ข่าว

'มทร.สุวรรณภูมิ'ขยายฐานการศึกษา'CWIE' เพิ่มทางเลือก-ทางรอดผู้เรียน

เกาะติดข่าวสาร >> คมชัดลึก ออนไลน์
logoline

‘มทร.สุวรรณภูมิ’ ขยายฐานการศึกษาแบบ 'CWIE' เพิ่มทางเลือก-ทางรอด ให้ผู้เรียน มหาวิทยาลัยส่งอาจารย์ร่วมทำกิจกรรมจัดการเรียนการสอน เพื่อบ่มเพาะผู้เรียน ตามศาสตร์วิชาของหลักสูตร เรียนจบ มองเห็นอนาคตการทำงานที่ไหนรู้ทันที

เทรนด์การศึกษาปี2566 กำลังต้องการบัณฑิตที่เรียนจบมีทำงานได้ทันที ไม่ต้องผ่านการทดลองงาน 3-4 เดือน เพราะในโลกของการทำงานจริงกับห้องเรียนยังมีช่องว่าง แต่การจัดการศึกษาหลักสูตรCWIE หรือ การศึกษาเชิงบูรณาการกับการทำงาน กำลังเป็นที่นิยมของผู้เรียนมากขึ้น

 

เกี่ยวกับเรื่องนี้ อาจารย์วันดี ศรีสวัสดิ์ รองคณบดีด้านวิชาการและวิจัย คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ (มทร.สุวรรณภูมิ)เปิดเผยว่า ปัจจุบันสถานประกอบการมีความต้องการบุคลากรที่มีศักยภาพ สามารถปฏิบัติงานได้ทันทีที่จบการศึกษาด้วยทักษะที่ตรงสายงานเฉพาะด้าน คณะได้มีการลงนามความร่วมมือกับสถานประกอบการเพื่อร่วมจัดการเรียนการสอนที่รองรับการฝึกปฏิบัติทักษะวิชาชีพของนักศึกษา และยังได้จัดโครงการห้องเรียนราชมงคลร่วมกับโรงเรียนมัธยมศึกษาพัฒนาหลักสูตรเฉพาะที่ตรงกับหลักสูตรที่จัดการเรียน

 

การสอนในคณะเพื่อผลิตบัณฑิตที่ตรงตามความต้องการของสถานประกอบการ เมื่อบัณฑิตจบการศึกษาไปก็สามารถทำงานได้ทันทีโดยมีสถานประกอบการและตำแหน่งงานรองรับ

 

โครงการห้องเรียนราชมงคล เป็นอีกหนึ่งกิจกรรม ที่คณะดำเนินการผลักดันให้เกิดขึ้นเพื่อขยายฐานนักศึกษาให้เพิ่มมากขึ้น โดยเป็นลักษณะกิจกรรมที่ทำร่วมกับโรงเรียนมัธยมศึกษาในเครือข่ายความร่วมมือพัฒนาหลักสูตรเฉพาะสาขา ในระดับชั้นมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 4 (ม.4) ซึ่งนักเรียนที่เลือกศึกษาหลักสูตรนี้ เมื่อจบการศึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6(ม.6) สามารถเข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาตรีของคณะศิลปศาสตร์ได้เลย

 

โดยใช้ระยะเวลาเรียนไม่เกิน 3.5 ปี (สามปีครึ่ง) ระหว่างที่ศึกษาในระดับมัธยมศึกษา ปี 4-6 โดยคณะจะส่งบุคลากรไปร่วมทำกิจกรรมและจัดการเรียนการสอนเพื่อบ่มเพาะผู้เรียนตามศาสตร์วิชาของหลักสูตร เพื่อให้นักเรียนมีพื้นฐานความรู้และทักษะสามารถนำมาต่อยอดและยกเว้นบางรายวิชาในระดับปริญญาตรี เพื่อให้การเรียนรู้ของผู้เรียนพัฒนาไปได้เร็วและเชี่ยวชาญมากขึ้น

โครงการห้องเรียนราชมงคล จัดการศึกษาเชิงบูรณาการกับการทำงาน หรือ CWIE ร่วมกับโรงเรียนมัธยมศึกษา

ม.4- ม.6 เรียนหลักสูตร CWIE

โครงการห้องเรียนราชมงคล ช่วยประชาสัมพันธ์หลักสูตรCWIEและเพิ่มยอดนักศึกษา ในขณะที่นักเรียนมัธยมศึกษาเองก็มีทางเลือกมากขึ้น

อาจารย์วันดี ศรีสวัสดิ์ รองคณบดีด้านวิชาการและวิจัย คณะศิลปศาสตร์

 

CWIE นอกจากจะเป็นทางเลือกให้กับนักเรียนที่กำลังมองหาที่ศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษาแล้ว ยังเป็นช่องทางในการเพิ่มยอดนักศึกษาในระยะยาว ร่วมกันบ่มเพาะบุคลากรตามความต้องการของสถานประกอบการ

 

ตั้งแต่ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายจนถึงจบระดับปริญญาตรี ด้วยระบบการจัดการศึกษาแบบสหกิจศึกษาและการศึกษาเชิงบูรณาการกับการทำงาน (CWIE) ที่เน้นให้ผู้เรียนเป็นบัณฑิตนักปฏิบัติที่มีทักษะประสบการณ์การทำงานที่พร้อมทันทีเมื่อจบการศึกษา 

 

อีกทั้ง สามารถมองเห็นเป้าหมายปลายทางทางการศึกษาของตนเอง ตลอดจนสามารถมองเห็นอนาคตการทำงานเมื่อจบการศึกษาได้ชัดเจนมากขึ้น

'มทร.สุวรรณภูมิ'ขยายฐานการศึกษา'CWIE' เพิ่มทางเลือก-ทางรอดผู้เรียน

'มทร.สุวรรณภูมิ'ขยายฐานการศึกษา'CWIE' เพิ่มทางเลือก-ทางรอดผู้เรียน

'มทร.สุวรรณภูมิ'ขยายฐานการศึกษา'CWIE' เพิ่มทางเลือก-ทางรอดผู้เรียน

logoline