ข่าว

ลุยปูพื้นฐานด้านบัญชีแก่เด็ก - เยาวชน สู่ “เกษตรกรอัจฉริยะ”ภาคการเกษตรไทย

เกาะติดข่าวสาร >> คมชัดลึก ออนไลน์
logoline

กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ เร่งปูพื้นฐานด้านบัญชีแก่เด็กและเยาวชน สู่การเป็นเกษตรกรอัจฉริยะ (Young Smart Farmer) เตรียมพร้อมสร้างบุคลากรด้านการเกษตรรุ่นใหม่ สามารถทำการเกษตรได้ท่ามกลาง การเปลี่ยนแปลงของโลกยุคปัจจุบัน หนุนเป็นกำลังหลักในการพัฒนาภาคเกษตรกรรมของไทย

นางสาวอัญมณี ถิรสุทธิ์ รองอธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ เปิดเผยว่า กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ ได้ขับเคลื่อน

การดำเนินงานสนองนโยบายรัฐบาลและกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ที่ให้ความสำคัญกับการสร้างความเข้มแข็งให้แก่สถาบันเกษตรกรและประชาชน รวมไปถึงเด็กและเยาวชน ได้มีองค์ความรู้ทางบัญชี ซึ่งเป็นรากฐานสำคัญในการพัฒนาคุณภาพชีวิตของตนเอง ครอบครัว ไปจนถึงคนในชุมชน โดยการดำเนินงานที่ผ่านมา กรมฯ ได้วางรากฐานการทำบัญชีให้กับเยาวชนคนรุ่นใหม่

 

ลุยปูพื้นฐานด้านบัญชีแก่เด็ก - เยาวชน สู่ “เกษตรกรอัจฉริยะ”ภาคการเกษตรไทย สามารถจัดทําบัญชีและนำข้อมูลทางบัญชีไปใช้ประโยชน์ในการวางแผนทางการเงินในชีวิตประจำวันของตนเอง ถ่ายทอดไปยังผู้ปกครองและคนในชุมชนได้

และสามารถต่อยอดสู่การเป็น Young Smart Farmer หรือเกษตรกรรุ่นใหม่ที่มีขีดความสามารถด้านการเกษตร มีศักยภาพในการนำเทคโนโลยีสมัยใหม่มาประยุกต์ใช้ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต 

ลุยปูพื้นฐานด้านบัญชีแก่เด็ก - เยาวชน สู่ “เกษตรกรอัจฉริยะ”ภาคการเกษตรไทย

การบริหารจัดการและการตลาดสินค้าเกษตร โดยนำข้อมูลทางบัญชีมาเป็นตัวช่วยในการวางแผนและจัดการด้านการตลาด ปรับเปลี่ยนแนวทางการทำเกษตรแบบดั้งเดิมให้ก้าวหน้าขึ้น ดำเนินการผ่านโครงการต่าง ๆ

อาทิ การส่งเสริมองค์ความรู้การจัดทำบัญชีและกระบวนการสหกรณ์โรงเรียน ในโครงการพัฒนาเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดาร ตามพระราชดำริของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี โดยกรมฯ รับผิดชอบในการสอนแนะ

ลุยปูพื้นฐานด้านบัญชีแก่เด็ก - เยาวชน สู่ “เกษตรกรอัจฉริยะ”ภาคการเกษตรไทย

การจัดทำบัญชีกิจกรรมสหกรณ์ ถ่ายทอดความรู้ให้แก่ครูและนักเรียน เพื่อฝึกหัดให้เด็กและเยาวชนมีความรู้ด้านการบัญชี รู้จักการคิดคำนวณเลข รู้จักวางแผนการจำหน่ายสินค้าและผลผลิต ปลูกฝังให้รักการจดบันทึกบัญชี อันจะเป็นพื้นฐานสำคัญในการนำไปใช้ชีวิตประจำวันของตนเอง ครอบครัวและชุมชน ทำให้รู้จักการใช้บัญชีเป็นเครื่องมือพัฒนาคุณภาพชีวิตได้

ลุยปูพื้นฐานด้านบัญชีแก่เด็ก - เยาวชน สู่ “เกษตรกรอัจฉริยะ”ภาคการเกษตรไทย

นอกจากนี้ กรมฯ ยังได้มีการลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ “การถ่ายทอดความรู้เกี่ยวกับการจัดทำบัญชี

ต้นกล้าเศรษฐกิจพอเพียง บัญชีรับ – จ่ายในครัวเรือน และสหกรณ์นักเรียนให้แก่เด็กและเยาวชน” ระหว่างกรมตรวจ

บัญชีสหกรณ์กับสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) ระยะเวลาดำเนินการ 5 ปี เริ่มตั้งแต่ปี 2565 

ถึงปี 2569 เพื่อขยายผลองค์ความรู้ด้านการจัดทำบัญชีให้เข้าถึงสถาบันการศึกษา โดยจัดอบรมถ่ายทอดความรู้เกี่ยวกับ

การจัดทำบัญชีต้นกล้าเศรษฐกิจพอเพียง บัญชีรับ – จ่ายในครัวเรือน พร้อมร่วมจัดกิจกรรมในโรงเรียน ปลูกฝังให้เด็ก

และเยาวชน ซึ่งเป็นนักเรียนในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ระดับประถมศึกษา จำนวน ๗๗ จังหวัด ทั่วประเทศ รู้จักการใช้บัญชีเป็นเครื่องมือในการพัฒนาคุณภาพชีวิต

รองอธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ กล่าวอีกว่า การปลูกฝังให้เยาวชนมีองค์ความรู้ด้านบัญชี จะเป็นรากฐานสำคัญ

ในการวางแผนการดำเนินชีวิตและการประกอบอาชีพ สร้างวินัยทางการเงิน รู้จักวางแผนทางการเงินและนำไปสู่การลงทุน

ในอนาคต นอกจากสามารถปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการใช้จ่ายในครัวเรือน จากการวิเคราะห์ข้อมูลทางบัญชีแล้ว ยังใช้บัญชี

มาวางแผนปรับเปลี่ยนการประกอบอาชีพและมองเห็นช่องทางในการสร้างสรรค์นวัตกรรมใหม่ ๆ โดยเฉพาะการพัฒนา

สู่การเป็นเกษตรกรรุ่นใหม่ที่มีศักยภาพ สามารถนำเทคโนโลยีการเกษตรสมัยใหม่มาขับเคลื่อนเกษตรกรรมให้ก้าวทัน

ยุคเกษตรกรรมสมัยใหม่ สามารถบริหารจัดการการเกษตร พัฒนาผลผลิตและศักยภาพทางการผลิตสินค้าทางการเกษตร

อีกทั้งยังสามารถเพิ่มมูลค่าของสินค้าทางการเกษตรและพัฒนาสินค้าสู่ตลาดยุคใหม่ได้ ต่อยอดไปถึงการเป็นผู้ประกอบการเกษตรรุ่นใหม่ที่สร้างความเข้มแข็งให้กับเกษตรกรและสถาบันเกษตรกร มีความภาคภูมิใจและความมั่นคงในการประกอบอาชีพทางการเกษตร พึ่งพาตนเอง และเป็นที่พึ่งให้แก่เพื่อนเกษตรกร นำไปสู่การเป็นผู้นำด้านการเกษตรในอนาคต

logoline
แท็กที่เกี่ยวข้อง
logo-pwa

เพิ่ม คมชัดลึก ออนไลน์

ลงในหน้าจอหลักของคุณ

ติดตั้ง
ปิด