ข่าว

เสนอร่างแก้ไขคำสั่ง คสช. เพื่อคืน คุรุสภา กมว. องค์การค้า ให้เป็น ‘ไตรภาคี’

เกาะติดข่าวสาร >> คมชัดลึก ออนไลน์
logoline

เสนอร่างแก้ไขคำสั่งหัวหน้า คสช. เพื่อคืน คุรุสภา กมว. องค์การค้า ก.ค.ศ. ให้เป็น ‘ไตรภาคี’ หลังองค์กรเหล่านี้ อำนาจสูงสุด อยู่ที่รมว.ศธ. ไร้ตัวแทนองค์กรวิชาชีพ

กระทรวงศึกษาธิการ(ศธ.) หลังคำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ(คสช.) มีผลให้หน่วยงานในศธ. ไม่มีตัวแทนองค์กรวิชาช่ีพเป็นตัวแทนในการขับเคลื่อนในรูปแบบ ไตรภาคี เป็นเวลานานนับ 6 ปี ล่าสุดมีความเคลื่อนไหวในเรื่องนี้

 

รศ.ดร.สุรวาท ทองบุ สส.บัญชีรายชื่อ พรรคก้าวไกล พร้อมด้วย สส.พรรคก้าวไกล ได้เสนอร่างพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมคำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) จำนวน 4 ฉบับ รวมแยกเป็น 4 ร่างพระราชบัญญัติ ดังนี้

1.ร่างพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมคำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ 7/2558 เรื่องการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการคุรุสภา คณะกรรมการส่งเสริมสวัสดิการและสวัสดิภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา และคณะกรรมการบริหารองค์การค้าของสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมสวัสดิการและสวัสดิภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา วันที่ 16 เมษายน พุทธศักราช 2558 พ.ศ. ....

 

2.ร่างพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมคำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติที่ 17/2560 เรื่อง แก้ไขเพิ่มเติม
คำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ 7/2558 ลงวันที่ 21 มีนาคม พุทธศักราช 2560 พ.ศ. ....

 

3.ร่างพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมคำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ 16/2560 เรื่อง การบริหารงานบุคคลของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ลงวันที่ 21 มีนาคม พุทธศักราช 2560 พ.ศ. ....

 

4.ร่างพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมคำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ 11/2561 เรื่อง การแก้ไของค์ประกอบของคณะกรรมการมาตรฐานวิชาชีพ ตามกฎหมายว่าด้วยสภาครูและบุคลากรทางการศึกษา ลงวันที่ 25 กรกฎาคม พุทธศักราช 2561 พ.ศ. ....

เสนอร่างแก้ไขคำสั่ง คสช. เพื่อคืน คุรุสภา กมว. องค์การค้า ให้เป็น ‘ไตรภาคี’

เสนอร่างแก้ไขคำสั่ง คสช. เพื่อคืน คุรุสภา กมว. องค์การค้า ให้เป็น ‘ไตรภาคี’

ทั้งนี้ ทางพรรคก้าวไกล ได้เสนอมาแล้วครั้งหนึ่งเมื่อต้นสมัยประชุมหรือประมาณ 4 เดือนผ่านมา แต่ทางสำนักกฎหมายได้มีข้อสังเกตเพื่อปรับปรุงให้เหมาะสม รอบคอบยิ่งขึ้น เมื่อปรับปรุงแล้วจะเสนอรัฐสภาอีกในครั้งนี้

 

และทั้ง 4 ร่างพระราชบัญญัติดังกล่าว ทางสำนักงานเลขาธิการรัฐสภา ได้นำไปดำเนินตามรัฐธรรมนูญกำหนด ทราบดีว่าจะไม่ได้พิจารณาในสภาชุดนี้ หากคณะรัฐบาลชุดต่อไปเห็นควรให้พิจารณาต่อไปและสภาผู้แทนราษฎรเห็นชอบก็สามารถดำเนินการเสนอเข้าสภาในวาระรับหลักการและวาระ 2-3 ได้

 

สำหรับสาระของทั้ง 4 ร่างพระราชบัญญัตินี้ หากพิจารณาแล้วเสร็จมีการประกาศใช้จะมึผลให้มีการจัดตั้ง คณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (ก.ค.ศ.)  คณะกรรมการคุรุสภา คณะกรรมการมาตรฐานวิชาชีพ (กมว.) คณะกรรมการส่งเสริมสวัสดิการและสวัสดิภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา (สกสค.) และคณะกรรมการบริหารองค์การค้าของคณะกรรมการส่งเสริมสวัสดิการและสวัสดิภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา (องค์การค้า สกสค.)  
 


เสนอร่างแก้ไขคำสั่ง คสช. เพื่อคืน คุรุสภา กมว. องค์การค้า ให้เป็น ‘ไตรภาคี’

เสนอร่างแก้ไขคำสั่ง คสช. เพื่อคืน คุรุสภา กมว. องค์การค้า ให้เป็น ‘ไตรภาคี’

เสนอร่างแก้ไขคำสั่ง คสช. เพื่อคืน คุรุสภา กมว. องค์การค้า ให้เป็น ‘ไตรภาคี’

 

...กมลทิพย์ ใบเงิน..เรียบเรียง


ซึ่งเป็นการคืนสภาวิชาชีพและองค์การของครูให้กับครู มีองค์ประกอบจากผู้ดำรงบริหารโดยตำแหน่ง ผู้ทรงคุณวุฒิ และผู้ประกอบวิชาชีพครู เพื่อให้เป็นไปตามหลักการประชาธิปไตย มีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้เสีย ตรวจสอบและถ่วงดุล หรือเป็นระบบไตรภาคี แทนคณะกรรมการตามคำสั่งของหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ซึ่งประกอบด้วยผู้บริหารโดยตำแหน่งและผู้ทรงคุณวุฒิไม่กี่คน เท่านั้น

 

logoline

ข่าวที่น่าสนใจ

logo-pwa

เพิ่ม คมชัดลึก ออนไลน์

ลงในหน้าจอหลักของคุณ

ติดตั้ง
ปิด