ข่าว

เปิดรายชื่อ คณะทำงานขับเคลื่อนนโยบาย ก.ศึกษาธิการ ยุค ‘พล.ต.อ.เพิ่มพูน’

เกาะติดข่าวสาร >> คมชัดลึก ออนไลน์
logoline

เปิดรายชื่อ คณะทำงานขับเคลื่อนนโยบายกระทรวงศึกษาธิการ ยุค ‘พล.ต.อ.เพิ่มพูน ชิดชอบ’ รมว.ศธ. พบคนใกล้ตัว ‘เนวิน ชิดชอบ’ นั่งประธานคณะทำงาน

พล.ต.อ.เพิ่มพูน ชิดชอบ รมว.ศึกษาธิการ ในรัฐบาลเศรษฐา ทวีสิน ได้ลงนามแต่งตั้ง คณะทำงานขับเคลื่อนนโยบายกระทรวงศึกษาธิการ รวมคณะทำงานอีก 17 คน 

 

 

เพื่อให้การดำเนินงานขับเคลื่อนนโยบายกระทรวงศึกษาธิการเป็นไปอย่างรวดเร็ว และมีประสิทธิภาพ อาศัยอำนาจตามคามในมาตรา 12 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ 2546 จึงแต่งตั้งคณะทำงานขับเคลื่อนนโยบายกระทรวงศึกษาธิการ โดยมีองค์ประกอบ หน้าที่และอำนาจ ดังนี้

 

 1. นายประเสริฐ บุญเรือง   ประธานคณะทำงาน
 2. พล.อ.อภิชาติ อุ่นอ่อน    รองประธานคณะทำงาน
 3. นายพะโยม ชิณวงศ์       รองประธานคณะทำงาน
 4. นางรักขณา ตัณฑวุฑโฒ คณะทำงาน
 5. น.ส.ดุริยา  อมตวิวัฒน์   คณะทำงาน
 6. นายปราโมทย์ ด้วงอิ่ม    คณะทำงาน
 7. นายวุฒิชัย  ธรรมยา      คณะทำงาน
 8. น.ส.จุฑารัตน์ ศรีนวลปาน คณะทำงาน
 9. น.ส.กชพรรณ บุญงามสม  คณะทำงาน
 10. นางชงโค สุรเวทวงศ์ภาส คณะทำงาน
 11. นางดารุณี ดงทอง  คณะทำงาน
 12. น.ส.นันท์นภัส เขียวเกษม คณะทำงาน
 13. นายศุภกิตติ์ ยอดพิจิตร คณะทำงาน
 14. น.ส.สิริกัญญา สุขวิเสส  คณะทำงาน
 15. น.ส.อุษา  คงศรี  คณะทำงาน
 16. น.ส.ภัทร์ศยา ฉาบกังวาล คณะทำงาน
 17. นายอาทิตย์ มงคลสวัสดิ์ คณะทำงาน

 

หน้าที่และอำนาจ

 1. ดำเนินการวิเคราะห์ สังเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับการศึกษา และข้อมูลอื่นที่เกี่ยวข้อง เพื่อสนับสนุนงานด้านวิชาการ และการขับเคลื่อนนโยบายที่อยู่ในความรับผิดชอบของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ
 2. กลั่นกรอง ประสาน และติดตามการปฏิบัติราชการของส่วนราชการ หรือหน่วยงานในสังกัด หรือในกำกับของกระทรวงศึกษาธิการ ตามข้อสั่งการของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เพื่อให้บรรลุผลสัมฤทธิ์ตามนโยบายของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ
 3. รายงานผลการดำเนินงานให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการทราบ
 4. ปฏิบัติงานอื่นตามที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการมอบหมาย

 

ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 13 กันยายน 2566 เป็นต้นไป

 

เปิดรายชื่อ คณะทำงานขับเคลื่อนนโยบาย ก.ศึกษาธิการ ยุค ‘พล.ต.อ.เพิ่มพูน’

 

เปิดรายชื่อ คณะทำงานขับเคลื่อนนโยบาย ก.ศึกษาธิการ ยุค ‘พล.ต.อ.เพิ่มพูน’

 

...กมลทิพย์ ใบเงิน...รายงาน 

logoline

ข่าวที่น่าสนใจ