ข่าว

'กยศ.' เปิดระบบให้ยื่นกู้ผ่านแอป 'กยศ. Connect' และเว็บไซต์ ถึง 31 ก.ค.66

กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา หรือ กยศ. เปิดระบบให้นักเรียน นักศึกษา ยื่นขอกู้ยืมเงินทางออนไลน์ ผ่านแอป "กยศ. Connect" หรือ เว็บไซต์ ได้ถึง 31 ก.ค. 2566

กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.) เปิดระบบให้กู้ยืมเงินประจำปีการศึกษา 2566 โดยนักเรียน นักศึกษาผู้กู้ยืมรายใหม่ สามารถยื่นแบบคำขอกู้ยืมผ่านแอปพลิเคชัน "กยศ.Connect" หรือทางเว็บไซต์ กยศ. ได้ถึงวันที่ 31 ก.ค. 2566  

 

และสำหรับผู้กู้ยืมเงินรายใหม่ และรายเก่า ต้องยื่นแบบยืนยันการเบิกเงินกู้ยืม และลงนามแบบยืนยันเบิกเงินกู้ยืม ถึงวันที่ 31 ส.ค. 2566

 

 

 

 

กยศ.เปิดระบบให้ผู้กู้รายใหม่ ยื่นกู้ผ่านแอป กยศ. Connect ได้แล้ว

 

 

ผู้กู้ยืมจะได้รับเงินค่าครองชีพเดือนแรกภายใน 30 วัน นับจากวันที่สถานศึกษาตรวจสอบยืนยันข้อมูล และแนบเอกสารการกู้ยืมของผู้กู้ยืมในระบบ DSL เรียบร้อยแล้ว และสถานศึกษาจะต้องจัดส่งเอกสารการกู้ยืมที่ถูกต้องและครบถ้วน  ให้ธนาคารเพื่อกองทุนจะโอนเงินในงวดถัดไป

 

 

กยศ.เปิดระบบให้ผู้กู้รายใหม่ ยื่นกู้ผ่านแอป กยศ. Connect ได้แล้ว

 

 

ทั้งนี้ กองทุนฯ กำหนดผู้ที่ขอกู้ยืมใน 4 ลักษณะ ได้แก่

1. นักเรียนหรือนักศึกษาที่ขาดแคลนทุนทรัพย์

2. ศึกษาในสาขาวิชาที่เป็นความต้องการหลักซึ่งมีความชัดเจนของการผลิตกำลังคนและมีความจำเป็นต่อการพัฒนาประเทศ

3. ศึกษาในสาขาวิชาขาดแคลน หรือที่กองทุน  มุ่งส่งเสริมเป็นพิเศษ 

4. เรียนดีเพื่อสร้างความเป็นเลิศ (ระดับประกาศนียบัตรบัณฑิตและปริญญาโท)

 

 

กยศ.เปิดระบบให้ผู้กู้รายใหม่ ยื่นกู้ผ่านแอป กยศ. Connect ได้แล้ว

 

 

อย่างไรก็ กยศ. มีวัตถุประสงค์ในกการให้เงินกู้ยืมแก่นักเรียน นักศึกษาที่ขาดแคลนทุนทรัพย์เพื่อเป็นค่าเล่าเรียน ค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวเนื่องกับการศึกษา และค่าใช้จ่ายที่จำเป็นในการครองชีพ ระหว่างศึกษาทั้งในระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ระดับอาชีวศึกษา และระดับอุดมศึกษา เพื่อช่วยแบ่งเบาภาระด้านการเงินของผู้ปกครอง  จนผู้กู้ยืมจะสามารถศึกษาจนสำเร็จตามหลักสูตร  มีความรับผิดชอบต่อตนเองและสังคม รวมถึงมีจิตสำนึก ในการชำระหนี้คืนเพื่อสร้างโอกาสทางการศึกษาให้กับรุ่นน้องต่อไป 

 

สำหรับผู้ที่สนใจสามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.studentloan.or.th

 

 

 

กยศ.เปิดระบบให้ผู้กู้รายใหม่ ยื่นกู้ผ่านแอป กยศ. Connect ได้แล้ว