดกฎหมาย”น.ส.ไตรศุลี ไตรสรณกุล เลขานุการฯ กล่าว

 

ก่อนหน้านี้ กระทรวงมหาดไทย มีหนังสือด่วนที่สุด มท 1816.3/ว 11508 ลงวันที่ 24 พฤศจิกายน 2566 เรียน ผู้ว่าราชการจังหวัด ทุกจังหวัด เรื่อง การส่งเสริมสนับสนุนและฟื้นฟูการเรียนรู้ประวัติศาสตร์ หน้าที่พลเมือง และจริยธรรมศึกษาของสถานศึกษา สังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

 

 

ด้วยกระทรวงมหาดไทยได้ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ “แนวทางการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ของประเทศไทย สร้างจิตสำนึกความเป็นไทย” ร่วมกับกระทรวงศึกษาธิการ กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม และกระทรวงแรงงาน เมื่อวันที่ 17 พฤศจิกายน 2566 ที่กระทรวงศึกษาธิการ

 

 

โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อร่วมกันพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ของประเทศให้มีคุณภาพ มีทักษะความพร้อม และปลูกจิตสำนึกความรักชาติ มีความภาคภูมิใจในประวัติศาสตร์ของชาติไทย ในการนี้ กระทรวงมหาดไทยมีนโยบายรื้อฟื้นวิชาประวัติศาสตร์ หน้าที่พลเมือง และจริยธรรมศึกษา เพื่อปลูกจิตสำนึกความรักชาติ มีความภาคภูมิใจในประวัติศาสตร์ของชาติไทย และยึดมั่นสถาบันสำคัญของชาติ รู้รักสามัคคี รู้จักหน้าที่ของตนเอง และดำเนินชีวิตโดยยึดมั่นในคุณธรรม จริยธรรม

 

 

จึงขอให้จังหวัดแจ้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีสถานศึกษาในสังกัดพิจารณาดำเนินการ ดังนี้

 

1. ให้สถานศึกษาในสังกัดทุกแห่ง (โรงเรียนและศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก) อัญเชิญพระบรมฉายาลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินี ประดับหน้าห้องเรียนและอาคารต่าง ๆ ภายในสถานศึกษา

 

 

2. กำหนดให้สถานศึกษาในสังกัดที่จัดการเรียนการสอนในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานนำวิชา ประวัติศาสตร์ หน้าที่พลเมือง และจริยธรรมศึกษา เป็นวิชาหลักในการจัดการเรียนการสอน ตั้งแต่ภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๗ เป็นต้นไป

 

 

3. ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและสถานศึกษาจัดกิจกรรม/โครงการที่มุ่งเน้นในเรื่องการเรียนรู้ ประวัติศาสตร์ และส่งเสริมให้มีความตระหนักในหน้าที่พลเมือง ความมีคุณธรรม จริยธรรม เพื่อปลูกจิตสำนึก ความรักชาติ ศาสนาและพระมหากษัตริย์ ความภาคภูมิใจในประวัติศาสตร์ของชาติไทย ความเป็นหนึ่งเดียวกัน รวมทั้งเพื่อลดความขัดแย้งของนักเรียน นักศึกษาและเยาวชน ให้มีความตระหนักรู้ เพื่อไม่ให้ถูกผู้อื่นนำพาไปกระทำในสิ่งที่ไม่ดีหรือผิดกฎหมาย 

 

 

4. ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและสถานศึกษาส่งเสริมสนับสนุนให้มีการประกวดบทความ กล่าวสุนทรพจน์ หรือกิจกรรมอื่น 1 รวมทั้งยกย่องการทำความดีของนักเรียน นักศึกษา เยาวชนและประชาชน 

 

 

ลงนามโดย นายสุทธิพงษ์ กุลเจริญ ปลัดกระทรวงมหาดไทย กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น กองส่งเสริมและพัฒนาการจัดการศึกษาท้องถิ่น โทร. 0-2241-9000 ต่อ 5312

 

logoline

ข่าวที่น่าสนใจ