ข่าว

เวที EDUCATION FORUM ชูธง'T-WAVE ไทยนิยม' ทางรอดประเทศไทย

เวที EDUCATION FORUM พลิกโฉมการศึกษาไทยสู่ระดับโลก ผ่านแนวคิด T-WAVE จาก ปฏิรูป สู่ ปฏิบัติ คลื่นลูกใหม่ ไทยนิยม เชื่อมั่น ทางรอดประเทศพ้นกับดักประเทศกำลังพัฒนา ดันคนไทยก้าวสู่พลเมืองชั้นหนึ่งของโลก

14 มีนาคม 2566 : The People สื่อออนไลน์นำสมัยที่นำเสนอเนื้อหาสร้างสรรค์ผ่าน มุมมองของ “คน” ได้จัดงาน EDUCATION FORUM : T-WAVE จาก ปฏิรูป สู่ ปฏิบัติ “การศึกษาไทยสู่ ระดับโลก” โดยรวบรวมวิทยากรที่มีบทบาทในการขับเคลื่อนและยกระดับการศึกษาไทย มาร่วมระดมความ คิดเห็นในการออกแบบรูปแบบการศึกษา เพื่อสร้างการเปลี่ยนแปลง และมีพลังในขับเคลื่อนอนาคต ภายใต้ แนวคิด "ปฏิรูปสู่ปฏิบัติ" เตรียมความพร้อมทรัพยากรมนุษย์ให้แข็งแกร่งเพื่อเป็น “ยุทธศาสตร์ในการกำหนด อนาคตของการศึกษาให้สอดคล้องกับแนวโน้มเศรษฐกิจไทยและเศรษฐกิจโลก" ณ Auditorium - True Digital Park กรุงเทพมหานค พร้อมถ่ายทอดบรรยากาศงานผ่านช่องทางออนไลน์ ให้ผู้ที่สนใจสามารถร่วมรับชมและรับฟังได้ อย่างทั่วถึง 

 

โดยมี ศ.ดร.สุชัชวีร์ สุวรรณสวัสดิ์  เผยความรู้สึกถึงความสำคัญของการศึกษาที่เป็นเครื่องมือสำคัญ ในการพัฒนา ทั้งคน สังคม และชาติ แต่ว่าการศึกษารูปแบบใดที่จะเหมาะสมและมีประสิทธิภาพสำหรับโลกใน ยุคปัจจุบัน จึงริเริ่มจัดงานเสวนา T-WAVE จาก ปฏิรูป สู่ ปฏิบัติ “การศึกษาไทยสู่ระดับโลก” ขับเคลื่อน สังคมเพื่อสร้างการตระหนักแก่สังคมไทยให้เชื่อมั่นในศักยภาพคนไทย และร่วมกันสร้างค่านิยมใหม่ที่ให้ การศึกษาเป็นสิ่งสำคัญจริงๆ ซึ่งเป็นปัจจัยหลักในการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม และก้าวข้ามปัญหาเรื่องการ แบ่งแยก และนำมาสู่ความร่วมมือกันของทุกภาคส่วน โดยให้ความสำคัญไปที่ Thai / Tech / Teen มี เป้าหมายที่จะ ยกระดับคนไทยไปสู่การเป็นพลเมืองชั้นหนึ่งของโลก นั้นคือ T-WAVE คลื่นลูกใหม่ ไทยนิยม ผ่านองค์ประกอบคือ

 

THAI หมายถึง คนไทยไม่แพ้ชาติใดในโลก ศักยภาพคนไทย ไม่ด้อยไปกว่าชนชาติอื่น ชวนคนไทย เก่งๆระดับมืออาชีพมาร่วม แบ่งปันประสบการณ์ความรู้สร้างแรงบันดาลใจแก่คนไทย สร้างค่านิยมที่ถูกต้อง ไม่ใช่แค่ภูมิใจที่เกิดเป็นคนไทย แต่มั่นใจในศักยภาพของตัวเอง 

 

TECH หมายถึง ใช้เทคโนโลยีขับเคลื่อนความรู้การศึกษาถูกทลายกรอบเนื่องด้วยสถานการณ์โควิดที่ ผ่านมา ดังนั้น เทคโนโลยีจะเป็นสิ่งที่ลดความเหลื่อมล้ำ ทางการศึกษาได้ และพัฒนาให้คนไทย พร้อมเผชิญ การเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีใหม่ๆ 

 

TEEN หมายถึง พัฒนาเด็กไทยให้เต็มศักยภาพ การศึกษาวันนี้จะเป็นสิ่ง ที่ขับเคลื่อนประเทศ ดังนั้น เราต้องเข้าใจความต้องการของเด็กๆ และปรับให้การศึกษา ตอบรับกับอนาคตของเยาวชนที่จะโตมา เป็น แรงงานของชาติต่อไป ร่วมกันสร้างโอกาสให้แก่เด็กไทยสู่พลเมืองชั้นหนึ่ง

 

ซึ่งจะเป็นหมุดหมายแรกของการสร้างกระแส T-WAVE ไทยนิยม ให้เกิดขึ้นได้จริง และจะนำไปสู่การ พัฒนาศักยภาพคนไทย และชาติไทยได้อย่างยั่งยืนครับ” 

วิทยากร เวที EDUCATION FORUM

เวที EDUCATION FORUM ชูธง\'T-WAVE ไทยนิยม\' ทางรอดประเทศไทย
นอกจากนี้ภายในงานเสวนายังได้รับเกียรติจาก ดร.คุณหญิงกัลยา โสภณพนิช รัฐมนตรีช่วยว่าการ กระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานเปิดงานเสวนาฯ พร้อมแสดงวิสัยทัศน์และแบ่งปันมุมมองเกี่ยวกับการศึกษา ในการสร้างกระแส T-Wave ไทยนิยม รวมถึงวิทยากรที่มีบทบาทในการขับเคลื่อนและยกระดับการศึกษาไทย และตัวแทนคนรุ่นใหม่ที่เชี่ยวชาญในแต่ละสาขา ซึ่งให้เกียรติมาร่วมระดมความคิดเห็น แบ่งปันประสบการณ์ เพื่อนำไปสู่ข้อเสนอแนะในการออกแบบการศึกษาในหลากหลายมิติ ไม่ว่าจะเป็นทางด้านระบบการศึกษา ด้าน เทคโนโลยี หรือด้านทรัพยากรมนุษย์ สำหรับใช้เตรียมความพร้อมให้เด็กไทยรุ่นใหม่ในการสร้างความ เปลี่ยนแปลง และสร้างพลังขับเคลื่อนอนาคต ภายใต้แนวคิด "ปฏิรูปสู่การปฏิบัติ" เพื่อเป็น “ยุทธศาสตร์ใน การกำหนดอนาคตของการศึกษาให้สอดคล้องกับแนวโน้มเศรษฐกิจไทยและเศรษฐกิจโลก" และยังใช้ การศึกษาเพื่อเป็นสารตั้งต้นในการสร้างคนเก่ง ซึ่งคนเก่งเหล่านี้จะสร้างชื่อเสียงให้ประเทศไทย จนสามารถจุด กระแส T-WAVE คลื่นลูกใหม่ ไทยนิยมให้เกิดขึ้นได้ในระดับโลก 

ดร.คุณหญิงกัลยา โสภณพนิช


การศึกษา กุญเจสำคัญในการสร้างคน

สำหรับการพูดคุยบนเวที Solo Talk : T-WAVE คลื่นลูกใหม่ ไทยนิยม กับทิศทางอนาคต การศึกษาไทย หัวข้อ THAI รศ.ดร.สมภพ มานะรังสรรค์กล่าวถึงการศึกษาว่าเป็นกุญแจในการสร้างคน เป็นปัจจัย สำคัญในการผลักดันให้ประเทศโดดเด่นในทุกเรื่อง จึงต้องเสริมทักษะในด้านต่าง ๆ อาทิ ทักษะฝีมือ ภูมิ ปัญญา และคุณธรรม รวมถึงด้านเทคโนโลยี การเงิน ภาษา ไปจนถึงทักษะการวิเคราะห์ แก้ปัญหา ความคิด สร้างสรรค์ และความเป็นผู้นำ 

 

เรียนจบมีงานทำไม่ตรงสาย

ใน หัวข้อ TECH คุณโอชวิน จิรโสตติกุล มองว่า จุดเริ่มของการเลือกว่าจะศึกษาสิ่งใด ต้องประเมิน จาก 3 แกนหลัก ได้แก่ ความถนัดของตัวเอง, ตลาดงานในปัจจุบัน และทิศทางในอนาคต ทุกวันนี้มีปัญหา เรื่องเรียนจบแล้วทำงานไม่ตรงสายที่เรียนมา หรือเปลี่ยนงานบ่อย จึงชวนตั้งคำถามว่าจะทำอย่างไรให้คนรุ่น ใหม่รู้ตัวว่าชอบหรือถนัดอะไร เพื่อพัฒนาทักษะต่าง ๆ ให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงของโลกโดยเฉพาะใน ด้านเทคโนโลยีได้

วทันยา อมตานนท์  

 

เปิดกว้างให้คนรุ่นใหม่ค้นหาตัวเอง

สำหรับหัวข้อ TEEN คุณวทันยา อมตานนท์ เล่าถึงประสบการณ์ของตัวเองในฐานะคนที่ไม่ได้ทำงาน ตามสิ่งที่ตนเองจบมาโดยตรงตั้งแต่แรก และชวนตั้งคำถามถึงระบบการศึกษา โดยมองว่า ทุกคนควรได้ค้นหา ในสิ่งที่แต่ละคนชอบมากกว่านี้ พร้อมเสนอแนวทางแก้ปัญหาที่เร็วและง่ายที่สุดคือ ‘การฝึกงาน’ โดยรัฐบาล, มหาวิทยาลัย และภาคธุรกิจต้องช่วยกันเปิดกว้างเพื่อให้คนรุ่นใหม่ได้ค้นหาตัวเองมากขึ้น 

 

T-WAVE ไทยนิยม ทางรอดประเทศแบบยั่งยืน

ส่วนหัวข้อ Future of T-WAVE : องค์ประกอบที่สามารถนำไปต่อยอดและพัฒนาการศึกษาไทยสู่ ระดับโลกวิทยากร ศ.ดร. สุชัชวีร์ สุวรรณสวัสดิ์กล่าวถึงสิ่งที่อยากผลักดันให้เกิดขึ้น คือการหนุนให้เด็กไทยเข้า สู่ระบบการศึกษาอย่างเต็มที่ เด็กไทยต้องได้เรียนระดับปริญญาตรีฟรี เพราะตลาดแรงงานที่ยังต้องการ กำลังคนสูง และยังต้องการคนที่มีทักษะที่สูงเช่นเดียวกัน

 

ซึ่งศ.ดร. สุชัชวีร์ สุวรรณสวัสดิ์ย้ำว่า T-WAVE คือ ทางรอด โดยเปลี่ยนแปลงให้ไทยเป็นประเทศที่มีรายได้สูง และตั้งเป้าให้คนไทยก้าวสู่พลเมืองชั้นหนึ่งให้ได้ ซึ่ง คนไทยต้องเชื่อมั่นและสนับสนุนไทยนิยม ประเทศไทยถึงจะอยู่รอด

เวที EDUCATION FORUM ชูธง\'T-WAVE ไทยนิยม\' ทางรอดประเทศไทย  

 

ขณะที่เวที Panel Discussion “ปฏิรูปสู่ปฏิบัติ” สร้างความทัดเทียมทางการเรียนรู้เพิ่มศักยภาพ ในการแข่งขันให้คนไทยสู่เวทีโลกระดมแนวคิดดุเดือนเข้มข้นไม่แพ้กัน นำโดยวิทยากร รศ.ดร.เอกนฤน บางท่าไม้ ผู้อำนวยการศูนย์นวัตกรรมการศึกษาแห่งมหาวิทยาลัยศิลปากร , ดร.นิพัทธ์ รัศมีโกเมน ผู้จัดการทั่วไป บริษัท พีทีที เรส ,พงศ์สุข หิรัญพฤกษ์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและผู้ก่อตั้ง บริษัท โชว์ไร้ขีด จำกัด ,ศ.ดร.สุชัชวีร์ สุวรรณสวัสดิ์ ประธานการศึกษาทันสมัยพรรคประชาธิปัตย์

 

วิทยากรที่ร่วมในเวที Panel Discussion เห็นตรงกันว่า TECH (เทคโนโลยี) จะช่วยทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในการศึกษาได้จริง ปลดล็อกข้อจำกัดด้านต่าง ๆ ที่ระบบการศึกษากำลังเผชิญอยู่ ไม่ว่าจะเป็นเชิง บุคลากร ไปจนถึงเรื่องงบประมาณ และหากจะเปลี่ยนแปลงต้องปฏิบัติอย่างจริงจัง จัดการระบบการศึกษาให้ กระชับ ผลิตคนออกมาให้ทันความต้องการ 

 

นอกจากนี้ ทุกคนยังเชื่อว่า คนไทยมีศักยภาพในระดับโลก หากพูดถึงการพัฒนาในระยะสั้น ควรผลักดันคนให้เข้าเรียนมหาวิทยาลัยให้มากที่สุด สนับสนุนให้จบการศึกษาระดับปริญญาตรีเพื่อเปลี่ยนจาก แรงงานทักษะไม่สูงเป็นแรงงานที่มีทักษะสูง การศึกษาทุกวันนี้หมดเวลาปฏิรูป และถึงเวลาปฏิบัติจริง 

 

อีกทั้ง ยังมีข้อเสนอเพิ่มเติมให้พิจารณาเรื่องปฏิเสธองค์ประกอบที่ไม่จำเป็นในระบบการศึกษา โดยอาจต้องเลือกสิ่งที่ จะทำ และทำในสิ่งที่จำเป็นในทันที 
ศ.ดร.สุชัชวีร์ สุวรรณสวัสดิ์

 

ศ.ดร. สุชัชวีร์ สุวรรณสวัสดิ์ กล่าวทิ้งท้ายว่า ถ้าทุกคนเริ่มกระตุกคนละมือ กระแส T-WAVE จะเกิด เป็นค่านิยมขึ้นมา และกลับมาสนับสนุนคนไทยที่มีความสามารถ ผลักดันคนรุ่นใหม่ให้ถึงฝัน และเชื่อว่าวันที่ คนไทยเป็นพลเมืองชั้นหนึ่งของโลกจะเป็นจริงได้อย่างแน่นอน การจัดงานครั้งนี้จะทำให้ทุกคนตระหนักถึงความสำคัญของการขับเคลื่อนและยกระดับระบบ การศึกษาไทย ซึ่งทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องต้องร่วมมือกัน เพื่อให้การศึกษาสามารถสร้างภูมิคุ้มกันให้เด็กไทยได้ ก้าวทันโลกที่เปลี่ยนแปลงอย่างไม่หยุดยั้ง และหากจะให้บรรลุเป้าหมายสูงสุด คือ พวกเขาต้องก้าวนำโลกใน ฐานะคลื่นลูกใหม่ ผู้สร้างกระแส T-WAVE ไทยนิยม.