ข่าว

5 ตุลาคม ‘วันครูโลก’ ประชาชนส่วนใหญ่มอง ‘ครูไทย’ ยังมีเงินเดือนไม่เหมาะสม

เกาะติดข่าวสาร >> คมชัดลึก ออนไลน์
logoline

5 ตุลาคม ‘วันครูโลก’ เปิลผลสำรวจ ‘สวนดุสิตโพล’ พบประชาชนส่วนใหญ่มอง ครูไทย ยังมีเงินเดือนไม่เหมาะสม แนะรัฐควรปรับวิธีประเมินวิทยฐานะ มุ่งผลสัมฤทธิ์ผู้เรียน

วันที่ 5 ตุลาคม ของทุกปีเป็น “วันครูโลก” (WorldTeacher’s Day)เพื่อยกย่องครูเนื่องจากมีบทบาทในการขับเคลื่อนการศึกษาให้เจริญก้าวหน้า

 

 

สวนดุสิตโพล มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ได้เผยผลสำรวจความคิดเห็นประชาชนทั่วประเทศ เรื่อง “ครูไทยในวันครูโลก 2023” ซึ่งเป็นวันที่ 5 ตุลาคมของทุกปี โดยสำรวจระหว่างวันที่ 27 กันยายน-2 ตุลาคม 2566 กลุ่มตัวอย่างแบ่งเป็น 2 กลุ่ม คือ กลุ่มประชาชนทั่วไปและกลุ่มครู จำนวน 1,588 ราย

 

โดยเมื่อถามว่าครู ณ วันนี้ มีความท้าทายในเรื่องใดบ้าง กลุ่มประชาชนทั่วไป ระบุว่า 65.32% การพัฒนาการเรียนรู้ของผู้เรียนยุคใหม่ 59.26% การสร้างความสัมพันธ์ระหว่างครู ผู้ปกครอง นักเรียน และ 53.72 %ภาระงานมาก ส่วนกลุ่มครู ส่วนใหญ่ 80.87% มีงานนอกเหนือจากการสอนจำนวนมาก 78.69% ผู้เรียนมีความถนัดและการเรียนรู้ที่แตกต่างกัน และ 66.72% นโยบายเปลี่ยนแปลงบ่อย

 

 

เมื่อสอบถามในยุคของการเปลี่ยนแปลงครูควรปฏิบัติตนอย่างไร กลุ่มประชาชนทั่วไป 58.45% มองว่าควรพัฒนาทักษะ ความรู้ความสามารถ คิดสร้างสรรค์ 57.92% จัดการเรียนรู้ให้เหมาะสมกับผู้เรียน และ 55.69% ปรับตัวให้เข้ากับเทคโนโลยี ส่วนกลุ่มครู 71.58% พัฒนาการจัดการเรียนการสอนให้ดีขึ้น 69.10% พัฒนาทักษะให้ทันสมัย พัฒนาทักษะการคิด และ 68.63% นำเทคโนโลยีมาใช้ให้เกิดประโยชน์

 

 

ถามต่อกรณีปัจจุบันครูไทยมีเงินเดือนค่าตอบแทนเหมาะสมหรือไม่ กลุ่มประชาชนทั่วไป 57.90% ไม่เหมาะสม 42.10%เหมาะสม ส่วนกลุ่มครู 81.40% ไม่เหมาะสม และ 18.60% เหมาะสม

 

สำหรับสิ่งที่อยากบอกครูไทยเนื่องใน "วันครูโลก"  (World Teacher’s Day) กลุ่มประชาชนทั่วไป 25.16%ขอบคุณครูที่อบรมสั่งสอน 21.24% มีจรรยาบรรณ ยึดมั่นในวิชาชีพ เป็นแบบอย่างที่ดี และ18.63%คืนครูสู่ห้องเรียน เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ ส่วนกลุ่มครู 28.88%ครูเป็นวิชาชีพที่มีเกียรติ เป็นกำลังใจให้กับครูทุกคน 25.07% ปรับหลักเกณฑ์การประเมินต่าง ๆ ลดภาระงานครู และ16.89% ตั้งใจปฏิบัติหน้าที่ อดทน ทุ่มเท เสียสละ รักลูกศิษย์

 

 

ด้านความคิดเห็นต่อนโยบายลดภาระครูของ พล.ต.อ.เพิ่มพูน ชิดชอบ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ในนโยบายเร่งด่วน ในกลุ่มประชาชนทั่วไป 58.96% ปรับวิธีการประเมินวิทยฐานะครูและบุคลากรทางการศึกษา ลดขั้นตอนมุ่งผลสัมฤทธิ์ของผู้เรียน 56.63% ครูและบุคลากรทางการศึกษาคืนถิ่น 52.81% แก้ไขปัญหาหนี้สินครูและบุคลากรทางการศึกษา และ 43.48%จัดหาอุปกรณ์การสอนและสวัสดิการ (1 ครู 1 Tablet) 

 

 

ส่วนกลุ่มครูนโยบาย 77.52%ปรับวิธีการประเมินวิทยฐานะครูและบุคลากรทางการศึกษา ลดขั้นตอนมุ่งผลสัมฤทธิ์ของผู้เรียน 65.73% ครูและบุคลากรทางการศึกษาคืนถิ่น 55.66%แก้ไขปัญหาหนี้สินครูและบุคลากรทางการศึกษา และ 44.81%จัดหาอุปกรณ์การสอนและสวัสดิการ (1 ครู 1 Tablet)

 

5 ตุลาคม ‘วันครูโลก’ ประชาชนส่วนใหญ่มอง ‘ครูไทย’ ยังมีเงินเดือนไม่เหมาะสม

logoline