ข่าว

CIBA DPU เปิดแข่งตอบปัญหาทางบัญชี ชิงถ้วยพระราชทาน "กรมสมเด็จพระเทพฯ"

เกาะติดข่าวสาร >> คมชัดลึก ออนไลน์
logoline

คณบดีวิทยาลัยบริหารธุรกิจนวัตกรรมละการบัญชี มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ หรือ CIBA DPU เชิญชวนน้องๆ อาชีวะ สายบัญชี   เข้าร่วมการแข่งขันตอบปัญหาทางบัญชี ครั้งที่ 8 ชิงถ้วยพระราชทาน สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้าฯ 

ผศ.ดร.ศิริเดช คำสุพรหม คณบดีวิทยาลัยบริหารธุรกิจนวัตกรรมละการบัญชี (CIBA) มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ (DPU) เปิดเผยว่า CIBA DPU จัดการแข่งขันตอบปัญหาทางบัญชี “สัมมาอาชีวบัญชี มหาจักรีสิรินธร” ครั้งที่ 8  ร่วมกับกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ โดยได้รับพระมหากรุณาธิคุณจากสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ พระราชทานถ้วยรางวัล “สัมมาอาชีวบัญชี มหาจักรีสิรินธร”

ผศ.ดร.ศิริเดช คำสุพรหม คณบดีวิทยาลัยบริหารธุรกิจนวัตกรรมละการบัญชี (CIBA) มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ (DPU)

ในการแข่งขันตอบปัญหาทางบัญชีทั่วประเทศระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ และระดับประกาศวิชาชีพชั้นสูง สำหรับการแข่งขันดังกล่าว กำหนดจัดขึ้นในวันศุกร์ที่ 3 กุมภาพันธ์นี้ ระหว่าง เวลา 08.00-16.30 น. ณ ห้องประชุมปรีดีพนมยงค์ ชั้น 6 อาคารเฉลิมพระเกียรติ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์   ทั้งนี้ เพื่อเป็นการสนับสนุนการสร้างเสริมพัฒนาความรู้ ทักษะทางปัญญา และทักษะการคิดวิเคราะห์ของนักเรียนในสายวิชาชีพบัญชี ควบคุมกับความตระหนักรู้ด้านคุณธรรมจริยธรรมทางวิชาชีพบัญชี  

คณบดี CIBA DPU กล่าวเพิ่มเติมว่า วิชาชีพบัญชี เป็นหนึ่งสาขาวิชาชีพที่ถือเป็นรากฐานสำคัญของการพัฒนาประเทศ อีกทั้งยังเป็น 1 ใน 7 วิชาชีพที่มีการพัฒนาข้อตกลงในการโอนย้ายแรงงานเสรีในกรอบข้อตกลงยอมรับร่วมสาขาวิชาชีพบัญชีของประชาคมอาเซียน ดังนั้น การสร้างเสริมความมั่นคงทางเศรษฐกิจของประเทศในทางหนึ่ง คือ การพัฒนานักเรียนในสายวิชาชีพบัญชีในระดับอาชีวศึกษา ให้มีทักษะวิชาการที่แข็งแกร่ง รวมทั้งมีความตระหนักในคุณธรรมจริยธรรททางวิชาชีพ ความสามัคคี ความคิดสร้างสรรค์ และความสามารถในการทำงานเป็นทีม ผ่านเวทีการแสดงออกซึ่งความรู้ความสามารถในการแข่งขันตอบปัญหาทางบัญชี 

CIBA DPU เปิดแข่งตอบปัญหาทางบัญชี ชิงถ้วยพระราชทาน "กรมสมเด็จพระเทพฯ"

มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ เห็นความจำเป็นในการเข้าใจเชิงลึก และความตระหนักรู้ในความรับผิดชอบทางวิชาชีพบัญชีให้แก่นักเรียนในระดับอาชีวศึกษาในสายวิชาชีพบัญชี ในการที่จะได้รับการพัฒนาให้เป็นผู้ประกอบวิชาชีพที่มีศักยภาพในอนาคต จึงจัดให้มีการแข่งขันบัญชีวิชาการขึ้น เพื่อเป็นเวทีให้คณาจารย์และผู้บริหารได้แสดงศักยภาพผ่านกระบวนการคิด วิเคราะห์ และพัฒนาความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ รวมทั้งพัฒนาทักษะอื่นๆ ที่จำเป็นในวิชาชีพผ่านการแข่งขันจากนักเรียนในโรงเรียน หรือวิทยาลัยต่าง ๆ โดยเอื้อต่อการมุ่งสู่การเป็นส่วนหนึ่งของประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน

คณบดี CIBA DPU กล่าวด้วยว่า การแข่งขันครั้งนี้มุ่งเน้นการพัฒนากระบวนการคิดที่เกี่ยวเนื่องกับความรู้ความสามารถวิชาการ ภายใต้มาตรฐานที่กำหนดโดยสหพันธ์นักบัญชีสากล (International Federatin of Accountants : IFAC) ซึ่งสภาวิชาชีพบัญชีได้กำหนดให้เป็นคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้ประกอบวิชาชีพบัญชี คือ ต้องมีความสามารถในการใช้ความรู้ด้านการบัญชี การเงิน และความรู้อื่นๆที่เกี่ยวข้องในงานของตน อาทิ ทักษะในการสื่อสารและการทำงานร่วมกับผู้อื่น เป็นต้น 

CIBA DPU เปิดแข่งตอบปัญหาทางบัญชี ชิงถ้วยพระราชทาน "กรมสมเด็จพระเทพฯ"

สำหรับสถาบันการศึกษาที่สนใจเข้าร่วมการแข่งขัน สามารถติดต่อสอบถามรายละเอีอยดเพิ่มเตืมได้ที่ วิทยาลัยบริหารธุรกิจนวัตกรรมและการบัญชี มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ โทร.02-955-7300 ต่อ 307 , 123 , 419 หรือนอกเวลาทำการติดต่อได้ที่ 087-711-8924
 

logoline
แท็กที่เกี่ยวข้อง