ข่าว

เปิดประวัติ ‘ประเสริฐ บุญเรือง’ ประธานคณะทำงานขับเคลื่อนนโยบายศธ.

เกาะติดข่าวสาร >> คมชัดลึก ออนไลน์
logoline

เจ้าของวลีเด็ด“ทุกตำแหน่งที่ไ่ด้มาเพราะพระเจ้าใส่ซอง” คัมแบ็ควังจันทรเกษม แต่ครั้งนี้ ‘ประเสริฐ บุญเรือง’ คนใกล้ตัว ‘เนวิน’ ผงาดนั่งตำแหน่ง ประธานคณะทำงานขับเคลื่อนนโยบายกระทรวงศึกษาธิการ ยุค ‘พล.ต.อ.เพิ่มพูน ชิดชอบ’ เป็น รมว.ศธ.

พล.ต.อ.เพิ่มพูน ชิดชอบ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ (รมว.ศธ.) ลงนามแต่งตั้ง "ประเสริฐ บุญเรือง" คนใกล้ตัว "เนวิน ชิดชอบ" บ้านใหญ่บุรีรัมย์ เป็น "ประธานคณะทำงานขับเคลื่อนนโยบายกระทรวงศึกษาธิการ" ไปเมื่อวันที่ 13 กันยายน 2566 รวมคณะทำงานมีจำนวน  17 คน 

 

พล.ต.อ.เพิ่มพูน ชิดชอบ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ

 

เพื่อให้การดำเนินงานขับเคลื่อนนโยบายกระทรวงศึกษาธิการเป็นไปอย่างรวดเร็ว และมีประสิทธิภาพ อาศัยอำนาจตามมาตรา 12 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ 2546 จึงแต่งตั้งคณะทำงานขับเคลื่อนนโยบายกระทรวงศึกษาธิการ

 

มีหน้าที่และอำนาจ

1.ดำเนินการวิเคราะห์ สังเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับการศึกษา และข้อมูลอื่นที่เกี่ยวข้อง เพื่สนับสนุนงานด้านวิชาการ และการขับเคลื่อนนโยบายที่อยู่ในความรับผิดชอบของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ

 

 

2. กลั่นกรอง ประสาน และติดตามการปฏิบัติราชการของส่วนราชการ หรือหน่วยงานในสังกัด หรือในกำกับของกระทรวงศึกษาธิการ ตามข้อสั่งการของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เพื่อให้บรรลุผลสัมฤทธิ์ตามนโยบายของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ

 

 

3.รายงานผลการดำเนินงานให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการทราบ

 

 

4.ปฏิบัติงานอื่นตามที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการมอบหมาย

 


เปิดประวัติ ประสริฐ บุญเรือง ผู้มากบารมี

ประสริฐ บุญเรือง ประธานคณะทำงานขับเคลื่อนนโยบายกระทรวงศึกษาธิการ ยุค พล.ต.อ.เพิ่มพูน ชิดชอบ ไม่ใช่คนอื่นไกลแต่เป็นคนใกล้ชิด เนวิน ชิดชอบ บ้านใหญ่บุรีรัมย์ พี่ชายร่วมสายโลหิตของ พล.ต.อ.เพิ่มพูน 

เนวิน ชิดชอบ บ้านใหญ่บุรีรัมย์ คนที่ ประเสริฐ บุญเรือง นับถือ

 

 

ป๋าเสริฐ ที่คนใกลิชิดเรียกกัน จัดได้ว่าเขาเป็นอดีตผู้บริหารระดับสูงของกระทรวงศึกษาธิการ(ศธ.) ที่มากบารมี มีความรู้ ความสามารถ ใช้กว้าง รักลูกน้อง ดูแลเอาใจใส่เหมือนญาติพี่น้อง

 

ประเสริฐ บุญเรือง จัดอยู่ในกลุ่มผู้บริหารขาลุย ไม่ชอบนั่งทำงานห้องแอร์ ชอบลงพื้นที่คลุกคลีกับปัญหา ชนิดตาต่อตาฟันต่อฟัน มีผลงานโดดเด่นในทุกจุด ทุกตำแหน่งที่มีโอกาสเข้าไปบริหาร ทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงไปในทิศทางที่ดีขึ้น

 

 

ดูอย่างเมื่อครั้งนั่งในตำแหน่ง เลขาธิการกศน. ช่วยยกระดับของผู้ด้อยโอกาส การศึกษาคนชายขอบ เติมเต็มความรู้ให้ประชาชนสู่การมีการทำ ผ่านหลักสูตรระยะสั้นกว่า 108 หลักสูตร เป็นเจ้าของวลีเด็ด “ทุกตำแหน่งที่ได้มาเพราะพระเจ้าใส่ซอง”

 

ประเสริฐ บุญเรือง ประธานคณะทำงานขับเคลื่อนนโยบายกระทรวงศึกษาธิการ

 

ประเสริฐ บุญเรือง ประธานคณะทำงานขับเคลื่อนนโยบายกระทรวงศึกษาธิการ อดีตปลัดกระทรวงศึกษาธิการ เกิดเมื่อวันที่ 16 กรกฏาคม 2503

 

การศึกษา

 • ปริญญาตรี ครุศาสตร์บัณฑิต การพลศึกษา
 • ปริญญาโท ครุศาสตร์มหาบัณฑิต การบริหารการศึกษา
 • การบริหารการศึกษา อื่นๆ อาทิ นักบริหารระดับสูง : ผู้นำที่มีวิสัยทัศน์และคุณธรรม สำนักงาน ก.พ.
 • นักบริหารระดับสูง : หัวหน้าส่วนราชการ นบส.2 สำนักงาน ก.พ., หลักสูตรการป้องกันราชอาณาจักร รุ่นที่ 53 (ปริญญาบัตร วปอ.)

 

 

เส้นทางชีวิตข้าราชการจากครูบ้านอก-ปลัดศธ.

 • 2 มิถุนายน 2523 ตำแหน่งครู 2 สปจ.บุรีรัมย์
 • 1 กันยายน 2534 นักวิชาการศึกษา 4 สป.ศธ.
 • 15 พฤษภาคม 2538 หัวหน้าศูนย์ 1 ศูนย์การศึกษานอกโรงเรียน (กศน.) จังหวัดบุรีรัมย์
 • 15 พฤศจิกายน 2542 ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษานอกโรงเรียนจังหวัดบุรีรัมย์ 
 • 2 ตุลาคม 2550 ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จ.ประจวบคีรีขันธ์ 
 • 17 กรกฎาคม 2552 รองเลขาธิการ กศน. สำนักงาน กศน.
 • 1 ตุลาคม 2553 รองเลขาธิการสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (กอศ.)
 • 29 เมษายน 2554 เลขาธิการสำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย(เลขาธิการ กศน.)
 • 29 กรกฎาคม 2557 ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ
 • 22 มีนาคม 2559 ปฏิบัติหน้าที่ศึกษาธิการภาค 15 (อีกหน้าที่หนึ่ง)
 • 1 ตุลาคม 2559 ขยับเป็นรองปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
 • 7 ตุลาคม 2562 ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ 

 

 

ประเสริฐ บุญเรือง รองปลัดกระทรวงศึกษาธิการ รักษาราชการแทนปลัดกระทรวง ได้รับการแต่งตั้งดำรงตำแหน่งปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ทดแทน นายการุณ สกุลประดิษฐ์ ที่เกษียณอายุราชการ

 

 

ประเสริฐ บุญเรือง เมื่อครั้ง ดำรงตำแหน่งปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

เมื่อครั้งดำรงตำแหน่ง ปลัด ศธ. “ประเสริฐ บุญเรือง” ได้ให้ข้อมูลการปรับปรุงโครงสร้างการบริหารการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.) ในภูมิภาค การแต่งตั้ง คณะกรรมการปรับปรุงโครงสร้างกระทรวงศึกษาธิการ(ศธ.)มีสาระสำคัญของการปรับปรุง โดยศึกษาธิการจังหวัด( ศธจ.) เป็นหน่วยงานหลักขับเคลื่อนระดับพื้นที่ ต่อคณะทำงานพิจารณาศึกษาและจัดทำข้อเสนอเชิงนโยบาย คณะกรรมาธิการการศึกษา วุฒิสภา ที่มีนายตวง อันทะไชย เป็นประธาน 

 

 

หลังเกษียณอายุราชการ เจ้าของวลีเด็ด“ทุกตำแหน่งที่ได้มาเพราะพระเจ้าใส่ซอง” คัมแบ็ควังจันทรเกษม แต่ครั้งนี้ ประเสริฐ บุญเรือง คนใกล้ตัว เนวิน ชิดชอบ ผงาดนั่งตำแหน่ง ประธานคณะทำงานขับเคลื่อนนโยบายกระทรวงศึกษาธิการ ยุค พล.ต.อ.เพิ่มพูน ชิดชอบ เป็น รมว.ศธ. เชื่อว่าผู้มากบารมีคนนี้ คงเขย่าวงการศึกษาที่วนอยู่ในอ่าง ยังไปไม่ถึงไหน เปรียบดั่งภูเขาน้ำแข็งนี้สำเร็จ นะขอบอก

 

...กมลทิพย์  ใบเงิน... รายงาน

 

logoline

ข่าวที่น่าสนใจ