ตามที่สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด 19 ยังมีอย่างต่อเนื่อง และแพร่ระบาดกระจายออกไปในหลายพื้นที่ ประกอบกับศูนย์บริหารสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (ศบค.)และกรุงเทพมหานคร ได้กำหนดมาตรการเฝ้าระวัง เพื่อป้องกันและควบคุมการระบาดของโรคโควิด 19 อย่างเข้มงวด นั้น
   

มหาวิทยาลัยรามคำแหง จึงมีความจำเป็นต้องประกาศเลื่อนการสอบไล่ภาค 2 ปีการศึกษา 2563 (ส่วนกลาง) อีกครั้งหนึ่ง จากเดิมวันที่ 11 - 24 พฤษภาคม 2564 เลื่อนเป็นวันที่ 14 - 27 มิถุนายน 2564 โดยวิชาที่สอบ คาบเวลาสอบ และสถานที่สอบเป็นไปตามกำหนดเดิม 
   

นอกจากนี้ มหาวิทยาลัยรามคำแหง ยังได้ปรับเปลี่ยนปฏิทินการศึกษา ภาคฤดูร้อน ปีการศึกษา 2563 ดังนี้ วันลงทะเบียน จากเดิมวันที่ 24 - 28 พฤษภาคม 2564 เป็นวันที่ 14 - 18 มิถุนายน 2564 วันบรรยาย (ออนไลน์) จากเดิมวันที่ 9 - 22 มิถุนายน 2564 เป็นวันที่ 5 กรกฎาคม - 2 สิงหาคม 2564 และวันสอบไล่ จากเดิมวันที่23 - 30 มิถุนายน 2564 เป็นวันที่ 4 - 11 สิงหาคม 2564

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ ฝ่ายลงทะเบียนเรียนและจัดสอบ โทร. 0-2310-861