ข่าว

เคลียร์ชัด ‘ทุนพระกนิษฐาสัมมาชีพ’ คือทุนอะไร ต้องชดใช้ทุนไหม ดูได้ที่นี่

คำถามที่พบบ่อย เกี่ยวกับ ‘ทุนพระกนิษฐาสัมมาชีพ 2566 ’ คือทุนอะไร ต้องชดใช้ทุนไหม ได้ทุนนี้แล้วรับทุนอื่นได้หรือเปล่า และสนับสนุนค่าใช้จ่ายอะไรบ้าง อ่านรายละเอียดได้ที่นี่ 

“ทุนพระกนิษฐาสัมมาชีพ” ปีการศึกษา 2566 เปิดรับสมัครเยาวชนสายอาชีพ ที่จบการศึกษา ปวช. ปวส. / อนุปริญญา และสถานศึกษาร่วมสมัคร-เสนอชื่อผู้ขอรับทุนโครงการทุนพัฒนาเต็มศักยภาพสายอาชีพ ตั้งแต่วันนี้ ถึง 10 มิถุนายน 2566 ซึ่งเป็นหนึ่งในโครงการของ “กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (กสศ.)”

 

ซึ่งมีคำถามเข้ามามากมายว่า ทุนพระกนิษฐาสัมมาชีพ คือทุนอะไร ต้องชดใช้ทุนหรือไม่อย่างไร เมื่อได้ทุนนี้แล้วรับทุนอื่นได้หรือเปล่า และสนับสนุนค่าใช้จ่ายอะไรบ้าง 

คมชัดลึก ตรวจสอบข้อมูลจาก กสศ. ถึง “คำถามที่พบบ่อย” เกี่ยวกับทุนพระกนิษฐาสัมมาชีพ  โดยมีรายละเอียดดังนี้ 

 

“ทุนพระกนิษฐาสัมมาชีพ” คือทุนอะไร

  • “ทุนพระกนิษฐาสัมมาชีพ” คือ ทุนที่ส่งเสริมส่โอกาสทางศึกษาต่อเต็มศักยภาพให้กับกลุ่มเป้าหมายผู้ใกล้จบปวช. /ปวส. หรืออนุปริญญาสายอาชีพให้ได้รับโอกาสทางศึกษาและการพัฒนาต่อเต็มศักยภาพอย่างต่อเนื่องระดับปริญญาตรีถึงปริญญาเอก

 

“ทุนพระกนิษฐาสัมมาชีพ” หมายถึงอะไร

  • สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ได้พระราชทานชื่อทุนเพื่อเป็นสิริมงคลแก่นักศึกษาทุน โดยพระองค์ท่านทรงให้ความสำคัญกับการสร้างโอกาสทางการศึกษาสายอาชีพ

ทุนนี้มีการชดใช้ทุนหรือไม่

  • ทุนพระกนิษฐาสัมมาชีพ เป็นทุนให้เปล่า ไม่ต้องชดใช้ทุนหากเรียนจนสำเร็จการศึกษาที่กำหนด กรณีที่ผู้รับไม่สามารถเรียนจนจบการศึกษา ผู้รับทุนรายนั้นจะต้องเข้าสู่กระบวนการพิจารณาชดใช้ทุน

 

ผู้รับทุนสามารถรับทุนอื่นนอกจาก “ทุนพระกนิษฐาสัมมาชีพ” หรือไม่

  • ผู้รับทุนไม่สามารถรับทุนการศึกษาอื่นของหน่วยงานภาครัฐที่มีลักษณะซ้ำซ้อนกับ กสศ. ได้ รวมถึง กยศ.ด้วย

 

ผู้รับทุนต้องเรียนจนถึงระดับปริญญาเอกหรือไม่

  • กสศ. ส่งเสริมสนับสนุนให้ผู้รับทุนศึกษาต่ออย่างเต็มศักยภาพจนถึงระดับปริญญาเอกการศึกษาต่อในแต่ละระดับจะมีการพิจารณาความเหมาะสมเป็นระดับขั้นไปด้วย

 

เมื่อรับทุนต้องเรียนจนถึงระดับปริญญาเอกหรือไม่

  • ใช่ โดย กสศ. กำหนดให้ผู้รับทุนต้องรักษาผลการเรียนเฉลี่ยห้ามต่ำกว่า 2.75 ในสองภาคการศึกษาติดต่อกัน ซึ่งหากมีผลการเรียนต่ำกว่า 2.75  สองภาคการศึกษาติดต่อกัน กสศ. มีสิทธิ์ระงับการให้ทุนชั่วคราว หรือยุติการให้ทุน

 

หากต้องการศึกษาต่อในระดับปริญญาโท นักศึกษาทุนต้องมีผลการเรียนอย่างไร

  • หากนักศึกษาทุนต้องการศึกษาต่อในระดับปริญญาโท นักศึกษาทุนจะต้องมีผลการเรียนเฉลี่ยสะสมอย่างต่ำ 3.00

 

ทุนพระกนิษฐาสัมมาชีพ สนับสนุนค่าใช้จ่ายใดบ้าง

  • ค่าใช้จ่ายรายเดือน 10,000 บาทต่อเดือน ค่าธรรมเนียมการศึกษาไม่เกิน 40,000 บาทต่อปี (เบิกจ่ายตามจริง) ค่าอุปกรณ์การเรียน 10,000 บาทต่อเดือน (เบิกจ่ายตามจริง) ค่าสนับสนุนโครงงานวิจัย 30,000 บาทต่อปี (เบิกจ่ายตามจริง)

 

ที่มาข้อมูล กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา

ข่าวที่น่าสนใจ