Lifestyle

"โรงเรียนชื่อดัง" ล็อกดาวน์โควิดประกาศ "ลดคาบเรียนออนไลน์"

"โรงเรียนชื่อดัง" ล็อกดาวน์โควิดประกาศ"ลดคาบเรียนออนไลน์"เพื่อช่วยแบ่งเบา บรรเทาความเดือดร้อนทางด้านเศรษฐกิจ ค่าใช้จ่าย ของผู้ปกครอง ช่วยลดความตึงเครียด และถนอมดวงตาของนักเรียนที่ต้องการเรียนผ่านระบบออนไลน์

หลังรัฐบาลโดยศบค.ประกาศล็อกดาวน์เป็นเวลา 14 วันในพื้นที่สีแดง 10 จังหวัด เพื่อลดการแพร่ระบาดของเชื้อโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา(COVID-19) หรือโควิด-19 นั้น ล่าสุด โรงเรียนชื่อดัง สถานศึกษาในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ(ศธ.) ได้ออกมาตราการรับมือแล้ว  ตามประกาศดังนี้ 

ประกาศโรงเรียนวิทยานุกูลนารี

เรื่อง การลดคาบเรียนในการเรียนระบบทางไกล

ในสถานการณ์การแพร่ระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา(COVID-19)

ด้วยโรงเรียนวิทยานุกูลนารีตระหนักถึงการเรียนระบบทางไกลของนักเรียน ในสถานการณ์

การแพร่ระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา(COVID-19) ระลอกใหม่ จึงมีนโยบายปรับโครงสร้างเวลาเรียนตั้งแต่

สัปดาห์ที่ 7 (12 กรกฎาคม 2564 เป็นต้นไปจนกว่าจะเปิดเรียนแบบ On-site) ดังนั้น โรงเรียนวิทยานุกูลนารี

จึงปรับลดจำนวนคาบเรียนในทุกรายวิชา ยกเว้นรายวิชาของครูต่างชาติ ดังนี้

1. วิชาเดิมที่เรียน 6 คาบต่อสัปดาห์ ปรับลดเป็น 4 คาบต่อสัปดาห์

2. วิชาเดิมที่เรียน 4 คาบต่อสัปดาห์ ปรับลดเป็น 3 คาบต่อสัปดาห์

3. วิชาเดิมที่เรียน 3 คาบต่อสัปดาห์ ปรับลดเป็น 2 คาบต่อสัปดาห์

4. วิชาเดิมที่เรียน 2 คาบต่อสัปดาห์ ปรับลดเป็น 1 คาบต่อสัปดาห์

5. วิชาเดิมที่เรียน 1 คาบต่อสัปดาห์ ปรับลดเป็น 1 คาบต่อสัปดาห์/เรียน 1 สัปดาห์เว้น 1 สัปดาห์

เพื่อช่วยแบ่งเบา บรรเทาความเดือดร้อนทางด้านเศรษฐกิจ ค่าใช้จ่าย ของผู้ปกครอง ช่วยลด

ความตึงเครียด และถนอมดวงตาของนักเรียนที่ต้องการเรียนผ่านระบบออนไลน์ โดยให้ครูปรับลดคาบในตารางสอน

โดยเลือกคาบที่จะสอนพร้อมระบุวิธีการสอนใน Google Sheet ดัง QR code และลิงก์ที่แนบมานี้ โดยให้กรอกข้อมูล

ให้เสร็จสิ้นภายในวันเสาร์ที่ 10 ก.ค. 2564 ทั้งนี้เพื่อประโยชน์สูงสุดแก่นักเรียนและทางราชการต่อไป

ประกาศ ณ วันที่ 8 กรกฎาคม พ.ศ.2564

(นายพัชริน ภู่ชัย)

ผู้อำนวยการโรงเรียนวิทยานุกูลนารี

ลิงก์ตารางสอน shorturl.at/gGLS5
\"โรงเรียนชื่อดัง\" ล็อกดาวน์โควิดประกาศ \"ลดคาบเรียนออนไลน์\"

จากการตรวจสอบในเบื้องต้นทราบว่า โรงเรียนดังกล่าว เป็นโรงเรียนชื่อดัง จัดการศึกษาระดับมัธยมศึกษา ในพื้นที่ อ.เมือง จ.เพชรบูรณ์ สังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 40 เปิดสอนในระดับมัธยมศึกษา ตั้งแต่มัธยมศึกษาปีที่ 1 ถึงมัธยมศึกษาปีที่ 6 มีนักเรียน จำนวน 2,630 คน 72 ห้องเรียน นับเป็นโรงเรียนขนาดใหญ่พิเศษ และเป็นโรงเรียนชื่อดังของจังหวัดเพชรบูรณ์

อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง

ไม่คิดว่าจะมีอยู่จริง "ครูธุรการ" ลูกจ้างนอก ม.33 ของกระทรวงศึกษาธิการ

เมื่อ อนุทิน "ลอกการบ้าน" ไทยรักไทย ส่งให้ประชาชนตรวจ ผ่านหรือไม่ผ่าน

เปิดนโยบาย ' ตรีนุช ' โควิดไม่ด่วน วัคซีนไม่รีบ เน้นสู่ความเป็นเลิศ

 

ข่าวยอดนิยม