ผลงาน "นวัตกรรมเพื่อสังคม” ของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย สร้างชื่อให้มหาวิทยาลัยไทย    ครองอันดับที่ 1 ของเอเชีย และอันดับที่ 23 ของโลก จากการจัดอันดับมหาวิทยาลัยโดย THE Impact Ranking ปี  2021 ซึ่งเป็นการจัดอันดับมหาวิทยาลัยระดับโลกที่สร้างผลกระทบต่อสังคมสูง จากมหาวิทยาลัยทั่วโลก 1,115 แห่ง ซึ่งถือเป็นอันดับที่สูงที่สุดที่มหาวิทยาลัยไทยเคยได้รับ โดยคะแนนรวมของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยที่ติด Top 4 SDG  ในปีนี้ ได้แก่ SDG 3 (สุขภาพและความเป็นอยู่ที่ดี)  SDG 9 (โครงสร้างพื้นฐาน นวัตกรรมและอุตสาหกรรม) SDG 15 (ระบบนิเวศบนบก) และ SDG 17 (ความร่วมมือเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน)

จุฬาฯติดอันดับ 1 ของเอเชีย อันดับ 23 ของโลก 

 


    
สำหรับผลงานที่โดดเด่นของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยตามเป้าหมายของ SDG ที่จุฬาฯ เข้าร่วมมีดังนี้
- SDG 8 (การจ้างงานที่มีคุณค่าและการเติบโตทางเศรษฐกิจ) จุฬาฯ ติด Top 1 in ASEAN
    อันดับ 92 Chulalongkorn University (68.8 )
    อันดับ 96 Universitas Gadjah Mada (68.7)
    อันดับ 98 Prince of Songkla University (68.5)

- SDG 9 (โครงสร้างพื้นฐาน นวัตกรรมและอุตสาหกรรม) จุฬาฯ ติด Top 1 in ASEAN
    อันดับ 60 Chulalongkorn University (92.1)
    อันดับ 66 UniversitiTeknologi Malaysia (90.3)
    อันดับ 78 Universiti Putra Malaysia (87.9)

- SDG 14 (ทรัพยากรทางทะเล) จุฬาฯ ติด Top 2 in ASEAN
    อันดับ 8 Hasanuddin University (89.1)
    อันดับ 9 Chulalongkorn University (88.8 )
    อันดับ 22 Universitas Gadjah Mada (81.1)

 

จุฬาฯติดอันดับ 1 ของเอเชีย อันดับ 23 ของโลก 


- SDG 15 (ระบบนิเวศบนบก) จุฬาฯ ติด Top 1 in ASEAN
    อันดับ 10 Chulalongkorn University (88.1)
    อันดับ 42 Universitas Gadjah Mada (77.0)
    อันดับ 52 University of Brawijaya (73.2)

- SDG 17 (ความร่วมมือเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน) จุฬาฯ ติด Top 1 in ASEAN
    อันดับ 44 Chulalongkorn University (90.5)
    อันดับ 44 Universitas Gadjah Mada (90.5)
    อันดับ 47 KMUTT (89.7)


ความสำเร็จของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยในครั้งนี้ถือเป็นครั้งแรกที่มหาวิทยาลัยของไทย  ได้ขึ้นสู่อันดับ Top 23 ของโลกและอันดับ 1 ของเอเชีย  ในการจัดอันดับมหาวิทยาลัยที่มีชื่อเสียงดังกล่าว