ข่าว

"ครูเหน่ง ตรีนุช" เอ็มโอยู 7 กระทรวง เดินหน้าพัฒนาคนไทยทุกช่วงชีวิต

เกาะติดข่าวสาร >> คมชัดลึก ออนไลน์
logoline

"ครูเหน่ง ตรีนุช" ลงนามเอ็มโอยู 7 กระทรวง เดินหน้าพัฒนาคนไทยทุกช่วงชีวิต ระบุกลุ่มเด็กปฐมวัยให้มีครบ 5H พร้อมสนับสนุนกิจกรรมส่งเสริมคุณภาพชีวิต ผู้สูงอายุ

วันที่ 24 มีนาคม 2565ที่ตึกสันติไมตรี ทำเนียบรัฐบาลนางสาวตรีนุช เทียนทอง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ (รมว.ศธ.) ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงบูรณาการความร่วมมือ 7 กระทรวง : การพัฒนาคนตลอดช่วงชีวิต (กลุ่มเด็กปฐมวัยและผู้สูงอายุ) พ.ศ.2565–2569 โดยมี พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เป็นประธานในพิธี

รมว.ศึกษาธิการ กล่าวภายหลังร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงบูรณาการความร่วมมือ 7 กระทรวง : การพัฒนาคนตลอดช่วงชีวิต ว่า 7 กระทรวง ประกอบด้วย กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์, กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม, กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม, กระทรวงมหาดไทย, กระทรวงแรงงาน, กระทรวงสาธารณสุข และกระทรวงศึกษาธิการ มีเจตจำนงร่วมกันที่จะส่งเสริมความร่วมมือระหว่างกัน ในการขับเคลื่อนการดำเนินงานการพัฒนาคนตลอดช่วงชีวิต กลุ่มผู้สูงอายุ และกลุ่มเด็กปฐมวัย

 

 

โดยร่วมกันผลักดันในระดับนโยบายจนถึงระดับปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม ตลอดจนสร้างกลไกการดำเนินงานให้เอื้อต่อการดูแลกลุ่มเป้าหมายในระดับพื้นที่ที่เชื่อมโยงสอดรับแนวนโยบายรัฐบาลและแผนยุทธศาสตร์ที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้เกิดการดำเนินงานแบบบูรณาการที่มีประสิทธิภาพบรรลุผลตามเป้าหมายที่กำหนดไว้อย่างยั่งยืน

"ครูเหน่ง ตรีนุช" เอ็มโอยู 7 กระทรวง เดินหน้าพัฒนาคนไทยทุกช่วงชีวิต

 

สำหรับบทบาทของกระทรวงศึกษาธิการในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือฯในกลุ่มผู้สูงอายุนั้น ศธ.จะส่งเสริมสนับสนุนการจัดกิจกรรมส่งเสริมคุณภาพชีวิต เพื่อคงภาวะติดสังคมให้แก่ผู้สูงอายุกลุ่มติดสังคมในชุมชน ในหลักสูตรและรูปแบบที่หลากหลาย, สนับสนุนพัฒนาศักยภาพผู้ดูแลผู้สูงอายุร่วมกับกระทรวงสาธารณสุข เพื่อดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิงในครอบครัว ในชุมชน และส่งเสริมการมีงานทำของประชากรวัยแรงงาน

ส่งเสริมและสนับสนุนให้ "ผู้สูงอายุ" มีศักยภาพในการสื่อสารทางด้านภาษาอ่านออก เขียนได้ เพื่อเป็นประโยชน์ในการสื่อสาร การใช้ภาษาในการดูแลตนเอง เช่น สามารถอ่านฉลากยา หลักฐานทางกฎหมาย เพื่อรู้เท่าทันกับสังคมที่เปลี่ยนไปในปัจจุบัน และส่งเสริมสัมพันธภาพในครอบครัว และสนับสนุนการจัดกิจกรรมสานสัมพันธ์ในครอบครัว

"ครูเหน่ง ตรีนุช" เอ็มโอยู 7 กระทรวง เดินหน้าพัฒนาคนไทยทุกช่วงชีวิต

 

ส่วนบทบทบาทใน "กลุ่มเด็กปฐมวัย" ศธ.จะส่งเสริมและสนับสนุนการจัดประสบการณ์การเรียนรู้สำหรับเด็กปฐมวัยให้มีสมรรถนะที่สามารถนำไปใช้ประโยชน์ในชีวิตและการทำงานร่วมกับผู้อื่นได้อย่างบูรณาการกัน

 

และจัดประสบการณ์การเรียนรู้ที่ส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมและค่านิยมที่พึงประสงค์, ส่งเสริมและพัฒนาครูและบุคลากรในการจัดการศึกษาปฐมวัยให้มีความรู้และทักษะที่สอดคล้องกับหลักการพัฒนาเด็กปฐมวัยอย่างรอบด้าน

 

ส่งเสริมและสนับสนุนสื่ออุปกรณ์ที่เหมาะสมกับการเรียนรู้สำหรับเด็กปฐมวัยในแต่ละช่วง รวมทั้งส่งเสริมการอ่าน การเล่านิทาน การใช้สื่อเรียนรู้ต่างๆ ให้แก่ครอบครัว, จัดสภาพแวดล้อมและสร้างบรรยากาศที่เอื้อต่อการเรียนรู้และพัฒนาการเด็กปฐมวัย และส่งเสริมและสนับสนุนภาวะการเจริญเติบโตและสุขภาวะที่ดีของเด็ก เพื่อให้เด็กมีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรง สมบูรณ์มีคุณภาพชีวิตที่ดี เหมาะสมตามช่วงวัย

 

หรือทำให้เด็กปฐมวัยมีครบ 5H คือ Heart จิตใจดี มีวินัย, Head เก่งคิด วิเคราะห์เป็น, Hand ใฝ่เรียนรู้ มีทักษะ, Healthสุขอนามัยดี สุขภาพแข็งแรง และ Hi-tech ทันสมัย ก้าวหน้า รู้เท่าทันเทคโนโลยี

 

“บันทึกความร่วมมือดังกล่าว มีกำหนดระยะเวลาความร่วมมือ 5 ปี ตั้งแต่ พ.ศ.2565-2569 โดยมีผลบังคับใช้นับตั้งแต่วันนี้ต้นไป” นางสาวตรีนุช กล่าว

 

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า นับเป็นครั้งแรกที่ 7 กระทรวง ได้ร่วมมือกันพัฒนาคนไทยตลอดช่วงชีวิต และเน้นกลุ่มเด็กปฐมวัยและกลุ่มผู้สูงอายุ

logoline

ข่าวที่น่าสนใจ

logo-pwa

เพิ่ม คมชัดลึก ออนไลน์

ลงในหน้าจอหลักของคุณ

ติดตั้ง
ปิด