ข่าว

ลูกชาวสวนยางเช็คด่วน กยท. เปิดรับสมัครรับทุนการศึกษาทุนละ 4 แสนบาท

เกาะติดข่าวสาร >> คมชัดลึก ออนไลน์
logoline

กยท.เดินหน้ามอบทุนการศึกษาระดับปริญญาตรี 10 ทุน 4 ล้านบาท เป็นสวัสดิการ สร้างอนาคตที่ดีให้ลูกเกษตรกรชาวสวนยาง มั่นใจจะช่วยสร้างนวัตกรรมใหม่ๆ ให้เกิดการพัฒนาอาชีพการทำสวนยางที่มีความมั่นคงอย่างยั่งยืน เริ่มเปิดรับสมัครตั้งแต่ 1 มิ.ย. - 14 ก.ค.66

นายณกรณ์ ตรรกวิรพัท ผู้ว่าการ การยางแห่งประเทศไทย (กยท.) เปิดเผยว่า กยท.ได้ให้ความสำคัญในรื่องการศึกษาของบุตรเกษตรกรชาวสวนยาง เพื่อต้องการสร้างบุคลากรในท้องถิ่นที่มาจากบุตรเกษตรกรชาวสวนยางโดยตรง ให้มีความรู้ความสามารถเรื่องยางพาราและเรื่องที่เกี่ยวข้อง  

 

 

ซึ่งจะทำให้เกิดแนวคิดร่วมในการพัฒนาอาชีพการทำสวนยาง และสร้างนวัตกรรมใหม่ๆ เกี่ยวกับยางพารา ให้เพิ่มมากขึ้น ช่วยพัฒนาอาชีพการทำสวนยางในอนาคตให้มีความมั่นคงอย่างยั่งยืน  

ลูกชาวสวนยางเช็คด่วน กยท. เปิดรับสมัครรับทุนการศึกษาทุนละ 4 แสนบาท

ดังนั้น กยท.จึงจัดสรรทุนการศึกษาระดับปริญญาตรีในหลักสูตรสาขาที่เกี่ยวข้องกับยางพาราและสถาบันการศึกษาที่ตามที่ กยท. กำหนด แก่บุตรของเกษตรกรชาวสวนยางที่ขึ้นทะเบียนกับกยท.มาอย่างต่อเนื่อง

 

 สำหรับปีการศึกษา 2566 เช่นเดียวกัน กยท.ได้เปิดรับสมัครคัดเลือกบุตรเกษตรกรชาวสวนยาง เพื่อให้ทุนการศึกษาระดับปริญญาตรี จำนวน 10 ทุน ทุนละ 400,000 บาท ต่อเนื่องจนจบหลักสูตรการศึกษา (ไม่เกิน 4 ปีการศึกษา) 

ลูกชาวสวนยางเช็คด่วน กยท. เปิดรับสมัครรับทุนการศึกษาทุนละ 4 แสนบาท

 

เพื่อเป็นสวัสดิการให้แก่เกษตรกรชาวสวนยาง ภายใต้การจัดสรรงบประมาณตามมาตรา 49(5) ของพระราชบัญญัติการยางแห่งประเทศไทย พ.ศ.2558 โดยจะเปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน – 14 กรกฏาคม 2566

 ทั้งนี้สถาบันการศึกษา และหลักสูตรสาขาที่ กยท. กำหนด ประกอบด้วย 

 

 1.มหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร่ เฉลิมพระเกียรติ สาขาวิชาเกษตรป่าไม้ จำนวน 1 ทุน

 

 2.มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี คณะวิทยาศาสตร์ สาขาวิชาเทคโนโลยียางและพอร์ลิเมอร์ จำนวน 1 ทุน 

 

 3.มหาวิทยาลัยขอนแก่น คณะเกษตรศาสตร์ สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์เกษตร จำนวน 1 ทุน 

 

 4.มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตบางเขน คณะวนศาสตร์ สาขาวนศาสตร์ จำนวน 1 ทุน 

 

5.มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตบางเขน คณะวิศวกรรมศาสตร์ ภาควิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม จำนวน 1 ทุน 

 

 6.มหาวิทยาลัยบูรพา คณะโลจิสติกส์ สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน จำนวน 1 ทุน 

 

7. มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ คณะทรัพยากรธรรมชาติ(เกษตรศาสตร์) จำนวน 2 ทุน 

 

 8.มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม สาขาวิชาเทคโนโลยีการจัดการอุตสาหกรรมวัสดุ จำนวน 1 ทุน   

 

 9. มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สาขาวิชาเทคโนโลยียางและพอร์ลิเมอร์ จำนวน 1 ทุน 

ลูกชาวสวนยางเช็คด่วน กยท. เปิดรับสมัครรับทุนการศึกษาทุนละ 4 แสนบาท

 ส่วนคุณสมบัติของผู้ที่ขอรับทุนการศึกษา

 

 นอกจากจะเป็นบุตรที่ถูกต้องตามกฎหมายของเกษตรกรชาวสวนยางที่ขึ้นทะเบียนกับ กยท. ยกเว้นบุตรบุญธรรมแล้ว จะต้องมีอายุไม่เกิน 25 ปี เป็นผู้ได้รับการตอบรับให้เข้าศึกษาในชั้นปีที่ 1 ภาคเรียนที่1 ประจำปีการศึกษา 2566 จากสถานศึกษาที่ กยท.กำหนด

 

 โดยจะต้องมีหลักฐานการตอบรับเข้าศึกษา จากสถาบันการศึกษานั้นๆ เป็นผู้มีความประพฤติเรียบร้อยและปฏิบัติตามระเบียบบังคับของมหาวิทยาลัยอย่างเคร่งครัด ไม่เคยถูกคัดชื่อออกจากสถานศึกษาเพราะมีความผิดทางวินัย เป็นผู้ที่อยู่ในประเทศไทยอย่างถูกต้องตามกฎหมาย เป็นผู้ยึดมั่นในการปกครองระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุข ไม่เป็นผู้ต้องโทษตามคำพิพากษาในคดีอาญา เป็นผู้ไม่มีโรคติดต่อร้ายแรง และไม่เป็นผู้วิกลจริต  

 "เกษตรกรชาวสวนยาง ที่ต้องการให้บุตรขอรับทุนการศึกษาสามารถขอรับใบสมัครได้ที่ กยท. ทุกแห่งทั่วประเทศ หรือสามารถดาวน์โหลดใบสมัครได้ที่เว็บไซต์ กยท. www.raot.co.th และกรอกข้อมูลการสมัครให้เรียบร้อย จากนั้นให้ไปยืนที่ กยท.เขต/จังหวัด/สาขา ตามที่ตั้งสวนยางของผู้ขอรับทุนการศึกษา ตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน - 14 กรกฎาคม 2566 

 

ทั้งนี้ กยท. จะดำเนินการคัดเลือกผู้ที่ได้รับทุนจากคุณสมบัติตามที่ กยท. กำหนดเท่านั้น โดยจะพิจารณาจากความมุ่งมั่นในการนำความรู้ที่เรียนมาไปพัฒนาอาชีพการทำสวนยาง รายได้ของครอบครัว ความมุ่งมั่นสู่ความสำเร็จ ในสาขาที่เรียน บุคลิกภาพ มนุษยสัมพันธ์ การทำงานร่วมกับผู้อื่น ผลการเรียนในระดับมัธยมปลาย และความสามารถพิเศษอื่นๆ" ผู้ว่าการ กยท.กล่าวในตอนท้าย

 

 

 

logoline

ข่าวที่น่าสนใจ

logo-pwa

เพิ่ม คมชัดลึก ออนไลน์

ลงในหน้าจอหลักของคุณ

ติดตั้ง
ปิด