ข่าว

"มอบทุน" ดำรงชีพกว่า 6 แสนบาท บรรเทาความเดือดร้อนนักเรียน นักศึกษา เรียนดี

เกาะติดข่าวสาร >> คมชัดลึก ออนไลน์
logoline

สมาคมศิษย์เก่าสวนสุนันทา "มอบทุน" เพื่อการดำรงชีพ พร้อมหนุนโอกาสทางการศึกษา นักเรียน นักศึกษา เรียนดี ประพฤติดีบรรเทาความความเดือดร้อน กว่า 6 แสนบาท

สมาคมศิษย์เก่าสวนสุนันทา ในพระบรมราชินูปถัมภ์ จัดพิธีมอบทุนการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2565 ณ อาคารศูนย์สุขภาพและกีฬาสวนสุนันทา มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา โดยมี พลเอกสิทธิ์ สิทธิมงคล นายกสมาคมศิษย์เก่าสวนสุนันทา ในพระบรมราชินูปถัมภ์ เป็นประธาน ซึ่งมี ผู้บริหาร กรรมการสมาคมศิษย์เก่าสวนสุนันทาฯ รวมถึงแขกผู้มีเกียรติให้การสนับสนุนทุนการศึกษา เข้าร่วมมอบทุนในครั้งนี้ เมื่อ18 สิงหาคม ที่ผ่านมา

ทุนการศึกษา ที่มอบให้เป็นทุนการศึกษาเพื่อการดำรงชีพที่มอบในครั้งนี้ เป็นทุนการศึกษาที่มีผู้มีจิตศรัทธาร่วมสนุนรวมจำนวนทั้งสิ้น 625,000 บาท (หกแสนสองหมื่นห้าพันบาทถ้วน)

 

แบ่งเป็นทุนการศึกษาเพื่อการดำรงชีพ จำนวน 105 ทุน ทุนละ 5,000 บาท โดยให้หน่วยงานคณะ/วิทยาลัย ได้คัดเลือกนักศึกษาที่มีคุณสมบัติเป็นไปตามเกณฑ์การได้รับทุน จำนวน 105 คน

 

และทุนการศึกษาเพื่อการดำรงชีพแบบต่อเนื่อง จำนวน 2 ทุน ทุนละ 25,000 บาท ซึ่งสมาคมฯ ได้แต่งตั้งคณะกรรมการเพื่อทำการคัดเลือกผู้ที่มีคุณสมบัติเป็นไปตามเกณฑ์ที่กำหนด จำนวน 2 คน ซึ่งผู้ที่ได้รับทุนดังกล่าวนี้ ได้แก่ นางสาวอินทิรา วงษ์ประเสริฐ นักศึกษาวิทยาลัยพยาบาลและสุขภาพ และนายชุติพนธ์ ภูมิพันธ์ นักศึกษาจากคณะศิลปกรรมศาสตร์

พลเอกสิทธิ์ สิทธิมงคล นายกสมาคมศิษย์เก่าสวนสุนันทา ในพระบรมราชินูปถัมภ์

"มอบทุน" ดำรงชีพกว่า 6 แสนบาท บรรเทาความเดือดร้อนนักเรียน นักศึกษา เรียนดี

 

พลเอกสิทธิ์ สิทธิมงคล นายกสมาคมศิษย์เก่าสวนสุนันทา ในพระบรมราชินูปถัมภ์ กล่าวว่า “การมอบทุนการศึกษาในครั้งนี้เป็นการช่วยเหลือแบ่งเบาภาระของผู้ปกครอง และเป็นขวัญกำลังใจในการศึกษาเล่าเรียนอีกด้วย ขอให้ผู้ที่ได้รับคัดเลือกให้ได้รับทุนในครั้งนี้ นำทุนการศึกษาที่ได้ไปใช้ประโยชน์เพื่อการศึกษาให้มากที่สุด และขอให้พึงระลึกอยู่เสมอว่า การศึกษานั้นเป็นสิ่งสำคัญที่สุดต่ออนาคต และในการรับบุคคลเข้าปฏิบัติงานไม่ว่าจะเป็นภาครัฐหรือเอกชน 

นักเรียน และ นักศึกษา รอรับทุนดำรงชีพ

 

อย่างไรก็ตาม จะใช้ผลการเรียนเป็นเกณฑ์หลักในการคัดเลือก ดังนั้น จึงขอให้ผู้ที่ได้รับทุนในครั้งนี้ ตระหนักถึงความสำคัญของการศึกษา และจงตั้งใจเล่าเรียนให้สมตามความมุ่งหวังของบิดา มารดา ที่อยากจะเห็นบุตรทุกคนเติบโตเป็นผู้ใหญ่ที่มีคุณภาพ มีคุณค่าต่อสังคม และประเทศชาติ ที่สำคัญ ขอทุกคนจงห่างไกลจากอบายมุขทุกประการ ตลอดจนสิ่งเสพติดต่าง ๆ อันจะก่อให้เกิดปัญหาต่อตนเอง ครอบครัวและสังคมประเทศชาติ อีกด้วย”

ทีมผู้บริหารสมาคมศิษย์เก่าสวนสุนันทา ในพระบรมราชินูปถัมภ์

"มอบทุน" ดำรงชีพกว่า 6 แสนบาท บรรเทาความเดือดร้อนนักเรียน นักศึกษา เรียนดี

 

ด้าน นายวัชระ บุนนาค กรรมการสมาคมฯ ในฐานะประธานฝ่ายจัดหาทุน กล่าวว่า “สมาคมศิษย์เก่าสวนสุนันทา ในพระบรมราชินูปถัมภ์ จัดตั้งและดำเนินการตามวัตถุประสงค์เพื่อผดุงเกียรติ เผยแพร่ ส่งเสริม สนับสนุนกิจการต่าง ๆ ของมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา รวมทั้งสงเคราะห์และให้สวัสดิการแก่สมาชิก รวมถึงประกอบกิจอันเป็นสาธารณกุศลแก่สังคมและประเทศชาติ”

 

นายวัชระ กล่าวต่อว่า “สมาคมฯ ตระหนักถึงผลกระทบจากสถานการณ์ปัจจุบัน ที่มีการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ส่งผลทำให้นักเรียน นักศึกษา ได้รับความเดือดร้อน ดังนั้น เพื่อเป็นการช่วยเหลือและบรรเทาปัญหาดังกล่าว ทั้งยังเป็นการส่งเสริม สนับสนุนให้นักเรียน นักศึกษาที่มีผลการเรียนดี มีความประพฤติเรียบร้อย ช่วยเหลือกิจกรรมของมหาวิทยาลัยอย่างต่อเนื่อง แต่ขาดแคลนทุนทรัพย์ให้สามารถศึกษาเล่าเรียนจนสำเร็จการศึกษาได้ตามที่มุ่งมั่นไว้ตั้งแต่ต้น”

 

“ทุนการศึกษา มีส่วนสำคัญอย่างมากที่ช่วยให้แก่นักเรียน นักศึกษา หลายคน ได้มีโอกาสศึกษาต่อในมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ในปีการศึกษา 2565 ซึ่งมีหน่วยงานภาคเอกชน บริษัท ห้างร้าน ตลอดจนบุคคลผู้มีจิตเมตตายื่นความประสงค์ขอมอบทุน รวมถึงสมาคมฯ ยังได้สมทบทุนการศึกษาในครั้งนี้ให้บรรลุและเป็นไปตามวัตถุประสงค์อีกด้วย” นายวัชระ กล่าวในที่สุด

 

นางสาวอินทิรา วงษ์ประเสริฐ นักศึกษาชั้นปีที่ 2 จากวิทยาลัยพยาบาลและสุขภาพ ในโอกาสได้รับทุนการศึกษาเพื่อการดำรงชีพประเภทต่อเนื่อง ทุนการศึกษา 25,000 บาท เป็นตัวแทนผู้เข้ารับทุน กล่าวขอบคุณในครั้งนี้ว่า “ดิฉันขอขอบคุณสมาคมศิษย์เก่าสวนสุนันทา ในพระบรมชินูปถัมภ์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา และท่านผู้มีจิตเมตตามอบทุนการศึกษาทุกท่าน ที่จัดให้มีการมอบทุนในครั้งนี้ขึ้น ดิฉันและผู้ได้รับทุนทุกคน ขอสัญญาว่า จะนำทุนที่ได้รับในครั้งนี้ ไปใช้ประโยชน์เพื่อการศึกษาให้มากที่สุด รวมถึงจะพึงระลึกและตระหนักถึงความจำเป็นของการศึกษาอยู่เสมอว่า การศึกษานั้น เป็นสิ่งสำคัญอย่างยิ่ง อีกทั้ง จักตั้งใจเล่าเรียนให้สมตามความมุ่งหวังของผู้มีจิตเมตตาในครั้งนี้ และจะหลีกหนีให้ห่างไกลจากอบายมุข ตลอดจนสิ่งเสพติดต่าง ๆ อีกด้วย”

 

อรวรรณ สุขมา : รายงาน

ขอบคุณภาพ : สมาคมศิษย์เก่าสวนสุนันทาฯ www.ssru.ac.th

 

ติดตาม คมชัดลึก ที่นี่

เพิ่มเพื่อน Line:https://lin.ee/qw9UHd2

LineToday :https://today.line.me/th/v2/publisher/100057

YouTube Official :https://youtube.com/user/KOMCHADLUEK

 

เช็กรายชื่อศิลปินเข้าชิง“คมชัดลึก ลูกทุ่ง Awards 2565”ใครคือ 6 Candidate กับ 8 สาขา Popular Vote ได้ที่นี่https://awards.komchadluek.net/

logoline

ข่าวที่น่าสนใจ