ข่าว

“คุรุสภา” ชวนครูส่งผลงาน ชิงรางวัลของคุรุสภา ประจำปี 2566

เกาะติดข่าวสาร >> คมชัดลึก ออนไลน์
logoline

ผศ.ดร.อมลวรรณ วีระธรรมโม “เลขาธิการคุรุสภา” ชวนส่งผลงานชิงรางวัลของคุรุสภา ประจำปี 2566 จำนวน 5 รางวัล พร้อมกระตุ้น “ครู” สร้างสรรค์งานวิจัยและนวัตกรรม และเปิดช่องสถาบันทางการศึกษาขอเงินสนับสนุนโครงการ E-PLC

ผศ.ดร.อมลวรรณ วีระธรรมโม เลขาธิการคุรุสภา เปิดเผยว่า คุรุสภา มีความมุ่งมั่นและภารกิจสำคัญที่จะพัฒนาผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาให้มีเกียรติและศักดิ์ศรีเป็นที่ยอมรับของสังคมมาตลอด จึงได้กำหนดจรรยาบรรณของวิชาชีพเป็นเกณฑ์ในการประพฤติปฏิบัติตนของผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา รวมถึงส่งเสริมและยกย่องเชิดชูเกียรติผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาที่มีมาตรฐานและจรรยาบรรณของวิชาชีพดีเด่นให้เป็นแบบอย่างที่ดี เพื่อสร้างขวัญและกำลังใจในการปฏิบัติงานให้เกิดการพัฒนาตนเอง เกิดประโยชน์แก่ศิษย์ยิ่งๆ ขึ้นไป

 

คุรุสภายังมีหน้าที่กระตุ้นให้ผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา เกิดการสร้างนวัตกรรมการจัดการเรียนรู้ที่ส่งผลต่อคุณภาพของผู้เรียน ดังนั้นคุรุสภาจึงได้เปิดให้มีการคัดเลือกผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา ที่มีคุณสมบัติตามที่กำหนด เพื่อเข้ารับรางวัลและทุนสนับสนุนต่างๆ มาอย่างต่อเนื่อง

 

 

ขณะนี้คุรุสภาได้ดำเนินการประกาศคัดเลือกผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา เพื่อรับรางวัลของคุรุสภา ประจำปี 2566 จำนวน 5 รางวัล ซึ่งมีหลายรางวัลที่น่าสนใจ และเป็นรางวัลเพื่อพัฒนาและยกย่องผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา ทางคุรุสภาขอเชิญชวนผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาร่วมส่งผลงานและเข้าร่วมกิจกรรมต่างๆ ดังนี้

 

1.รางวัลคุรุสดุดี จะคัดเลือกผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา เพื่อรับเครื่องหมายเชิดชูเกียรติ “คุรุสดุดี” เพื่อยกย่องผู้ประกอบวิชาชีพที่ตั้งใจปฏิบัติตนตามจรรยาบรรณ ของวิชาชีพ จนสามารถเป็นแบบอย่างและเป็นที่เคารพยกย่องอย่างสูงของศิษย์ และบุคคลทั่วไปให้มีขวัญกำลังใจ ที่จะปฏิบัติงานในหน้าที่ 

 

2. รางวัลคุรุสภา เป็นรางวัลที่มอบให้แก่สมาชิกคุรุสภาผู้ปฏิบัติงานที่มีผลงานดีเด่น เพื่อส่งเสริมและยกย่องเชิดชูเกียรติผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาให้เกิดการพัฒนาตนเอง และมีคุณภาพในการจัดการเรียนรู้ ซึ่งผู้ผ่านการคัดเลือกจะได้โล่ประกาศเกียรติคุณ เข็มทองคำ “คุรุสภาสดุดี” 

รางวัลของคุรุสภา ประจำปี 2566 จำนวน 5 รางวัล

3.รางวัล ครูภาษาไทยดีเด่น ที่จะคัดเลือกครูภาษาไทยในสถาบันการศึกษาระดับต่างๆ ทั้งของรัฐและเอกชนที่มีผลงานดีเด่น ครูที่ส่งเสริมผู้เรียนให้มีพัฒนาการการเรียนรู้ภาษาไทยที่เหมาะสมกับสถานภาพและความพร้อมของผู้เรียนแต่ละคน มีความเป็นผู้นำและเป็นแบบอย่างในการใช้ภาษาไทย เพื่อรับรางวัลเข็มเชิดชูเกียรติจารึกพระนามาภิไธยย่อ สธ

 

4.รางวัลครูภาษาฝรั่งเศสดีเด่น เพื่อเทิดพระเกียรติและสืบสานพระปณิธานด้านการศึกษาภาษาฝรั่งเศสของสมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ ในการพัฒนาศักยภาพแก่ครูผู้สอนภาษาฝรั่งเศส รวมทั้งผู้สนับสนุนการสอนภาษาฝรั่งเศสที่มีนวัตกรรมการจัดการเรียนรู้ที่มีประสิทธิภาพส่งผลต่อคุณภาพของผู้เรียน เพื่อรับรางวัลเข็มเชิดชูเกียรติจารึกพระนามาภิไธยย่อ กว และ 

 

5.รางวัลครูผู้สอนดีเด่น จะคัดเลือกครูในสถานศึกษาที่จัดการศึกษาระดับปฐมวัย ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน หรือระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ทั้งภาครัฐและเอกชน ที่มีนวัตกรรมในการจัดการเรียนรู้ที่มีประสิทธิภาพส่งผลต่อคุณภาพ ของผู้เรียน ผู้สนใจดูประกาศของแต่ละรางวัลและรายละเอียดที่เว็บไซต์คุรุสภา www.ksp.or.th หรือสอบถามได้ที่สำนักพัฒนาและส่งเสริมวิชาชีพ กลุ่มยกย่องวิชาชีพ โทร. 0-2281-4843

 

ผศ.ดร.อมลวรรณ กล่าวอีกว่า คุรุสภายังมีบทบาทในการจัดกิจกรรมส่งเสริมและกระตุ้นการพัฒนาวิชาชีพ ที่มุ่งให้สถานศึกษาให้ความสำคัญ และตื่นตัวในการคิดสร้างสรรค์นวัตกรรมทางการศึกษาที่เหมาะสมกับบริบท เป้าหมายการพัฒนา และความต้องการของสถานศึกษาอย่างแท้จริง โดยเปิดให้สถานศึกษาทุกสังกัดที่มีการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน และอุดมศึกษาต่ำกว่าปริญญาตรีทั้งของรัฐและเอกชน ส่งผลงานเข้ารับการคัดสรรรางวัล “หนึ่งโรงเรียน หนึ่งนวัตกรรม” ประจำปี 2566 

 

ขณะเดียวกันเปิดให้ส่งผลงานวิจัยเข้ารับการคัดสรรรางวัล “ผลงานวิจัยของคุรุสภา” ประจำปี 2566 เพื่อสนับสนุนให้ผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาได้ใช้กระบวนการวิจัยสร้างสรรค์นวัตกรรมที่เหมาะสมกับบริบทของสถานศึกษาและเป้าหมายการพัฒนา เป็นเวทีทางวิชาการ และการเผยแพร่ผลงานวิจัยของผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาอย่างยั่งยืน สนใจสมัครได้ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 31 มกราคม 2566 ดูรายละเอียดประกาศฯ ทางเว็บไซต์คุรุสภา www.ksp.or.th และสอบถามโทร.0 -2280- 6366 หรือผ่านทางไลน์แอดที่ https://lin.ee/k11sra2

 

นอกจากนี้ คุรุสภา ยังเปิดให้สถาบันอุดมศึกษาและสถานศึกษาทั่วประเทศ เข้าร่วมโครงการเพื่อขอรับการสนับสนุนการจัดกิจกรรมส่งเสริมกระบวนการชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพเพื่อพัฒนาจรรยาบรรณวิชาชีพผ่านระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ (E-PLC) ประจำปี 2566 เพื่อส่งเสริมและพัฒนาผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา และผู้เตรียมเข้าสู่วิชาชีพครู ด้านคุณธรรม จริยธรรมและจรรยาบรรณของวิชาชีพ มุ่งเน้นไปสู่ การนำไปใช้ปฏิบัติในวิถีชีวิตประจำวันได้อย่างเป็นรูปธรรมด้วย

 

สนใจสมัครเข้าร่วมโครงการได้ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 31 มกราคม 2566 ดูรายละเอียดประกาศฯ เพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์คุรุสภา www.ksp.or.th และสอบถามได้ที่สำนักพัฒนาและส่งเสริมวิชาชีพ กลุ่มการส่งเสริมจรรยาบรรณวิชาชีพ โทร. 0-2280-2735

 

logoline

ข่าวที่น่าสนใจ