ข่าว

"คุรุสภา" ผ่านประเมิน ITA ปี2565 ระดับ A ป้องกันทุจริต ได้คะแนนเต็ม100

เกาะติดข่าวสาร >> คมชัดลึก ออนไลน์
logoline

"คุรุสภา" ผ่านการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) ปีงบประมาณ 2565 คะแนนเต็ม100 ได้ 91.10 อยู่ในระดับ A ส่วนป้องกันทุจริตได้ คะแนนเต็ม100

รศ.ดร.ประวิต เอราวรรณ์ เลขาธิการคณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (ก.ค.ศ.) รักษาการเลขาธิการคุรุสภา เปิดเผยว่า ตามที่สำนักงานเลขาธิการคุรุสภา ได้เข้าร่วมการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment หรือ ITA ) ประจำปีงบประมาณ 2565 ของสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ ( ป.ป.ช.) ผลปรากฏว่า สำนักงานเลขาธิการคุรุสภา ได้รับผลคะแนน 91.10 จากคะแนนเต็ม 100 อยู่ในระดับ A ของ เกณฑ์การประเมิน ซึ่งหมายถึง หน่วยงานสามารถดำเนินการได้ค่อนข้างครบถ้วน และมีแนวปฏิบัติที่ดีในการดำเนินการตามตัวชี้วัดและหลักเกณฑ์การประเมิน ITA โดยมีบางส่วนที่ต้องปรับปรุงหรือเปิดเผยข้อมูล

สำนักงานเลขาธิการคุรุสภาได้คะแนนในด้านต่างๆ ซึ่งเกณฑ์ตัวชี้วัดการประเมินผลมีทั้งหมด 10 ด้าน ดังนี้

  • 1. การเปิดเผยข้อมูล 100 คะแนน
  • 2. การป้องกันการทุจริต 100 คะแนน
  • 3. คุณภาพการดำเนินงาน 90.98 คะแนน
  • 4.การปฏิบัติหน้าที่ 89.51 คะแนน
  • 5. ประสิทธิภาพการสื่อสาร 86.05 คะแนน
  • 6. การปรับปรุงการทำงาน 84.99 คะแนน
  • 7. การใช้อำนาจ 84.01 คะแนน
  • 8. การแก้ไขปัญหาการทุจริต 82.79 คะแนน
  • 9. การใช้งบประมาณ 79.40 คะแนน และ
  • 10. การใช้ทรัพย์สินของราชการ 79.27 คะแนน ตามลำดับ

เมื่อพิจารณาในภาพรวมของกระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.) สำนักงานเลขาธิการคุรุสภา มีผลการประเมินเป็นลำดับที่ 4 โดยครั้งนี้ สำนักงานเลขาธิการคุรุสภาได้คะแนนผลการประเมินตามแบบวัดการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (Open Data Integrity and Transparency Assessment: OIT) และการป้องกันการทุจริต ที่ดีเยี่ยม (100 คะแนนเต็ม) ที่ควรรักษามาตรฐานไว้

 

รักษาการเลขาธิการคุรุสภา กล่าวอีกว่า จากผลการประเมิน จะเห็นได้ว่า สำนักงานเลขาธิการคุรุสภาให้ความสำคัญกับการเปิดเผยข้อมูล การป้องกันการทุจริต และคุณภาพการดำเนินงาน โดยเฉพาะอย่างยิ่ง คุรุสภาได้ให้ความสำคัญต่อการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ตามนโยบายรัฐบาลและมาตรการของกระทรวงศึกษาธิการ 

 

“โดยคุรุสภาได้กำหนดนโยบายและมาตรการในการดำเนินการป้องกัน และปราบปรามการทุจริต โดยมีระบบการตรวจสอบและประเมินผลสัมฤทธิ์ตามหลักธรรมาภิบาล สร้างกลไกและพัฒนาระบบการตรวจสอบ ให้มีความเข้มแข็งและมีประสิทธิภาพ และมีการปลูกฝังจิตสำนึกค่านิยมที่ดี พนักงานเจ้าหน้าที่เกิดความตระหนักในความสำคัญและร่วมกันต่อต้านการทุจริตทุกรูปแบบ เพื่อมุ่งหมายให้การบริหารงานและการดำเนินงานของหน่วยงานในสังกัดมีความโปร่งใสในการดำเนินงาน เป็นไปตามหลักธรรมาภิบาล ซึ่งทั้งหมดนี้ก็มาจากความร่วมมือของบุคลากรในคุรุสภา”

 

ทั้งนี้ สำนักงานเลขาธิการคุรุสภาจะนำข้อเสนอแนะของ ป.ป.ช.ที่ได้จากการประเมิน ITA มาปรับปรุงพัฒนาการดำเนินงาน เพื่อนำไปสู่การพัฒนาและยกระดับการดำเนินงานตามหลักคุณธรรมและความโปร่งใสได้อย่างมีสัมฤทธิผล รวมถึงสร้างความเชื่อมั่นศรัทธา สร้างความไว้วางใจแก่ผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาและสาธารณชนได้มากยิ่งขึ้นในปีต่อๆ ไป

 

ติดตาม คมชัดลึก ที่นี่

Twitter : https://twitter.com/Kom_chad_luek

YouTube Official : https://youtube.com/user/KOMCHADLUEK

TIKTOK : https://www.tiktok.com/@komchadluekonline

เช็กรายชื่อศิลปินเข้าชิง “คมชัดลึก ลูกทุ่ง Awards 2565” ใครคือ 6 Candidate กับ 8 สาขา Popular Vote ได้ที่นี่  (https://awards.komchadluek.net/#)

logoline

ข่าวที่น่าสนใจ

logo-pwa

เพิ่ม คมชัดลึก ออนไลน์

ลงในหน้าจอหลักของคุณ

ติดตั้ง
ปิด