ข่าว

"มหาวิทยาลัยรามคำแหง "ส่งหนังสือแจ้งเลิกสัญญาจ้าง ผศ.สืบพงษ์ ปราบใหญ่

มหาวิทยาลัยรามคำแหง ออกเอกสารข่าว ระบุถึงการบอกเลิกสัญญาจ้าง "ผู้ช่วยศาสตราจารย์สืบพงษ์ ปราบใหญ่" ลงนามโดย "รักษาราชการแทนอธิการบดีฯ" ระบุ อดีตอธิการบดี สมัครเข้าทำงานตำแหน่งอาจารย์ โดยวุฒิไม่ได้รับการรับรองจาก"ก.พ." ถือว่าขาดคุณสมบัติของการเป็นอาจารย์

"มหาวิทยาลัยรามคำแหง"  ได้เผยแพร่เอกสาร :  ข่าวแจก มหาวิทยาลัยรามคำแหง  ลงวันที่ 25  พฤศจิกายน  2565  โดยเนื้อหาของหนังสือฉบับนี้  ที่ระบุหัวเรื่องคือ "มหาวิทยาลัยรามคำแหง บอกเลิกสัญญาจ้างผู้ช่วยศาสตราจารย์สืบพงษ์ ปราบใหญ่" ลงนามในตอนท้ายของตัวหนังสือ  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. บุญชาล ทองประยูร ผู้อำนวยการสถาบันนานาชาติ กรรมการสภามหาวิทยาลัย รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยรามคำแหง

 

 


รายละเอียดของเนื้อหา "ข่าวแจก" ระบุว่า      ตามที่ "มหาวิทยาลัยรามคำแหง" ได้มีคำสั่งถอดถอน ผู้ช่วยศาสตราจารย์สืบพงษ์ ปราบใหญ่ ออกจากตำแหน่งอธิการบดี ด้วยข้อกล่าวหาที่ร้ายแรง 3 ประการ ดังนี้ หนึ่ง ใช้วุฒิการศึกษาปริญญาเอก สมัครเข้าทำงานในตำแหน่งอาจารย์ โดยวุฒิดังกล่าวไม่ได้รับการรับรองจากสำนักงาน คณะกรรมการข้าราชการพลเรือน หรือ  (ก.พ. )

 

 

 

สอง ปกปิดหรือไม่รายงานประวัติการถูกยึดทรัพย์  ที่เกี่ยวพันกับบุคคลที่ถูกกล่าวหาว่าร่ำรวยผิดปกติ และ สาม ทูลเกล้า ฯ ถวายฎีการ้องขอความเป็นธรรม ด้วยข้อความอันเป็นเท็จ ตามที่ปรากฏเป็นข่าวมาก่อนหน้านี้แล้วนั้น บัดนี้ มหาวิทยาลัยรามคำแหง ได้พิจารณาแล้วเห็นว่า การที่ผู้ช่วยศาสตราจารย์สืบพงษ์ ปราบใหญ่ นำวุฒิการศึกษาที่ไม่ได้รับการรับรองจาก ก.พ. สมัครเข้าทำงานในตำแหน่งอาจารย์ ถือว่าเป็นผู้ขาดคุณสมบัติของการเป็นอาจารย์มาตั้งแต่ต้น 

 

 

 

อันเป็นการผิดเงื่อนไขสัญญาจ้างและผิดระเบียบและข้อบังคับมหาวิทยาลัยรามคำแหงที่เกี่ยวข้อง มหาวิทยาลัยจึงได้บอกเลิกสัญญาจ้างกับผู้ช่วยศาสตราจารย์สืบพงษ์ ปราบใหญ่ แล้ว ทั้งนี้ตั้งแต่วันที่  21 พฤศจิกายน  2565   และมหาวิทยาลัย จะได้พิจารณาดำเนินการตามกฎหมายในประเด็นอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องต่อไป

 

 


หนังสือบอกเลิกสัญญาจ้าง ที่ ๐๖๐๑/๒๘๕๑ ลงวันที่ ๑๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๕ ได้ส่งถึงมือผู้ช่วยศาสตราจารย์สืบพงษ์ ปราบใหญ่ เป็นที่เรียบร้อยแล้ว โดยเหตุผลประการสำคัญ คือ ข้อบังคับและระเบียบของมหาวิทยาลัยรามคำแหงเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคล ได้กำหนดไว้อย่างชัดเจนว่า ผู้ที่เข้าทำงานในมหาวิทยาลัยรามคำแหง สายวิชาการ จะต้องได้วุฒิการศึกษาที่ ก.พ. รับรอง และได้รับค่าจ้างตามอัตราเงินเดือนที่ ก.พ. กำหนด

 

 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์สืบพงษ์ ปราบใหญ่  ได้เข้าทำงานในมหาวิทยาลัยรามคำแหง ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2554  จึงตกอยู่ภายใต้ระเบียบมหาวิทยาลัยรามคำแหง ว่าด้วยการบริหารงานพนักงานมหาวิทยาลัย งบประมาณแผ่นดิน พ.ศ. 2551  ซึ่งได้กำหนดให้นำบัญชีเงินเดือนของข้าราชการพลเรือนมาใช้โดยอนุโลม

นอกจากนั้น ในขณะที่  ผู้ช่วยศาสตราจารย์สืบพงษ์ ปราบใหญ่ สมัครเข้าทำงานที่มหาวิทยาลัยรามคำแหง กระทรวงอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) ก็ยังไม่ได้จัดตั้งขึ้น มีแต่เพียงสำนักงาน ก.พ. เท่านั้น  ที่ทำหน้าที่เป็นหน่วยงานที่มีอำนาจตามกฎหมาย  ในการรับรองวิทยฐานะคุณวุฒิการศึกษาในระดับต่าง ๆ ทั้งจากภายในและภายนอกประเทศ การที่วุฒิการศึกษาระดับปริญญาเอกของ          ผู้ช่วยศาสตราจารย์สืบพงษ์ ปราบใหญ่ ไม่ได้รับการรับรองจาก ก.พ. นับแต่วันที่ยื่นใบสมัครเข้าทำงาน จึงส่งผลให้เป็นผู้ขาดคุณสมบัติมาตั้งแต่ต้น ซึ่งในเรื่องนี้ ผู้ช่วยศาสตราจารย์สืบพงษ์ ปราบใหญ่ ทราบดี อยู่แล้ว 

 

 

เพราะแม้ทุกวันนี้ การประกาศรับสมัครอาจารย์ ซึ่งผู้ช่วยศาสตราจารย์สืบพงษ์ ปราบใหญ่ เป็นผู้ลงนามเองในขณะดำรงตำแหน่งอธิการบดี ก็ระบุไว้อย่างชัดเจน ว่า ผู้ที่จะสมัครเข้าทำงานในตำแหน่งอาจารย์จะต้องได้รับวุฒิการศึกษาที่ ก.พ. และ อว. รับรอง หากหน่วยงานใดหน่วยงานหนึ่งไม่รับรอง ก็จะขาดคุณสมบัติของการสมัคร ตำแหน่งอาจารย์ ดังนั้น จึงเป็นที่ทราบกันโดยทั่วไปว่า ผู้ที่จะสมัครในตำแหน่งอาจารย์จะต้องได้รับเอกสารการรับรองวิทยฐานะวุฒิการศึกษา  มาประกอบการสมัครด้วยทุกกรณี สำหรับ กรณีที่ผิดหลงเช่นนี้ มหาวิทยาลัยจะได้ดำเนินการสอบสวนเพื่อหาตัวบุคคลที่รับผิดชอบต่อไป

 

 

หนังสือบอกเลิกสัญญาจ้างฉบับดังกล่าวระบุด้วยว่า เมื่อคุณวุฒิการศึกษาของ     ผู้ช่วยศาสตราจารย์สืบพงษ์ ปราบใหญ่ ไม่ตรงตามความประสงค์ของมหาวิทยาลัย ซึ่งต้องการจ้างผู้ที่ได้รับวุฒิการศึกษาระดับปริญญาเอกที่ได้รับการรับรองวิทยฐานะตามกฎหมายจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเชื่อถือได้ เพื่อให้การปฏิบัติงานในหน้าที่เป็นไปตามมาตรฐานที่กำหนด แต่เมื่อวุฒิการศึกษาไม่ได้รับการรับรองจึงเป็นเหตุให้การปฏิบัติงาน  ไม่เป็นไปตามความประสงค์ของมหาวิทยาลัย อันเป็นการผิดเงื่อนไขสัญญาจ้าง และผิดข้อบังคับมหาวิทยาลัย

 

 

นอกจากนั้น เมื่อวุฒิการศึกษาที่นำมาสมัคร สำนักงาน ก.พ. ไม่ได้กำหนดอัตราค่าจ้างไว้ ผู้ช่วยศาสตราจารย์สืบพงษ์ ปราบใหญ่ จึงไม่มีสิทธิ์ได้รับค่าจ้างตามระเบียบและข้อบังคับของมหาวิทยาลัย          ผู้ที่ลงนามบอกเลิกสัญญาจ้างดังกล่าวข้างต้น คือ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. บุญชาล ทองประยูร ผู้อำนวยการสถาบันนานาชาติ กรรมการสภามหาวิทยาลัย รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยรามคำแหง
 

ข่าวยอดนิยม