ข่าว

เช็คที่นี่ ศธ.ออกประกาศ "เปลี่ยนชื่ออาชีวะ" 25 สถานศึกษาสังกัด สอศ.

เกาะติดข่าวสาร >> คมชัดลึก ออนไลน์
logoline

กระทรวงศึกษาธิการ ออกประกาศ "เปลี่ยนชื่ออาชีวะ" 25 สถานศึกษาในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการอาชีวศึกษา ทำให้คำว่า "วิทยาลัยสารพัดช่าง" หายไป อ้างเพื่อให้สถานศึกษาจัดการเรียนการสอน ตามความเชี่ยวชาญและบทบาทภารกิจของสถานศึกษา มีรายละเอียด เช็คที่นี่

กระทรวงศึกษาธิการ ประกาศ “เปลี่ยนชื่ออาชีวะ” เปลี่ยนชื่อสถานศึกษาในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ.) ประกอบด้วย  วิทยาลัยสารพัดช่าง,  วิทยาลัยเทคโนโลยีและการจัดการ,วิทยาลัยบริหารธุรกิจและการท่องเที่ยว และ วิทยาลัยเทคโนโลยีและอุตสาหกรรม

 

เมื่อวันที่ 22 ธันวาคม 2564 เพจสำนักงานคณะกรรมการอาชีวศึกษาหรือ สอศ. โพสต์ข้อความว่า ประกาศกระทรวงศึกษาธิการเรื่อง การเปลี่ยนชื่อสถานศึกษาสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาด้วยกระทรวงศึกษาธิการ เห็นสมควรให้สถานศึกษาในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาเปลี่ยนชื่อสถานศึกษา เพื่อให้สถานศึกษาจัดการเรียนการสอนตามความเชี่ยวชาญและบทบาทภารกิจของสถานศึกษา ทั้งเพื่อให้สามารถจัดการอาชีวศึกษาได้อย่างมีประสิทธิภาพ เน้นการพัฒนาคุณภาพในด้านทักษะฝีมือเพื่อให้ตอบสนองต่อนโยบายของรัฐบาลและกระทรวงศึกษาธิการ

ฉะนั้นอาศัยอำนาจตามความในมาตรา 40 แห่งพระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม พ.ศ. 2545 และระเบียบกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยการตั้งชื่อสถานศึกษา พ.ศ. 2547 กระทรวงศึกษาธิการ จึงให้เปลี่ยนชื่อวิทยาลัยในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา จำนวน 25 แห่ง ดังนี้

 

1. วิทยาลัยสารพัดช่างสกลนคร เปลี่ยนเป็น วิทยาลัยอาชีวศึกษาสกลนคร

 

2. วิทยาลัยสารพัดช่างชัยภูมิ เปลี่ยนเป็น วิทยาลัยอาชีวศึกษาเมืองชัยภูมิ

 

3. วิทยาลัยสารพัดช่างพิจิตร เปลี่ยนเป็น วิทยาลัยอาชีวศึกษาพิจิตร

 

4. วิทยาลัยสารพัดช่างบุรีรัมย์ เปลี่ยนเป็น วิทยาลัยการอาชีพบุรีรัมย์

 

5. วิทยาลัยสารพัดช่างกาฬสินธุ์ เปลี่ยนเป็น วิทยาลัยการอาชีพกาฬสินธุ์

6. วิทยาลัยสารพัดช่างระยอง เปลี่ยนเป็น วิทยาลัยเทคนิคนิคมอุตสาหกรรมระยอง

 

7. วิทยาลัยสารพัดช่างปราจีนบุรี เปลี่ยนเป็น วิทยาลัยการอาชีพปราจีนบุรี

 

8. วิทยาลัยสารพัดช่างนราธิวาส เปลี่ยนเป็น วิทยาลัยเทคนิคบางนรา

 

9. วิทยาลัยสารพัดช่างมหาสารคาม เปลี่ยนเป็น วิทยาลัยการอาชีพมหาสารคาม

 

10. วิทยาลัยสารพัดช่างกาญจนบุรี เปลี่ยนเป็น วิทยาลัยการอาชีพแม่น้ำแคว

 

11. วิทยาลัยสารพัดช่างชุมพร เปลี่ยนเป็น วิทยาลัยการอาชีพชุมพร

 

12. วิทยาลัยสารพัดช่างนครราชสีมา เปลี่ยนเป็น วิทยาลัยเทคนิคนครโคราช

 

13. วิทยาลัยสารพัดช่างอุบลราชธานี เปลี่ยนเป็น วิทยาลัยเทคนิคนครอุบลราชธานี

 

14. วิทยาลัยสารพัดช่างสงขลา เปลี่ยนเป็น วิทยาลัยเทคนิคสงขลา

 

15. วิทยาลัยสารพัดช่างยะลา เปลี่ยนเป็น วิทยาลัยการอาชีพนครยะลา

 

16. วิทยาลัยบริหารธุรกิจและการท่องเที่ยวอุดรธานี เปลี่ยนเป็น วิทยาลัยการอาชีพอุดรธานี

 

17. วิทยาลัยเทคโนโลยีและอุตสาหกรรมต่อเรือหนองคาย เปลี่ยนเป็น วิทยาลัยการอาชีพหนองคาย

 

18.วิทยาลัยบริหารธุรกิจและการท่องเที่ยว สมุย เปลี่ยนเป็น วิทยาลัยการอาชีพเกาะสมุย

 

19.วิทยาลัยเทคโนโลยีและการจัดการหนองสองห้อง เปลี่ยนเป็น วิทยาลัยการอาชีพหนองสองห้อง

 

20.วิทยาลัยเทคโนโลยีและการจัดการโนนดินแดง เปลี่ยนเป็น วิทยาลัยการอาชีพโนนดินแดง

 

21.วิทยาลัยเทคโนโลยีและการจัดการดอนตาล เปลี่ยนเป็น วิทยาลัยการอาชีพดอนตาล

 

22.วิทยาลัยเทคโนโลยีและการการจัดการสิงหนคร เปลี่ยนเป็น วิทยาลัยการอาชีพสิงหนคร

 

23.วิทยาลัยเทคโนโลยีและการจัดการตากฟ้า เปลี่ยนเป็น วิทยาลัยการอาชีพตากฟ้า

 

24.วิทยาลัยเทคโนโลยีและการจัดการปง เปลี่ยนเป็น วิทยาลัยการอาชีพปง

 

25.วิทยาลัยเทคโนโลยีและการจัดการ กฟผ.แม่เมาะ เปลี่ยนเป็น วิทยาลัยเทคนิค กฟผ.แม่เมาะ

 

ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป ประกาศ วันที่ 21 ธันวาคม 2564

ที่มา:ประชาสัมพันธ์ สำนักงานคณะกรรมการอาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ 

logoline

ข่าวที่น่าสนใจ